Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Ob-2856/08 , Stran 1058
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, matična številka 5883598. 2. Predmet prodaje so nepremičnine parc. št.: – 343/.zgr hiša (»stojna kuća«) 118 m2, – 1478/14 pašnik 1927 m2, – 1478/113 pašnik 1182 m2, – 1478/143 pašnik 1285 m2, – 1478/144 pašnik 40 m2, – 1504/16 pašnik 342 m2, pripisane pri vl. št. 849, k.o. Biograd (Općinski sud u Biogradu na moru). 3. Po zemljiškoknjižnih podatkih so nepremičnine splošno ljudsko premoženje z vpisano pravico uporabe v korist »Počitniški dom Občine Ptuj Biograd na moru«. Gre za premoženje bivše Občine Ptuj, za prodajo katerega so pravne naslednice Občine Ptuj pooblastile Mestno občino Ptuj. Zemljiškoknjižnega stanja doslej ni bilo mogoče urediti zaradi vpisane prepovedi razpolaganja in obremenitve. Pri v točki 1. navedenih nepremičninah je pod številko Z-297/91 in z datumom 24. 7. 1991 na podlagi obveznega navodila MPUR – Hrvatske uprave za imovinsko pravne poslove 15/90 Uradni br. 514-05/1-91-5 z dne 24. 7. 1991 zaznamovana prepoved razpolaganja in obremenitve (prodaja, menjava, darilo, prenos pravice uporabe in razpolaganja, dajanje v zakup in začasno uporabo, ustanovitev hipoteke in podobno) nepremičnin. Objekt bivše jedilnice parc. št. 1405/16, ki služi kot delavnica s sanitarijami, je lociran v marini in je razmerja potrebno urediti z Marino Biograd. 4. Mestna občina Ptuj bo po pooblastilu pravnih naslednic bivše Občine Ptuj izstavila zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupca. V zvezi z vknjiženo prepovedjo razpolaganja Mestna občina Ptuj ne prevzema nobene odgovornosti in obveznosti za njen izbris. Nepremičnina se prodaja s tem bremenom in prevzema kupec vso tveganje v zvezi z vpisano prepovedjo razpolaganja in obremenitve, (ne)izvedbe postopka za izbris prepovedi in morebitnimi posledicami. Kupec bo sam poskrbel za izvedbo te pogodbe v zemljiški knjigi ter opravil vsa dejanja in postopke, potrebne za to izvedbo. Vse stroške in tveganja v zvezi s temi dejanji in postopki prevzema kupec. 5. Nepremičnine so v naravi počitniški dom s spremljajočimi objekti in s pripadajočim zemljiščem v Biogradu na moru v Republiki Hrvaški. Naslov počitniškega doma je Ul. Mihe Procata. Objekti še niso vrisani v zemljiški kataster in vpisani v zemljiško knjigo. 6. Nepremičnine se prodajajo v stanju kot so (videno – kupljeno). Odgovornost Mestne občine Ptuj za stvarne in pravne napake je izključena. 7. Izhodiščna cena nepremičnin je ocenjena vrednost na dan 4. 2. 2008 in znaša 1.112.000,00 EUR. V ceno niso vključeni davki in druge javne dajatve, ki jih v celoti plača kupec. 8. Bistvena sestavina pravnega posla je rok plačila kupnine, ki je 8 dni od sklenitve pogodbe. Če kupnina ne bo plačana v 8 dnevnem roku, bo Mestna občina Ptuj odstopila od pogodbe in obdržala vplačano varščino. 9. Zemljiškoknjižno dovolilo bo izstavljeno v 15 dneh po plačilu celotne kupnine. V istem roku prevzame kupec nepremičnino v posest. 10. Vse stroške v zvezi s pogodbo in njeno zemljiškoknjižno izvedbo, kar so predvsem stroški sklenitve pogodbe, davki, notarski stroški, takse in stroški postopka za izbris bremen, nosi v celoti kupec. Za zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe je dolžan poskrbeti kupec. 11. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente in priloge: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež), – navedbo nepremičnin, ki so predmet ponudbe (zemljiškoknjižne podatke), – višino ponujene kupnine brez davkov, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine v primeru, da ponudnik ne uspe s ponudbo, – kopijo veljavnega osebnega dokumenta ter EMŠO in davčno številko za fizične osebe (ponudniki, ki niso slovenski državljani, predložijo identifikacijske podatke iz svoje države), za pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ID številko za DDV (pravne osebe drugih pravnih redov navedejo ustrezen identifikacijski podatek iz svoje države), – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje, navedene v tem pozivu. Ponudba je popolna, če vsebuje vse sestavine iz te točke in če je ponujena kupnina najmanj v višini izhodišče cene. Ponudniki so vezani na dane ponudbe še 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 12. Pisne ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, z oznako »Ponudba za nepremičnine Biograd – Ne odpiraj«. Ponudbe morajo prispeti na Mestno občino Ptuj najkasneje do 31. 3. 2008 do 12. ure. Na ovojnici mora biti navedena firma oziroma ime ponudnika. Nepravočasne in nepopolne ponudbe pri odločitvi o izbiri ne bodo upoštevane. 13. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino je potrebno nakazati na račun Mestne občine Ptuj številka 01296-0100016538. Varščina mora biti vplačana najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Znesek varščine bo neuspelim ponudnikom vrnjen brez obresti v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa se bo plačana neobrestovana varščina vštela v kupnino. 14. Ponudnik lahko ponudbo dopolni do roka za oddajo ponudb in ponudbo umakne do začetka odpiranja ponudb. V primeru umika ponudbe se vplačana varščina ne vrne. 15. Edini kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena kupnina. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino. V primeru več ponudb z enako ponujeno kupnino bodo izvedena pogajanja s ponudniki, ki so ponudili najvišjo kupnino. Če bodo ponudbe po končanih pogajanjih še vedno enake, odloča o izbiri ponudnika po prosti presoji Mestna občina Ptuj. 16. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 17. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 10 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je od ponudbe odstopil in se mu vplačana varščina ne vrne. V tem primeru se lahko sklene pogodba z drugim najugodnejšim ponudnikom. 18. Obveznost Mestne občine Ptuj, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Mestna občina Ptuj, organ, pristojen za izvrševanja proračuna, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek brez navedbe razlogov ustavi vse do sklenitve pravnega posla. V tem primeru se ponudnikom vrnejo vplačane varščine, izključena pa je kakršnakoli (odškodninska ali na drugi pravni osnovi) odgovornost Mestne občine Ptuj. 19. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. 20. Za izvedbo postopka prodaje se uporabljajo določila Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). 21. Javno odpiranje ponudb bo v mali sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, dne 31. 3. 2008 ob 13. uri. 22. Kontaktna oseba prodajalca je mag. Janez Merc, tel. 041/728-901, pri kateri lahko vsi zainteresirani kupci pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup. Dosegljiva je vsak delovni dan med 8. in 12. uro. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem v Biogradu, po predhodnem dogovoru z g. Kraljičem, na tel. 00385/9830-66-50.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti