Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

947. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za obvoznico mesta Ljutomer, stran 2382.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/03) je župan Občine Ljutomer dne 4. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za obvoznico mesta Ljutomer
1. člen
Splošno
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico mesta Ljutomer (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
(1) Obravnavano območje se ureja na podlagi občinskega prostorskega načrta Občine Ljutomer. Osnova za sprejem sklepa o začetku priprave OPPN, je sklenjen dogovor med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana in Občino Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer v mesecu decembru 2007.
(2) Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo in ureditev.
(3) Obvoznica bo povezovala tri glavne prometne smeri, ki se združujejo v širšem območju mesta Ljutomer, to je iz smeri Ormoža, Razkrižja in Križevcev (Murska Sobota, Radenci).
3. člen
Območje OPPN
(1) Predvidena trasa obvoznice bo potekala po redko poseljenem južnem in vzhodnem delu mesta Ljutomer, na desni strani železniške proge, oddaljena ca. 50 do 500 m.
(2) Predvideno območje zajema pas predvidene trase obvoznice in vse predvidene priključke na obstoječe prometno omrežje ob upoštevanju izvennivojskih in nivojskih križanj, katere obravnava Državni prostorski načrt elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge Pragersko–Hodoš.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovna rešitev OPPN za obvoznico Ljutomer se pridobi s primerjavo variantnih rešitev.
(2) Za pridobitev strokovnih rešitev in pripravo OPPN se uporabljajo predhodno izdelane strokovne podlage in študije, ki se jih upošteva pri izdelavi študije variant ter OPPN. Tako se v študijo variant rešitev vključi in preveri variantne rešitve vzhodne obvoznice, ki so bile obdelane v elaboratu »Obvozna cesta mesta Ljutomer (odsek Radomerje–Ključarovci)«, (PNG d.o.o., januar 2004, Ljubljana) ter na podlagi predhodnih analiz po potrebi predlaga nove.
(3) Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage (financira jih Direkcija RS za ceste), ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne.
(4) Izdelovalec OPPN bo na osnovi zaključkov študije variant ter strokovnih podlag predlagal najustreznejšo varianto, ki jo bo potrdil naročnik OPPN.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za področje iz svoje pristojnosti.
(2) V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja urejanja prostora:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija za železnice in žičnice;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota;
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
10. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor;
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, Območna enota Maribor;
12. Zavod za gozdove RS, Območna enota Murska Sobota;
13. Zavod za ribištvo Slovenije;
14. ELES d.o.o.;
15. Geoplin d.o.o.;
16. Telekom Slovenije d.d., PE Murska Sobota;
17. Elektro Maribor d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije;
18. Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer;
19. Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.;
20. Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.;
21. Teleing d.o.o..
(3) V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
+-------------------------------------------+------------------+
|Faza aktivnost               |        Rok|
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejem in objava sklepa          |    Marec 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava strokovnih podlag         |    April 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Osnutek OPPN                |     Maj 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja    |  30 dni (60 dni)|
|prostora (podaljšanje roka za       |         |
|naravovarstvene smernice)         |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Analiza smernic, dopolnitev strokovnih   |      60 dni|
|podlag (izdelava študije variantnih    |         |
|rešitev) in dopolnitev osnutka OPPN    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Postopek CPVO in izdelava Okoljskega    |      15 dni|
|poročila (OP)               |         |
|Potrditev ustreznosti OP s strani MOP   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in   |    7 dni pred|
|javni obravnavi              |  pričetkom javne|
|Javna razgrnitev in javna obravnava    |    razgrnitve|
|dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega  |      30 dni|
|poročila (OP)               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Opredelitev do pripomb in stališč do    |      14 dni|
|pripomb iz javne razgrnitve in obravnave  |         |
|in objava sprejetih stališč do pripomb   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava predloga OPPN v skladu s     |         |
|sprejetimi stališči do pripomb ter     |         |
|predlogov javnosti             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja     |      30 dni|
|prostora na predlog OPPN ter mnenja o   |         |
|sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje (če |         |
|CPVO)                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Minister/vlada potrdi predlog OPPN     |     75/30 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejem OPPN (občinski svet) in objava v  |         |
|Uradnem glasilu skupaj z datumom in    |         |
|številko sklepa ministra/vlade       |         |
+-------------------------------------------+------------------+
7. člen
Druga določila
Pripravljalec OPPN je Občina Ljutomer. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Ljutomer. Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3505-433/2008
Ljutomer, dne 4. marca 2008
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti