Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

956. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Radeče, stran 2393.

Na podlagi 18. in 111. člena Statuta Občine Radeče (UPB1 – Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 11. redni seji dne 21. 2. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Radeče
1. člen
V Poslovniku občinskega sveta Občine Radeče (UPB1, Uradni list RS, št. 52/06) – v nadaljevanju Poslovnik, se v celotnem besedilu uporaba besedne zveze »tajnik občine« smiselno nadomesti z novim besednim izrazom »direktor občinske uprave«.
2. člen
V 5. členu Poslovnika se prvi odstavek nadomesti z novim, ki glasi: »Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah«.
3. člen
V 8. členu se prvi stavek drugega odstavka spremeni, tako da glasi: »Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče dotedanji župan v dvajsetih dneh po izvolitvi svetnikov, vendar ne kasneje kot štirinajst dni po izvedbi drugega kroga volitev za župana.«
Doda se novi, četrti odstavek:
»Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov,
2. poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana,
3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta,
4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov,
5. poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana,
6. imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
Doda se nov, peti odstavek:
»O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.«
Doda se nov, šesti odstavek:
»Dnevni red konstitutivne seje vsebuje tudi njegov pozdravni nagovor in slovesno prisego župana s sledečim besedilom: Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom RS in Občine Radeče. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občanov in občank.«
4. člen
V 9. členu se prvi odstavek nadomesti z novim: »Prvo sejo sveta vodi dotedanji župan. V trenutku, ko novoizvoljeni župan nastopi mandat, prevzame tudi vodenje seje.«
5. člen
V 10. členu se na koncu četrtega odstavka doda besedilo: »Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidata za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.«
6. člen
V 22. členu se v drugem odstavku besedila, pred besedo »županu«, vrine beseda »tudi«. Na koncu se doda besedilo:« Posamezno gradivo se lahko izjemoma pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.«
Doda se nov tretji odstavek:
»Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem nosilcu podatkov ali po elektronski pošti.«
7. člen
V 23. členu se na koncu tretjega odstavka doda stavek: »V tem primeru lahko sejo vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje tudi zahtevali«.
V prvem stavku četrtega odstavka se beseda »skrajšanem« nadomesti z besedo »skrajnem«.
8. člen
Dosedanji 24. člen postane 25. člen. Smiselno se na novo oštevilčijo tudi vsi naslednji členi Poslovnika, ki mu sledijo.
Novi 24. člen glasi:
»Dopisna seja se lahko opravi kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi, v fizični ali elektronski obliki, osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem Poslovnikom vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
9. člen
V 48. členu (preštevilčeni 49. člen) se na koncu tretjega odstavka doda besedilo: »O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.«
10. člen
V 51. členu (preštevilčeni 52. člen) se na koncu drugega odstavka doda besedilo: »O isti zadevi je mogoče glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja.«
11. člen
V 52. členu (preštevilčeni 53. člen) se drugi odstavek nadomesti v celotni z novim besedilom: »Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta, o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev (na izrecno zahtevo razpravljavca se posamezna pripomba lahko zapiše v zapisnik), predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti ter o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta. Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.«
V prvem stavku petega odstavka se za besedico »seji« črta dosedanje besedilo in se doda novo: »in se objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način«.
12. člen
V petem odstavku 53. člena (preštevilčeni 54. člen) se za besedo »zapisi« stavek ne zaključi, ker se doda besedilo: »ali objavljajo pisna poročila v glasilu, ki ga lahko občina izdaja.«
13. člen
V prvem stavku 69. člena (preštevilčeni 70. člena) se na koncu doda besedilo: »ter grafično ali kartografsko gradivo kolikor to zahteva vsebina odloka.«
14. člen
V prejšnjem 79. členu oziroma preštevilčenem 80. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: »uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom ali drugimi predpisi države oziroma občine.«
15. člen
V prejšnjem 80. členu oziroma preštevilčenem 81. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Statut, odloki ter drugi akti za katere tako določi občinski svet, morajo biti objavljeni tudi na spletni strani občine.«
16. člen
V prejšnjem 82. členu oziroma preštevilčenem 83. členu se v prvem stavku, četrtega odstavka za besedo »občine« doda naslednje besedilo »z vsemi sestavinami določenimi z zakonom, ki ureja javne finance«.
17. člen
V prejšnjem 83. členu oziroma preštevilčenem 84. členu se spremenijo odstavki, in sicer tako, da prvi stavek postane prvi odstavek, drugi stavek prvega odstavka pa drugi odstavek.
Drugi odstavek istega člena postane tretji.
18. člen
V prejšnjem 89. členu oziroma preštevilčenem 90. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana podaljša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.«
19. člen
V prejšnjem 90. členu oziroma preštevilčenem 91. členu se za prvim stavkom v prvem odstavku doda naslednji stavek: »Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta. O predlogu rebalansa proračuna občine ni javne razprave.«
20. člen
V prejšnjem 91. členu oziroma preštevilčenem 92. členu se v četrtem odstavku beseda »rednem« nadomesti s »skrajšanem«.
21. člen
Prejšnji 92. člen oziroma preštevilčeni 93. člen, se spremeni tako, da se glasi: »Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe in dopolnitve splošnega akta v obliki uradnega prečiščenega besedila.«
Istemu členu se dodajo štirje novi odstavki, ki se glasijo:
»Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, pripravi statutarno pravna komisija sveta uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta.
Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejetju sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika ali odloka, tako določi občinski svet.
O uradnem prečiščenem besedilu odloča občinski svet brez obravnave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi.«
22. člen
V prejšnjem 93. členu oziroma preštevilčenem 94. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda besedilo: »Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.«
V istem členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je funkcij.«
23. člen
Prejšnji 95. člen oziroma preštevilčeni 96. člen se spremeni tako, da se glasi: »Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, ali pa da ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.«
24. člen
V prejšnjem 96. členu oziroma preštevilčenem 97. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda besedilo: »Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega telesa.«
25. člen
Besedilo prejšnjega 98. člena oziroma preštevilčeni 99. člen se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Oseba, ki jo voli ali imenuje občinski svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
Predlog za razrešitev poda predlagatelj, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje ali najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
Postopek za razrešitev se začne na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.«
26. člen
Za 98. členom oziroma 99. preštevilčenim členom se doda nov 100. člen, ki se glasi:
»Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih četrtega odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve, najkasneje dan pred sejo občinskega sveta na kateri bo isti predlog obravnavan.
Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo redno sejo občinskega sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev, občinski svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.«
Vsi ostali členi se smiselno preštevilčijo, tako da postane sedanji 99. člen po novem 101. člen in tako dalje.
27. člen
V prejšnjem 99. členu oziroma preštevilčenem 101. členu se črta obstoječi tretji odstavek in se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki po vrstnem redu glasijo:
»Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se pošlje občinski volilni komisiji.
Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka izbire novega kandidata.«
28. člen
V prejšnjem 103. členu oziroma preštevilčenem 105. členu se drugi stavek v četrtem odstavku, spremeni tako, da glasi: »Javnost se obvešča preko CATV, oglasnih desk, objav na spletni strani občine in na drug krajevno običajen način.«
Istemu členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko izdaja tudi glasilo.«
29. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2008-15
Radeče, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti