Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

953. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica, stran 2389.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 10. seji 27. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo:
– kriteriji za izbor izvajalcev programov,
– postopek za izbor programov,
– merila za vrednotenje programov.
2. člen
Občina Mežica vsako leto v proračunu določi višino sredstev za sofinanciranje programov za posamezna področja s socialnega varstva v občini.
3. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
– investicij v prostore društev.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
4. člen
Izvajalci in upravičenci programov do finančnih sredstev po tem pravilniku so:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, ki programe izvajajo v Občini Mežica ali za občane Občine Mežica in gre le za dopolnitev registrirane dejavnosti,
– invalidske organizacije, ki so prostovoljne in neprofitne organizacije,
– humanitarne organizacije ali dobrodelne organizacije ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb oziroma, da pomagajo ljudem, ki so pomoči potrebni,
– organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo neposredno prizadeti so prostovoljne in neprofitne ter imajo v svojih programih elemente socialne skrbi za zagotavljanje posebnih potreb za čimbolj enakopravno vključevanje v življenje članov in občanov Občine Mežica,
– društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06).
5. člen
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov:
– da imajo sedež v Občini Mežica ali izvajajo dejavnost na področju Občine Mežica oziroma za občane Občine Mežica,
– da so vpisani v register in imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da se ne izvaja enak program financiran iz proračunskih sredstev Občine Mežica v društvu, ki ima sedež izven Občine Mežica, kot ga izvaja društvo s sedežem v občini, razen za člane, ki so občani Občine Mežica in niso hkrati člani društva s sedežem v občini.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Programi se izberejo na podlagi razpisa, ki se izvede v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) in določilih Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ali na krajevno običajen način, najkasneje v 60 dneh od sprejema proračuna.
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa opravlja pristojen občinski organ.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– navedbo, da gre za izbiranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– zahtevano dokumentacijo,
– rok za prijavo,
– datum odpiranja ponudb,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– kontaktno osebo naročnika.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način (oglasna deska, interni kanal, spletna stran občine).
8. člen
Župan imenuje komisijo, ki na podlagi javnega razpisa in skladno s pogoji in merili iz tega pravilnika pripravi izbor programov oziroma predlog razdelitve sredstev. Predlog razdelitve sredstev potrdita Odbor za zdravstvo in socialo.
9. člen
Sklep o sofinanciranju je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programa z izbranimi izvajalci, sofinanciranje več izbranih programov enega izvajalca se uredi s skupno pogodbo, morebitne spremembe obveznosti pa z aneksom k pogodbi.
10. člen
Obvezna vsebina sklenjene pogodbe:
– naziv in naslov, davčna številka in številka transakcijskega računa organizacije ali društva,
– namen za katerega se namenjajo sredstva proračuna oziroma programa, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev in način izplačevanja,
– nadzor nad izvajanjem posebnih socialnih programov in porabo sredstev za katere so sredstva namenjena,
– dolžnost izvajalca, da mora v roku 30 dni od zaključka izvedbe programa oddati poročilo o izvedbi,
– določilo, da je izvajalec dolžan vrniti vsa oziroma sorazmerni del sredstev občinskega proračuna, če program ni bil izveden oziroma je bil izveden v manjšem obsegu od prijavljenega.
Za sklepanje pogodb je pristojen župan.
IV. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
11. člen
Komisija oceni programe glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programov, množičnost vključevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki se izvajajo v Občini Mežica oziroma za občane Občine Mežica.
12. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:
• Izvajanje posebnih socialnih programov, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje, lažje komuniciranje ter hitrejšo in lažjo integracijo v okolje, kakor tudi zmanjševanje raznih telesnih in socialnih stisk, posameznikov ali skupin občanov, in ima društvo, organizacija jasne cilje, ki izhajajo iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov.
– Izvajanje enega programa – 3 točke
– izvajanje dveh programov – 6 točk
– izvajanje treh programov – 9 točk
– izvajanje štirih programov – 12 točk.
• Realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo v Občini Mežica.
– finančna konstrukcija in ocena stroškov je realna in pregledna – 10 točk
– finančna konstrukcija in ocena stroškov je delno pregledna – 5 točk
– finančna konstrukcija in ocena stroškov ni pregledna – 0 točk.
• Reference ponudnika – socialni program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Mežica oziroma za občane Občine Mežica.
– od 1 do 5 let delovanja – 5 točk
– več kot 5 let delovanja – 10 točk.
• Program vsebuje organiziranje predavanj, opravljanje raznih telesnih meritev delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico v Občini Mežica (pogoj je, da so predavanja in razne telesne meritve organizirane v Občini Mežica).
– Predavanja in razne telesne meritve so organizirane samo za člane – 5 točk.
– Predavanja in razne telesne meritve so organizirane za člane in širšo okolico – 10 točk.
• Pri izvajanju posebnih socialnih programov sodelujejo, prostovoljci, laični sodelavci in vključuje njihovo izobraževanje, ter usposabljanje za delo v Občini Mežica.
○ Sodelovanje prostovoljcev (za prostovoljca se šteje oseba, ki v programu naredi vsaj 35 ur prostovoljnega dela na leto)
– En prostovoljec – 1 točka
– dva prostovoljca – 3 točke
– od 3 do 5 prostovoljcev – 5 točk
– 6 ali več prostovoljcev – 10 točk.
○ Povprečno število ur opravljenega prostovoljnega dela na enega prostovoljca letno
– od 10 do 34 ur – 3 točke
– od 35 ur do 70 ur – 5 točk
– 71 ur ali več – 10 točk.
• Program vključuje športne in kulturne aktivnosti za člane društev.
– izvajanje do pet športnih ali kulturnih aktivnosti – 3 točke
– izvajanje več kot pet športnih ali kulturnih aktivnosti – 6 točk.
• Če, izvajalec programov organizira ali sodeluje pri dobrodelnih prireditvah, proslavah ali sodeluje s prispevki pri izdaji občinskega ali lastnega glasila preko katerega obvešča svoje člane in občane Občine Mežica o svojem delu, prireditvah, proslavah in ostalih aktivnostih izvajalca programa.
– Organizacija prireditve v Občini Mežica – 10 točk*
– sodelovanje na prireditvi v Občini Mežica – 3 točke**
– izdaja jubilejnega glasila – 5 točk
– Izdaja glasila:
   – 1 ali 2 številki (glasilo mora imeti vsaj 20 strani) – 3 točke
   – 3 številke ali več – 7 točk.
*točke se dodelijo za največ 3 prireditve torej maksimalno 30 točk
**za sodelovanje na posamezni prireditvi
13. člen
Posebej se dodelijo točke glede na število članov, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mežica ne glede na sedež društva (brez podpornih članov).
– 10 do 70 članov – 4 točke
– 71 do 140 članov – 8 točk
– 141 do 210 članov – 12 točk
– 211 do 280 članov – 16 točk
– nad 280 članov – 20 točk.
14. člen
Posamezni programi, katerih izvedba je v posebnem interesu Občine se lahko dodatno točkujejo do višine 20% doseženih točk vendar ne več kot 30 točk. Program katerega izvedba je v posebnem interesu Občine s sklepom določi Občinski svet.
15. člen
Glede na območje delovanja se doseženo število točk korigira z dodatnim merilom:
– delovanje samo znotraj občine 100% dobljenih točk,
– delovanje na področju Mežiške doline 75% dobljenih točk,
– delovanje na področju izven Mežiške doline 50% dobljenih točk.
16. člen
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
O sofinanciranju programov, ki so bili prijavljeni po preteku roka, navedenega v javnem razpisu, se odloča samo, če so za razpisano obdobje na voljo še nerazporejena namenska proračunska sredstva in pod pogojem, da izvajalec izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom, v nasprotnem primeru pristojen občinski organ vloge zavrne.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 31/07).
19. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-007/2008
Mežica, dne 27. februarja 2008
Župan
Župan Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti