Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

976. Sklep o ustanovitvi Sveta za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, njegovi sestavi in načinu njegovega dela, stran 2437.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 91/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Sveta za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, njegovi sestavi in načinu njegovega dela
1. člen
Za uresničevanje nalog iz 4. in opravljanje nalog iz 5. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 91/07) se ustanovi Svet Vlade Republike Slovenije za zdravje (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije. Svet opravlja strokovne naloge za predsednika Vlade Republike Slovenije in Vlado Republike Slovenije in jima nudi strokovno pomoč pri odločanju o zadevah s področja zdravja.
3. člen
Svet ima 26 članov, ki so:
1. predstavniki ministrstev ter strokovnih služb Vlade Republike Slovenije, in sicer:
– 2 predstavnika Ministrstva za zdravje,
– 1 predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,
– 1 predstavnik Ministrstva za notranje zadeve,
– 1 predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
– 1 predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport,
– 1 predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano,
– 1 predstavnik Ministrstva za gospodarstvo,
– 1 predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
2. predstavniki strokovnih institucij, in sicer:
– 2 predstavnika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,
– 1 predstavnik Univerzitetnega kliničnega centra Maribor,
– 1 predstavnik Inštituta Republike Slovenije za varovanje zdravja,
– 1 predstavnik Lekarniške zbornice Slovenije,
– 1 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– 1 predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije,
– 1 predstavnik nevroloških ambulant,
– 1 predstavnik Inštituta za inovativnost in tehnologijo,
– 1 predstavnik Inštituta »Jožef Stefan«,
– 1 predstavnik Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
– 1 predstavnik Medicinske fakultete v Ljubljani,
– 1 predstavnik Fakultete za farmacijo,
– 1 predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije,
– 1 predstavnik Državnega zbora Republike Slovenije.
3. predstavniki nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) s področja zdravja, ki imajo status društva v javnem interesu, in sicer:
– 1 predstavnik Slovenskega zdravniškega društva,
– 1 predstavnik Slovenskega združenja za boj proti raku dojk – Europa Donna.
4. člen
Člani sveta delujejo nepoklicno in jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za zdravje. Vsak član si določi namestnika, ki ga nadomešča v času njegove odsotnosti ali zadržanosti na sejah sveta.
Predstavnike NVO imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog posameznih NVO.
5. člen
Predsednik sveta je minister, pristojen za zdravje. Predsednik ima dva namestnika – podpredsednika, ki mu pomagata voditi delo sveta in ga nadomeščata v času njegove odsotnosti. Podpredsednika se izvolita med člani sveta.
6. člen
Mandat predsednika, podpredsednikov in članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani.
7. člen
Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Vsaj enkrat letno organizira srečanje s predstavniki društev in organizacijami, ki delujejo na področju varovanja zdravja v Sloveniji. Na sejo sveta so lahko glede na dnevni red vabljeni tudi predstavniki drugih organov in služb Vlade Republike Slovenije, organizacij civilne družbe in interesnih skupin ter drugi. Vabljeni predstavniki nimajo pravice glasovanja.
Svet deluje na podlagi operativnega letnega načrta dela in poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
Svet lahko za obravnavanje posameznih zadev ustanovi delovne skupine. Svet lahko imenuje tudi stalne strokovne skupine za posamezna ožja področja.
8. člen
Strokovne in tehnično administrativne naloge za svet opravlja Ministrstvo za zdravje.
Člani sveta imajo pravico do sejnin in potnih stroškov v skladu z vsakokratnim sklepom Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračilo stroškov v zvezi z delom strokovnih svetov Vlade Republike Slovenije.
9. člen
Dejavnosti in naloge sveta se financirajo iz proračunskih sredstev Ministrstva za zdravje.
10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01301-3/2008/5
Ljubljana, dne 6. marca 2008
EVA 2008-2711-0041
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti