Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 33105-7/2008-5 Ob-2992/08 , Stran 1024
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje razvoja izdelkov v okviru ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje podukrepa Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov v letu 2008, znaša 17.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: – PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-EU, v višini 8.500,00 EUR, – PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-slovenska udeležba, v višini 8.500,00 EUR. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%. Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008. 2. Vlagatelji Vlagatelj za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov, je raziskovalna organizacija, ki izpolnjuje predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore 3.1 Podpora za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov bo dodeljena za financiranje razvoja novih izdelkov iz čebeljih pridelkov in sicer za povračilo stroškov za izvedbo razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov ter stroškov za pripravo in objavo receptur in proizvodnih postopkov. Razvoj izdelkov mora obsegati proizvodni postopek in izdelavo receptur, uporabnih širšemu krogu čebelarjev. Vlagatelj mora v ponudbi navesti metodologijo razvoja novih izdelkov za vse ponujene izdelke ter oceno stroškov za ekonomsko izvrednotenje proizvodnje za predlagane izdelke. Proizvodni postopek mora vsebovati: natančen opis proizvodnje izdelka, proizvodno specifikacijo, ki obsega obliko izdelka, seznam potrebnih sestavin, na kakšen način in v kakšnem razmerju se te sestavine uporabi, postopke dela (destilacija, mešanje, zamrzovanje …), opremo, ki se uporablja pri proizvodnji, označevanje izdelka, rok trajanja in končni seznam sestavin z navedbami količin, 3.2 Upravičeni stroški so stroški izvajalca same izvedbe razvoja iz prvega odstavka tega poglavja javnega razpisa, ki so nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008. 3.3 Neupravičeni stroški so: – stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – bančni stroški; – stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.); – stroški za nakup opreme. 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev 4.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. K prijavnemu obrazcu iz razpisne dokumentacije morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 4.2 Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – mora biti registriran za raziskovalno dejavnost; – mora zagotoviti javno objavo rezultatov raziskave in receptur; – ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja. 5. Vloga Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za oddajo vlog za izbiro izvajalca razvoja izdelkov v okviru ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 11. aprila 2008, na spletni strani Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/. 6. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od prvega dne po objavi tega javnega razpisa do 11. aprila 2008. Vloge, vložene po 11. aprilu 2008, se bodo zavrgle s sklepom kot prepozne. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, firma raziskovalne organizacije in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov.« Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. 7. Merila za izbor Agencija bo izbrala izvajalca razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov glede na: 1. Število raziskav oziroma razvitih izdelkov (seznam in njihova uporaba); 2. Nabor ponujenih izdelkov; 3. Število vključenih primarnih čebeljih pridelkov v ponujenih izdelkih. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * seštevek doseženih točk po posameznem merilu, največ možnih 100 točk. 8. Obravnava vlog in postopek odobritve Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 15 dni po zaprtju tega javnega razpisa pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve vloge na Agencijo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Popolne vloge se oceni po merilih iz tega javnega razpisa. Z odločbo se izbere za izvajalca razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov v okviru ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov, raziskovalno organizacijo, ki je dosegla najvišje število točk. V primeru, da ima več vlog enako število točk, se izbere tistega vlagatelja, ki je dosegel največ točk pri merilu, ki je najmočneje ovrednoteno (število vključenih primarnih čebeljih pridelkov). Če tudi na tej osnovi ni možna odločitev, se izbere raziskovalno organizacijo, ki je dobila največ točk v naslednjem najmočneje ovrednotenem merilu (število raziskav oziroma razvitih izdelkov). Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge. Sredstva bodo izplačana na podlagi izvajalčeve vloge za plačilo, to je zahtevka, ki ga mora oddati na predpisanem obrazcu iz Priloge Uredbe in mora poleg navedenega zahtevka za plačilo vsebovati še naslednje priloge: – končno poročilo, ki vsebuje recepture in proizvodne postopke; – izjave in dokazila o opravljeni storitvi izvajalca; – obračun upravičenih stroškov in dokazilo o javni objavi izidov. Izbrani izvajalec razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov mora vložiti vlogo za plačilo najpozneje do 15. septembra 2008 v skladu z določbo drugega odstavka 5. člena Uredbe. Vloge za plačilo, vložene pozneje kot 15. septembra, se zavržejo kot prepozne. Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe. Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, ne more pridobiti novih sredstev iz ukrepov kmetijske politike dve leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja, na podlagi drugega odstavka 4. člena Uredbe. Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo še pet let od prejema sredstev. Izvajalec, opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani Agencije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti