Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

931. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno, stran 2366.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje stanovanjske gradnje na Ostrožnem, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje je v Celjskem prostorskem planu (prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01)), delno opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, namenjeno za stanovanjsko gradnjo, delno pa predstavlja območje I. kmetijskih zemljišč.
Parcelo urejata dva IPA: Zazidalni načrt Ostrožno-sever (RC – Planiranje, proj. št. 088/88-94, Uradni list RS, št. 18/94) in PUP za območje zahodno Ostrožno (RC – Planiranje, proj. št. 87/86, Uradni list SRS, št. 36-1942/88).
Predmet sprememb in dopolnitev je del zemljišča 919/1, k.o. Ostrožno, opredeljenega kot stavbno zemljišče, znotraj zazidalnega načrta Ostrožno-sever.
Zemljišče se nahaja ob avtocesti Celje–Arja vas, na obrobju stanovanjske soseske individualnih stanovanjskih hiš, preko katerega poteka visokonapetostni daljnovod. Na parceli v preteklosti ni bilo izgrajenih stanovanjskih objektov, temveč na obravnavanem zemljišču stoji gospodarski objekt. Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev za gradnjo individualne stanovanjske hiše je potrebno izdelati dopolnitve obstoječega zazidalnega načrta.
Razlog za spremembe in dopolnitve IPA je namera investitorice ČEPELNIK Knez Brigite, Ulica Dušana Kvedra 38, 3000 Celje, da na delu parcele, znotraj območja zazidalnega načrta Ostrožno-sever izgradi enodružinski stanovanjski objekt s potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ostrožno je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja (avtocesta, daljnovod) ter veljavnih normativov podala urbanistične, arhitektonske in prostorske pogoje umestitve enodružinskega stanovanjskega objekta v funkcionalno in oblikovno povezano območje naselja Ostrožno s potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.
S prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti ustrezno prometno dostopnost na parcelo.
Pri zasnovi prostorske ureditve smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN Ostrožno, meja območja IPA
Območje sprememb in dopolnitve ZN Ostrožno je del zemljišča s parcelno številko 919/1, k.o. Ostrožno. Območje sprememb in dopolnitev mora zajeti tudi zemljišča, ki so potrebna za dostop do javne ceste.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.
IPA mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in elektronski obliki, na primernem nosilcu.
Potrebno je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Ostrožno sever (RC – Planiranje proj. št. 088/88-94, Uradni list RS, št. 18/94) s spremembami in dopolnitvami,
– PUP za območje zahodno Ostrožno (RC – Planiranje, proj. št. 87/86, Uradni list SRS, št. 36-1942/88) s spremembami in dopolnitvami.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma jeseni.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Dars, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
– Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA je pobudnik ČEPELNIK Knez Brigita, Ulica Dušana Kvedra 38, 3000 Celje. Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev IPA, si je investitor dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na stroške investitorja. Geodetski načrt za izdelavo lokacijskega načrta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu.
Št. 3505-00021/2007-4200 DZ
Celje, dne 18. februarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti