Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

916. Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja, stran 2316.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in pogoje za vpis subjektov inovativnega okolja v evidenco ter postopek in razloge za izbris subjektov inovativnega okolja iz evidence kot tudi način vodenja evidence subjektov inovativnega okolja. V pravilniku so podrobneje opredeljeni splošni, infrastrukturni in kadrovski pogoji za vpis v evidenco kot tudi razlogi za izbris iz evidence.
2. člen
(pristojnost za vodenje evidence)
Evidenco v skladu s tem pravilnikom vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljnjem besedilu: Japti).
3. člen
(definicija pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Subjekti inovativnega okolja (v nadaljnjem besedilu: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki.
2. Podjetniški inkubator je institucija, ki v prostorih na določeni lokaciji omogoča učinkovito nastajanje in razvoj novih podjetij in zagotavlja urejeno poslovno okolje z infrastrukturo in s širšim naborom upravnih in intelektualnih storitev za inovativna podjetja.
3. Univerzitetni inkubator je institucija povezana z univerzo ali visokošolskim zavodom, ki omogoča realizacijo podjetniških pobud predvsem dijakov, študentov in profesorjev. Poleg tega samostojno ali v povezavi z univerzo ali drugimi visokošolskimi organizacijami prevzema podjetniške pobude iz pred-inkubacijske dejavnosti in jim omogoča razvoj v ugodnem/spodbudnem okolju z zagotavljanjem intelektualnih storitev. Univerzitetni inkubator nudi podporo inovativnim tehnološkim podjetjem in poslovnim zamislim. Skupaj s pisarnami za prenos tehnologij pa pospešuje prenos znanja in invencij na trg tudi preko nastajanja novih podjetij.
4. Tehnološki park je institucija, ki na prostorsko koncentrirani večji lokaciji združuje razvojno raziskovalne in poslovne dejavnosti novih inovativnih tehnoloških podjetij in razvojno raziskovalnih (R&R) oddelkov podjetij. R&R oddelki niso nujno prisotni v tehnološkem parku. Tehnološki park omogoča nastajanje novih inovativnih tehnoloških podjetij in s tem nudi urejeno poslovno okolje s širšim naborom podpornih, upravnih in intelektualnih storitev za ta podjetja.
5. Gravitacijsko področje subjekta je geografsko območje na katerem deluje in za namene katerega je ustanovljen posamezen subjekt. V bližini lokacije subjekta, na geografsko zaokroženem področju, obstaja kritična masa prebivalstva, študentov, podjetij ter drugih gospodarskih subjektov, finančnih institucij, izobraževalnih institucij, in drugih institucij ki podpirajo razvoj in delovanje podjetij.
6. Inkubiranec je inovativno podjetje ali posameznik kot nosilec poslovne zamisli ki je vpisan manj kot pet let v ustrezen register in je vključen v posamezen subjekt, uporablja storitve in infrastrukturo subjekta in z njim pogodbeno urejen odnos, ter hkrati ni povezano podjetje z subjektom ali velikim podjetjem v smislu predpisov, ki urejajo gospodarske družbe.
7. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev.
8. Inovativno tehnološko podjetje je podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši.
II. EVIDENCA SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA
4. člen
(Evidenca)
(1) Evidenca subjektov inovativnega okolja je sestavljena iz evidence A in B:
– evidenca A pomeni evidenco vseh subjektov, ki v skladu s 14. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: zakon) in tem pravilnikom izvajajo naloge posameznih subjektov in imajo zagotovljeno tudi ustrezno infrastrukturo ter izpolnjujejo vse pogoje v skladu s tem pravilnikom,
– evidenca B pomeni evidenco subjektov, ki izpolnjujejo minimalne pogoje iz 6. člena tega pravilnika.
(2) V evidenci se vodijo naslednji podatki:
– vrsta subjekta inovativnega okolja,
– firma in sedež družbe, ki je subjekt inovativnega okolja,
– datum vpisa v sodni register,
– datum vpisa v evidenco,
– datum izbrisa iz evidence,
– odgovorna oseba subjekta,
– kontaktni podatki.
5. člen
(Evidenca A)
V evidenco A so vpisani subjekti inovativnega okolja, ki izpolnjujejo minimalne pogoje iz 6. člena tega pravilnika, poleg tega pa tudi pogoje za posamezno vrsto subjekta opredeljene v 7., 8. in 9. členu tega pravilnika. Vloga za vpis v evidenco se opravi na podlagi izpolnjenega obrazca »Prijavni obrazec za vpis v evidenco«, ki je Priloga1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
6. člen
(Evidenca B)
V evidenco B se vpišejo vsi subjekti inovativnega okolja, ki so ustanovljeni v skladu z zakonom in izpolnjujejo minimalne pogoje. Minimalni pogoji in dokazila o izpolnjevanju pogojev so naslednji:
1. da opravljajo dejavnost subjekta inovativnega okolja:
– dejavnost je razvidna iz akta o ustanovitvi in plana dela za naslednjih 5 let;
2. da imajo povezavo z inštitucijami znanja, vpisane v evidenco pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS:
– pogodbe sodelovanju;
3. da imajo vsaj 2 inkubiranca (razen v primeru univerzitetnega inkubatorja):
– sklenjeno pogodbo o najemu prostora, iz katere je razvidno tudi, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten v prostorih subjekta in
– ocena podjetja na podlagi kriterijev za inkubirano podjetje iz 3. člena tega pravilnika;
4. da razpolagajo s 500 m2 bruto poslovnih prostorov:
– izpis iz zemljiške knjige ali dolgoročna pogodba o razpolaganju s prostorom (minimalno za 10 let) in
– tloris površin iz katerega je razvidna namembnost poslovnih prostorov;
5. da imajo vzpostavljeno vodstvo subjekta:
– podatki o vodstveni ekipa z navedbo referenc;
6. da imajo vzpostavljeno mrežo svetovalcev:
– sklenjene pogodbe o sodelovanju s strokovnjaki na področjih povezanih z razvojem in delovanjem podjetij.
7. člen
(Pogoji za vpis v evidenco A za podjetniški inkubator)
(1) Za vpis v evidenco A mora podjetniški inkubator izpolnjevati naslednje pogoje:
– splošne,
– infrastrukturne in
– kadrovske.
(2) Splošni pogoji iz prve alineje prejšnjega odstavka in dokazila o izpolnjevanju pogojev so da:
1. deluje že najmanj 2 leti:
– iz poslovnih knjig ter sklenjenih pogodb je razvidno, da je subjekt v obdobju dveh let opravljal storitve svetovanja inkubirancem in jim nudil tudi prostorske pogoje in
– pogodba z vsaj dvema inkubirancema, ki delujeta v podjetniškem inkubatorju najmanj 24 mesecev;
2. je bil v obdobju zadnjih dveh let vključen v zagon vsaj šestih inkubirancev:
– predpogodba ali pismo o nameri o vstopu v subjekt, in
– poslovni načrt inkubiranca, ki ga je pripravil subjekt;
3. v prostorih podjetniškega inkubatorju deluje vsaj 10 inkubirancev:
– sklenjena pogodba o najemu prostora, iz katere je razvidno tudi, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten v prostorih podjetniškega inkubatorja, in
– ocena za vsakega inkubiranca na podlagi kriterijev za inkubirano podjetje iz 3. člena tega pravilnika;
4. v obdobju zadnjih dveh let izkazuje rast inkubirancev:
– zbrani podatki o delovanju vseh inkubirancev in obrazložitev uspešnosti za kazalce: število inkubirancev, število zaposlenih, BDV, promet inkubirancev;
5. je del obstoječe ali predvidene poslovno-industrijske ali obrtne cone ali tehnološke cone:
– opredeljena namembnost izrabe prostora v prostorskem načrtu,
6. je povezan z institucijami znanja (srednja šola, fakultete in podobno), ki so v bližini:
– pogodba o sodelovanju z inštitucijami znanja in
– poročilo o uspešno izpeljani skupnih projektih;
7. je povezan s podjetji:
– pogodba o sodelovanju s podjetji in
– poročilo o uspešno izpeljani skupnih projektih;
8. sodeluje z drugimi subjekti, ki jih opredeljuje zakon:
– pogodbe o sodelovanju s subjekti in
– poročilo o uspešno izpeljani skupnih projektih;
9. znaša kritična masa prebivalstva v gravitacijskem območju subjekta najmanj 25.000 prebivalcev:
– statistični podatki o področju na katerem ima podjetniški inkubator svoje prostore;
10. znaša kritična masa gospodarskih družb v gravitacijskem območju subjekta vsaj 1.000 gospodarskih subjektov:
– statistični podatki o področju na katerem ima podjetniški inkubator svoje prostore;
11. je v lastništvu ali upravljanju subjekta razvidna aktivna vloga lokalnega ali pokrajinskega okolja:
– dokumenti o lastništvu in
– dokumenti o članstvu v upravnih oziroma nadzornih odborih.
(3) Infrastrukturni pogoji iz druge alinee prvega odstavka tega člena in dokazila o izpolnjevanju pogojev so, da:
1. razpolaga z vsaj 2.000 m2 bruto poslovnih prostorov (pisarniški in proizvodni prostori), namenjenih inkubirancem in drugim podjetjem in v primeru mrežnih podjetniških inkubatorjev vsaj eno središče z vsaj 1.000 m2 uporabnih površin (pisarniški in proizvodni prostori):
– izpis iz zemljiške knjige ali pogodba na podlagi katere je mogoč vpis v zemljiško knjigo in
– obrazložitev k bilanci stanja oziroma dolgoročna pogodba o razpolaganju s prostorom v primeru, ko prostori niso v lasti subjekta in
– tloris poslovnih prostorov;
2. razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta:
– popis opreme.
(4) Kadrovska pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena in dokazila o izpolnjevanju pogojev sta, da:
1. ima najmanj 2 redno zaposlena v ekvivalentu delovnega časa s kompetencami za vodenje in razvoj podjetniškega inkubatorja:
– izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05 in 121/05 – popr.; v nadaljnjem besedilu: obrazec M1) ali obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s pogodbo,
– zaposleni morajo imeti vsaj VII. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj ter reference na navedenih področjih;
2. razpolaga z najmanj dvema usposobljenima svetovalcema s področja razvoja in rasti podjetij in prenosa invencij na trg:
– pogodbe o sodelovanju s svetovalci na navedenih področjih in
– svetovalci morajo imeti vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj in 3 reference v obliki uspešno izpeljanih projektov;
8. člen
(Pogoji za vpis v evidenco A za univerzitetni inkubator)
(1) Za vpis v evidenco A mora univerzitetni inkubator izpolnjevati naslednje pogoje:
– splošne,
– infrastrukturne in
– kadrovske.
(2) Splošni pogoji iz prve alineje prejšnjega odstavka in dokazila o izpolnjevanju pogojev so da:
1. deluje kot samostojna pravna oseba in ni le ločena organizacijska enota znotraj univerze ali visokošolskega središča:
– izpis iz sodnega registra;
2. kot univerzitetni inkubator deluje najmanj dve leti:
– iz poročil o delu je razvidno, da je v obdobju dveh let opravljal storitve svetovanja in promocije za študente in podjetniške skupine;
3. v obdobju zadnjih dveh let je vključen v ustanovitev vsaj šestih podjetij znotraj univerze ali drugih visokošolski organizacij:
– podatki o novonastalih podjetjih in
– poslovni načrti novonastalih podjetij;
4. je povezan z univerzo ali visokošolskim središčem:
– ustanovni akt ali pogodba o ustanovitvi iz katere je razvidno, da je soustanovitelj univerzitetnega inkubatorja univerza ali visokošolsko središče, ki svoje programe izvaja na območju na katerem se inkubator nahaja, ali pa je poslovno sodelovanje določeno s pogodbo;
5. znaša kritična masa študentov najmanj 2.000 rednih študentov ali najmanj 4.000 vseh študentov (rednih in izrednih) v gravitacijskem območju univerzitetnega inkubatorja (upoštevajo se študenti, ki študirajo na ustanovah iz prejšnje točke):
– podatki o št. študentov na gravitacijskem območju;
6. je zagotovljeno sodelovanje predstavnikov univerze in visokih šol v mentorskih in drugih strokovnih funkcijah za podporo podjetnikom in podjetjem v inkubatorju:
– pogodbe, pisma o nameri, skupni projekti;
7. je vloga lastnika in upravljavca jasno opredeljena v smislu zagotavljanja opravljanja dejavnosti univerzitetnega inkubatorja v daljšem časovnem obdobju:
– pogodba o sodelovanju, iz katere je to razvidno in
– ustanovni akt.
(3) Infrastrukturni pogoji iz druge alinee prvega odstavka tega člena in dokazila o izpolnjevanju pogojev so da:
1. razpolaga z minimalno 500 m2 bruto poslovnih prostorov, namenjene izvajanju aktivnosti univerzitetnega inkubatorja:
– izpis iz zemljiške knjige, dolgoročna pogodba o najemu in
– tloris površin iz katerega je razvidno, da prostori niso oddani drugim institucijam;
2. minimalno 65% te površine je namenjeno delu podjetniških skupin ali podjetij v univerzitetnem inkubatorju:
– tloris objekta z opisom prostora, ki je namenjen delu podjetniških skupin;
3. razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta:
– popis opreme;
4. ima urejen dostop do laboratorijske, prototipne ali druge tehnološke opreme fakultet in institutov in drugih razvojnih institucij:
– pogodba o dostopu.
(4) Kadrovski pogoji iz tretje alineje prvega odstavka tega člena in dokazila o izpolnjevanju pogojev so da:
1. ima najmanj 3 redno zaposlene, s kompetencami za vodenje in razvoj inkubatorja in znanja s področja podjetništva, ustanavljanja in rasti podjetij ter organizacije poslovnih in drugih intelektualnih storitev v podjetniškem inkubatorju:
– izpolnjen obrazec M1 ali obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s pogodbo,
– zaposleni morajo imeti vsaj VII. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj ter reference na navedenih področjih;
2. ima povezave z najmanj 3 usposobljenima svetovalcema s področja podjetništva in rasti podjetij in prenosa invencij na trg:
– pogodbe o sodelovanju s svetovalci na navedenih področjih in
– svetovalci morajo imeti vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj in 3 reference v obliki uspešno izpeljanih projektov;
3. ima povezavo s strokovnjaki za zaščito intelektualne lastnine:
– pogodbe o sodelovanju s svetovalci področju zaščite intelektualne lastnine,
– svetovalci morajo imeti vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj in 3 reference v obliki uspešno izpeljanih projektov.
9. člen
(Pogoji za vpis v evidenco A za tehnološki park)
(1) Za vpis v evidenco A mora tehnološki park izpolnjevati naslednje pogoje:
– splošne,
– infrastrukturne in
– kadrovske.
(2) Splošni pogoji iz prve alineje prejšnjega odstavka in dokazila o izpolnjevanju pogojev so da:
1. deluje že najmanj dve leti:
– iz poslovnih knjig ter sklenjenih pogodb je razvidno, da je tehnološki park v obdobju dveh let opravljal storitve svetovanja inkubirancem in jim nudil tudi prostorske pogoje,
– pogodba z dvema inkubirancema, ki delujeta v tehnološkem parku najmanj 24 mesecev;
2. ima najmanj deset inkubirancev, ki so inovativna tehnološka podjetja v zgodnji fazi rasti:
– sklenjena pogodbo o najemu prostora, iz katere je razvidno tudi, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten v prostorih tehnološkega parka,
– ocena podjetja na podlagi kriterijev inovativnega tehnološkega podjetja iz tretjega člen tega pravilnika;
3. izkazuje rast inkubirancev v obdobju zadnjih dveh let:
– zbrani podatki o delovanju vseh inkubirancev in obrazložitev uspešnosti za kazalce: število inkubirancev, število zaposlenih, BDV, promet inkubirancev;
4. je povezan z univerzami ter visokošolskimi zavodi, ki so v bližini:
– pogodba o sodelovanju in
– poročilo o uspešno izpeljani skupnih projektih;
5. znaša kritična masa prebivalstva najmanj 200.000 prebivalcev v gravitacijskem območju tehnološkega parka:
– statistični podatki o področju na katerem ima tehnološki park svoje prostore;
6. znaša kritična masa gospodarskih družb vsaj 5.000 gospodarskih subjektov v gravitacijskem območju tehnološkega parka:
– statistični podatki o področju na katerem ima tehnološki park svoje prostore;
7. je povezan s podjetji:
– pogodba o sodelovanju s podjetji in
– poročilo o uspešno izpeljani skupnih projektih.
(3) Infrastrukturni pogoji iz druge alineje prvega odstavka tega člena in dokazila o izpolnjevanju pogojev so da:
1. razpolaga z 5.000 m2 bruto poslovnih prostorov, namenjenih razvojno raziskovalni, prototipni in drugi dejavnosti inkubirancev ter drugih podjetij (ne upoštevajo se druge institucije, subjekti inovativnega okolja, zbornice ipd.) v tehnološkem parku od katerih je največ 10% namenjenih skupni uporabi:
– izpis iz zemljiške knjige ali pogodba na podlagi katere je mogoč lastniški vpis v zemljiško knjigo in
– obrazložitev k bilanci stanja oziroma dolgoročna pogodba o razpolaganju v primeru, ko prostori niso v lasti subjekta in
– tloris površin s popisom najemnikov;
2. razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta:
– popis opreme;
(4) Kadrovski pogoji iz tretje alineje prvega odstavka tega člena in dokazila o izpolnjevanju pogojev so da:
1. ima najmanj 3 redno zaposlene, s kompetencami za vodenje in razvoj tehnološkega parka in znanji s področja podjetništva, ustanavljanja in rasti podjetij ter organizacije poslovnih in drugih intelektualnih storitev v tehnološkem parku:
– izpolnjen obrazec M1 ali obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s pogodbo,
– zaposleni morajo imeti vsaj VII. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj ter reference na navedenih področjih;
2. ima povezave z najmanj 3 usposobljenimi svetovalci s področja podjetništva in rasti podjetij in prenosa invencij na trg:
– pogodbe o sodelovanju s svetovalci na navedenih področjih in
– svetovalci morajo imeti vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj in 3 reference v obliki uspešno izpeljanih projektov;
3. ima povezave s strokovnjaki za zaščito intelektualne lastnine:
– pogodbe o sodelovanju s svetovalci področju zaščite intelektualne lastnine in
– svetovalci morajo imeti vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj in 3 reference v obliki uspešno izpeljanih projektov;
10. člen
(Način vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja in izbris iz evidence)
(1) Vpis v evidenco in podaljšanje vpisa subjektov inovativnega okolja se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva k vpisu oziroma podaljšanju vpisa. Javni poziv Japti objavi najkasneje do 30. 6. v tekočem letu. O vpisu v evidenco so predlagatelji obveščeni z dopisom v roku 60 dni od datuma za predložitev vloge.
(2) Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno predložiti enkrat na dve leti.
(3) V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem koledarskem letu izbriše iz evidence A in avtomatsko prenese v evidenco B. O vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt.
(4) V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. Japti s sklepom obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o izbrisu lahko poda izbrisani subjekt pritožbo na ministrstvo.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2006/18
Ljubljana, dne 29. februarja 2008
EVA 2007-2111-0019
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti