Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

930. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje, stran 2346.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) ter 8. in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 4. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: pravilnik)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom Mestni svet Mestne občine Celje določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih izvajalcem programov za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC).
Pomen kratic v nadaljevanju pravilnika:
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
MIŠ – Mednarodne igre šolarjev
MOC – Mestna občina Celje
MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
ODD MOC – Oddelek za družbene dejavnosti MOC
OKS – Olimpijski komite Slovenije
ZVEZA – občinska zveza športnih društev.
2. člen
(izbor izvajalcev)
Izvajalce posameznih programov športa se izbere na osnovi pravilnika, sprejetega letnega programa športa in javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v MOC.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
3. člen
(namen, priprava, sprejem)
Z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) se določijo vrste programov, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz občinskih proračunskih sredstev v tekočem koledarskem letu, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki jih zagotavlja MOC. V LPŠ se uvrstijo vsebine, ki so pomembne za šport v MOC, pri čemer pa se upoštevajo tudi tradicija in posebnosti športa v občini.
Predlog LPŠ pripravi Oddelek za družbene dejavnosti MOC (v nadaljevanju: ODD MOC), sprejme pa ga Mestni svet MOC.
Na osnovi sprejetih prijav na javni razpis (v nadaljevanju: JR) ter števila in obsega izbranih programov za sofinanciranje lahko župan po potrebi in na predlog ODD MOC s sklepom prerazporedi del sredstev med posameznimi programi v okviru LPŠ.
Sredstva, ki na JR niso bila razdeljena ali na posameznem programu med letom niso porabljena, se s sklepom župana prerazporedijo na druge programe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
4. člen
(vrste vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog)
Za uresničevanje javnega interesa se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
3. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. kakovostni šport,
6. vrhunski šport,
7. šport invalidov,
8. delovanje športnih društev in občinske zveze športnih društev (v nadaljevanju: ZVEZA),
9. izgradnja, obnova, obratovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov,
10. usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
11. organizacija športnih prireditev,
12. mednarodna in medobčinska dejavnost v športu,
13. priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam,
14. založniška dejavnost ter informatika v športu,
15. meritve in testiranja športnikov ter svetovanja,
16. nagrade za nadpovprečne športne dosežke,
17. druge vsebine, pomembne za razvoj športa v občini.
III. IZVAJALCI LPŠ IN POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO SOFINANCIRANJA PROGRAMOV
5. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ v MOC so lahko:
1. športna društva,
2. ZVEZA,
3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
4. zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
5. ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne.
Status ZVEZE ima tista občinska zveza športnih društev, ki ima v svoje članstvo vključenih največ registriranih športnih društev s sedežem na območju MOC.
6. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imajo sedež in delujejo na območju MOC, razen invalidskih društev oziroma organizacij, ki združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov s stalnim bivališčem v MOC);
2. so registrirani za izvajanje športne dejavnosti že več kot dve (2) leti, oziroma neprekinjeno zakonito nadaljujejo dejavnost športnega društva, katerega program je bil pred tem sofinanciran že vsaj tri (3) leta zapored;
3. imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo prijavljenih športnih programov;
4. prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet JR;
5. izvajalci, ki so športna društva, imajo urejeno evidenco članstva za programe, s katerimi kandidirajo za sredstva;
6. imajo za prijavljene programe športa organizirano redno športno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije ali pa je s tem pravilnikom za specifični program oziroma športno panogo drugače določeno;
7. društva v kolektivnih športih in v individualnih športih z ekipnimi ligaškimi tekmovanji s svojimi ekipami igrajo domače tekme državnega prvenstva na območju MOC;
8. redno oziroma v pogodbeno določenem roku dostavljajo poročila o realizaciji programov in druge zahtevane podatke;
9. izvajajo programe, pri katerih je pomembna telesna oziroma gibalna aktivnost, pri čemer se v LPŠ ne uvrščata body building in fitnes;
10. izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in določili JR.
7. člen
(prednost pri sofinanciranju)
Športna društva in ZVEZA imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC.
IV. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV TER DODELITVE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA (JAVNI RAZPIS)
8. člen
(pričetek in vsebina postopka)
Postopek izbora izvajalcev ter dodelitve sredstev za sofinanciranje programov športa se prične po sprejemu občinskega proračuna in LPŠ za tekoče leto na Mestnem svetu MOC.
Postopek obsega naslednje aktivnosti:
1. priprava JR in razpisne dokumentacije,
2. objava JR,
3. odpiranje prijav,
4. pregled in ocena popolnih prijav,
5. priprava in sprejem predloga o sofinanciranju,
6. izdaja sklepov o sofinanciranju,
7. sklepanje pogodb o sofinanciranju.
9. člen
(priprava JR in razpisne dokumentacije)
JR in razpisno dokumentacijo pripravi ODD MOC.
10. člen
(objava JR)
JR se objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani MOC.
Razpisni rok ne sme biti krajši od dvajset (20) dni in ne daljši od trideset (30) dni.
11. člen
(vsebina JR)
Objava JR mora vsebovati zlasti:
1. ime in naslov naročnika,
2. pravno podlago za izvedbo JR,
3. predmet JR,
4. izvajalce LPŠ, ki se lahko prijavijo,
5. navedbo osnovnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
6. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
7. navedbo meril za sofinanciranje programov,
8. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
9. rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način oddaje prijave,
10. datum oziroma rok za odpiranja prijav,
11. seznam dokumentov oziroma prilog, ki jih morajo izvajalci priložiti k razpisnim obrazcem,
12. rok, v katerem bodo potencialni izvajalci obveščeni o izidu JR,
13. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo.
12. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisna dokumentacija je na razpolago od dneva objave JR.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so predvsem:
1. razpisni obrazci,
2. navodila izvajalcem za pripravo in oddajo prijave,
3. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC ter drugi pogoji in merila,
4. vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
13. člen
(prijava na razpis)
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v JR ter mora vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva samo na osnovi prijave na JR, razen izjem, navedenih v tretjem odstavku 18. člena, ter le s programi, ki jih sami organizirajo in izvajajo.
Društva, v katerih deluje več sekcij v različnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za vsako sekcijo posebej.
14. člen
(sestav strokovne komisije)
Postopek izbora izvajalcev in vrednotenja prijavljenih programov na JR vodi pet (5) članska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo trije (3) predstavniki MOC, od katerih je eden predsednik komisije ter dva (2) predstavnika ZVEZE.
Člani komisije morajo imeti ustrezno izobrazbo in izkušnje s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo prijav.
Mandat komisije traja do zaključka vseh postopkov JR oziroma do dokončne razdelitve vseh razpoložljivih sredstev.
Administrativne in strokovne naloge za komisijo opravlja ODD MOC.
15. člen
(naloge komisije)
Naloge komisije so:
1. pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
2. odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih prijav (formalna popolnost),
3. pregled in ocena prijav na podlagi pogojev in meril, navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
4. priprava predloga izvajalcev in izbranih programov,
5. pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po programskih postavkah in izvajalcih programov,
6. vodenje zapisnikov o svojem delu,
7. priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
16. člen
(odpiranje prijav)
Odpiranje prijav opravi komisija v roku, ki je predviden v JR in ni daljši od osem (8) dni.
Odpiranje prijav ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost prijav glede na to, če so bili dostavljeni vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene kuverte s prijavami se ne odpirajo. Prijave, ki niso oddane na predpisanih razpisnih obrazcih ali ne izpolnjujejo osnovnih razpisnih pogojev, se izločijo iz nadaljnjega postopka.
O odpiranju prijav se sproti vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav,
2. predmet JR,
3. imena navzočih članov komisije,
4. naziv izvajalcev po vrstnem redu odpiranja prijav,
5. ugotovitve o popolnosti prijav,
6. pripombe članov komisije in sprejete sklepe.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
17. člen
(dopolnitev prijav)
Na podlagi zapisnika komisije ODD MOC v roku osem (8) dni od odpiranja prijav pisno s sklepom pozove tiste izvajalce, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem (8) dni od prejema sklepa.
Izjema je lahko samo potrdilo ali druga vrsta obvezne priloge k prijavi, ki je izvajalec zaradi objektivnega in dokazljivega razloga ni mogel pravočasno pridobiti.
V tem primeru je rok za dopolnitev vloge lahko tudi daljši.
Nepopolne prijave, ki jih izvajalci v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
18. člen
(pregled in ocena popolnih prijav)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih prijav ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v JR oziroma razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene prijav komisija pripravi predlog izvajalcev, ki prejmejo sredstva za sofinanciranje programov ter ga predloži vodji ODD MOC.
Komisija lahko na podlagi strokovne ocene izjemoma predlaga v program sofinanciranja tudi druge za šport v občini pomembne programe oziroma projekte, za katere so pobude oziroma vloge posredovane med letom izven roka za prijavo na JR, če vsebinsko sodijo v kontekst sprejetega LPŠ in so zanje v proračunu zagotovljena razpoložljiva sredstva.
Med te izjeme se lahko uvrstijo predvsem dodatne vloge že izbranih izvajalcev zaradi uvrstitve v višji rang tekmovanja, nujnih in neodložljivih del pri rednem vzdrževanju športnih objektov in opreme, organizacije športne prireditve državnega ali mednarodnega ranga ter priprav športnikov za nastop na mednarodnem tekmovanju.
Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda in oceni prijav voditi zapisnik.
19. člen
(predlog sofinanciranja)
Predlog sofinanciranja programov po programskih postavkah LPŠ in po posameznih programih ter projektih izbranih izvajalcev pripravi ODD MOC. Pri tem upošteva odločitve in predloge komisije, določila tega pravilnika ter pogoje in druga merila, navedena v JR in razpisni dokumentaciji, ter razvrstitev društev v prednostni program športa.
Del razpoložljivih proračunskih sredstev se v skladu z LPŠ nameni za izvajanje programov ter razvojnih in strokovnih nalog, ki jih samostojno oziroma s pomočjo strokovnih kadrov drugih izvajalcev izvaja ODD MOC.
Predlog sofinanciranja pregleda in potrdi komisija.
Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe sredstev niso prejeli že na drugih razpisih MOC.
20. člen
(sklep o sofinanciranju)
Na podlagi pooblastila župana izda vodja ODD MOC sklepe o izboru izvajalcev LPŠ in višini sredstev za sofinanciranje izbranih programov.
V roku, ki je naveden v JR, vodja ODD MOC s sklepom obvesti tudi vse izvajalce, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
21. člen
(pritožbeni postopek)
Zoper sklep o višini sredstev za sofinanciranje programov lahko vloži izvajalec pritožbo na župana MOC v roku osem (8) dni od dneva prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za vrednotenje programov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi izvajalci.
22. člen
(sklepanje pogodb z izvajalci)
Hkrati z izdanim sklepom o sofinanciranju se izbranim izvajalcem pošlje v podpis tudi pogodba o sofinanciranju.
Če se izvajalec v roku osem (8) dni od prejema sklepa nanj ne pritoži ter pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
V imenu MOC podpiše pogodbo župan.
23. člen
(obvezne sestavine pogodbe)
Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov naročnika ter izvajalca programa,
2. vsebina in obseg programa,
3. čas realizacije programa,
4. pričakovani dosežki,
5. višina dodeljenih sredstev,
6. terminski plan porabe sredstev,
7. način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programa,
8. način nakazovanja sredstev izvajalcu,
9. način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
10. določilo, da mora izvajalec programa nenamensko porabljena sredstva oziroma neporabljena sredstva zaradi nerealiziranega programa vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
11. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
12. druge medsebojne pravice in obveznosti.
24. člen
(nakazovanje pogodbenih sredstev)
Pogodbena sredstva se izvajalcem nakazujejo za osnovni program praviloma mesečno v višini povprečne dvanajstine, za druge programe pa odvisno od vsebine v enem ali več zneskih oziroma po predložitvi pisnih poročil ali dokazil izvajalca o realizaciji programa.
25. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem pogodbenih programov in porabo sredstev izvaja ODD MOC na osnovi:
1. letnega poročila in zaključnega računa,
2. poročil in dokazil o realizaciji programov ter doseženih rezultatih,
3. napovedanih in nenapovedanih ogledov izvajanja programov.
26. člen
(začasno sofinanciranje programov)
V času do sklenitve letne pogodbe o sofinanciranju izvedbe programa športa se osnovni programi vadbe in delovanje športnih društev ter programi, ki jih izvaja ZVEZA, sofinancirajo na osnovi pogodbe o začasnem sofinanciranju.
Pogodba o začasnem sofinanciranju se z izvajalcem sklene šele potem, ko komisija, ki vodi postopek izbora izvajalcev in vrednotenja prijavljenih programov, ugotovi, da je prijava izvajalca pravilno in pravočasno oddana ter formalno popolna. Pogodba se sklene samo s tistimi izvajalci, ki so imeli enake programe sofinancirane že v preteklem koledarskem letu.
Sofinanciranje se izvaja v višini povprečnih dvanajstin pogodbenega zneska za osnovni program vadbe in tekmovanj v preteklem letu.
Po sklenitvi letne pogodbe o sofinanciranju se že nakazana sredstva poračunajo.
V. MERILA ZA FINANČNO OVREDNOTENJE LPŠ
27. člen
(elementi za določitev obsega sofinanciranja)
Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja posameznih programov LPŠ so:
1. obseg programa,
2. velikost vadbene skupine,
3. vrednost ure uporabe športnega objekta,
4. vrednost ure dela strokovnega kadra,
5. materialni stroški za izvedbo programa,
6. razvrstitev v prednosti program športa,
7. drugi elementi v skladu z določili tega pravilnika.
Obseg programa in velikost vadbene skupine se določita na osnovi meril in normativov tega pravilnika ter podatkov in dokazil iz prijave izvajalca.
Ostali elementi za določanje obsega sofinanciranja programa so opredeljeni v točkah V/1. do V/4. pravilnika.
28. člen
(način določanja obsega sofinanciranja)
Obseg sofinanciranja je definiran:
1. s številom točk,
2. z višino zneska za povračilo dejanskih stroškov,
3. z višino zneska na osnovi ocene programa.
Vrednost točke je lahko različna po posameznih programih in se določi v skladu z obsegom izbranih programov ter višino razpoložljivih sredstev na ustrezni programski postavki. Vrednost točke predlaga ODD MOC ob pripravi predloga sofinanciranja LPŠ in velja celotno koledarsko leto, ki je predmet JR.
Dejanski stroški se v celoti ali v določeni višini namenijo za tiste programe oziroma dele teh programov, za katere je tako določeno v merilih tega pravilnika. Obseg teh programov se mora prilagajati višini za to predvidenih proračunskih sredstev.
Programi, naloge ali projekti, za katere niso točno določeni kriteriji za njihovo ovrednotenje, so pa pomembni za razvoj in promocijo športa v občini, se lahko na osnovi ocenitve strokovne komisije sofinancirajo z določenim zneskom, v kolikor so za to razpoložljiva sredstva.
V določenih primerih se višina sofinanciranja zmanjša za delež, ki je sorazmeren odstopanju od meril.
V/1. PREDNOSTNI PROGRAM ŠPORTA (Ocenitev in razvrstitev športnih društev)
29. člen
(osnovni pogoji za uvrstitev v prednostni program)
Za uvrstitev v prednostni program športa v MOC lahko kandidira športno društvo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo (v nadaljevanju: NPŠZ), ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju: OKS),
2. goji športne discipline, ki so vključene v kriterije OKS za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS,
3. izpolnjuje pogoje 6. člena pravilnika,
4. s svojimi tekmovalci oziroma ekipami redno nastopa na tekmovanjih za naslov državnega prvaka v uradnih tekmovalnih sistemih svoje NPŠZ (v disciplinah iz 2. točke tega člena),
5. ima organizirano vadbo najmanj 36 tednov letno v najmanj treh starostnih kategorijah.
30. člen
(termin ocenitve)
Ocenitev se opravi vsaki dve (2) leti praviloma do 31. januarja oziroma pred objavo JR.
Na predlog ZVEZE se lahko posamezno društvo (največ dve) oceni in razvrsti tudi v letu, ko ni ocenitve.
31. člen
(sestav komisije)
Postopek ocenitve in razvrstitve društev opravi komisija, ki vodi postopek JR.
Administrativne in strokovne naloge za komisijo opravlja ODD MOC.
32. člen
(naloge komisije)
Naloge komisije so:
1. ocenitev športnih društev na podlagi pridobljenih podatkov in dokazil ter pogojev in kriterijev, navedenih v pravilniku,
2. priprava predloga razvrstitve društev v kakovostne razrede,
3. vodenje zapisnikov o svojem delu.
33. člen
(postopek ocenitve)
ODD MOC predhodno vsem društvom, katerih programi so bili v zadnjem koledarskem letu sofinancirani ali so člani ZVEZE, posreduje zahtevek in navodila za posredovanje potrebnih podatkov za ocenitev ter kriterije in merila za ocenitev.
Rok za dostavo podatkov ne sme biti krajši od petnajst (15) dni. Društva dostavijo podatke s priporočeno pošto ali osebno v glavno pisarno MOC.
Komisija lahko zahteva, da društvo v roku pet (5) dni dopolni podatke ali predloži dodatna ustrezna potrdila.
Društva, ki v zahtevanem roku ne posredujejo vseh zahtevanih podatkov ali potrdil, se ocenijo samo na osnovi predloženih dokumentov.
Društva, ki podatkov ne predložijo, se ne ocenijo ter se njihovi programi, če izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstijo v program interesne športne vzgoje ali v druge ustrezne vsebine LPŠ.
Komisija opravi predlog ocenitve ter razvrstitve društev, na osnovi katerega vodja ODD MOC izda sklepe vsem ocenjenim društvom, ki se na odločitev komisije lahko pritožijo na župana v roku osem (8) dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
34. člen
(drugi pogoji za ocenitev)
Če društvo goji več različnih športnih panog, se oceni in razvrsti v prednostni program športa le v tisti panogi, v kateri je najbolj uspešno. S programi v ostalih športnih panogah pa za sofinanciranje lahko kandidira na drugih področjih LPŠ.
Če društvo deluje v več športnih panogah enakovredno, samo določi prednostno panogo za ocenitev.
V kolektivnih športih in individualnih športih z ekipnimi ligaškimi tekmovanji se moški in ženske ocenjujejo ločeno.
Pri vseh kriterijih, razen pri kategorizaciji športnikov, se društva praviloma ocenjuje po stanju na dan, ki je določen kot zadnji rok za oddajo podatkov.
35. člen
(razvrstitev športnih društev v skupine)
Športna društva so glede na vrsto športne panoge oziroma programa razvrščena v naslednje skupine:
– v 1. skupini so društva v individualnih športnih panogah z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka;
– v 2. skupini so društva v kolektivnih športnih panogah s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka;
– v 3. skupini so društva oziroma izvajalci, ki izvajajo različne športno rekreativne programe;
– v 4. skupini so društva v miselnih športnih igrah. V to skupino sodi šah.
36. člen
(razvrstitev v kakovostne razrede)
Športna društva razvrščamo v tri (3) kakovostne razrede:
A razred – društva, ki dosežejo 45 ali več točk,
B razred – društva, ki dosežejo 35 do 44 točk,
C razred – društva, ki dosežejo 26 do 34 točk.
V vsak kakovostni razred je iz iste športne panoge lahko uvrščeno le eno društvo, razen v športnih panogah, pri katerih se moški in ženski del ocenjujeta ločeno.
Če za isti kakovostni razred iz iste športne panoge izpolnjujeta pogoje dve ali več društev, ima prednost tisto društvo, ki ima večje število točk. V primeru enakega števila točk ima prednost društvo, ki je doseglo več točk po kriteriju tradicije.
Komisija lahko samostojno ali na predlog ZVEZE pogojno za dobo enega leta uvrsti v C razred prednostnega programa do dve društvi, ki ne dosežeta zadostnega števila točk, imata pa zelo dobro organiziran ter kakovostno perspektivni program dela z otroškimi in mladinskimi športnimi šolami, ki zadostuje pogojem ustrezne NPŠZ.
Komisija lahko pri vsaki redni ocenitvi samostojno ali na predlog ZVEZE ter na osnovi kriterijev iz prejšnjega odstavka tega člena, uvrsti do dve društvi v en kakovostni razred višji rang (v A ali B razred) kot jima pripada po doseženih točkah.
37. člen
(kriteriji in merila za ocenitev športnih društev)
1. Tradicija (Doba delovanja društva)
Ocenjuje se doba neprekinjenega rednega delovanja športnega društva kot pravne osebe. Leto ustanovitve se šteje kot polno leto delovanja. Pri društvih, ki izvajajo program v več različnih športnih panogah, se ocenjuje doba delovanja za vsako panogo posebej.
Doba delovanja se dokaže z odločbo Upravne enote Celje o vpisu v register društev. Pri društvih, ki imajo že dolgo dobo delovanja, se ta lahko dokazuje tudi z drugimi verodostojnimi dokumenti.
Če društvo preneha delovati in s sklepom svojega najvišjega organa prenese vse pravice na novo ustanovljeno društvo, ki brez prekinitve nadaljuje z dejavnostjo prejšnjega ter nadaljuje z nastopanjem članske ekipe v istem rangu tekmovanja, se to šteje za neprekinjeno delovanje.
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|  Doba delovanja  | Št. |   Doba delovanja   | Št. |
|    društva   | točk |     društva     | točk |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 2 do 5 let   |  1  |nad 25 do 30 let     |  6  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 5 do 10 let   |  2  |nad 30 do 40 let     |  7  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 10do 15 let   |  3  |nad 40 do 50 let     |  8  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 15 do 20 let  |  4  |nad 50 do 60 let     |  9  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 20 do 25 let  |  5  |nad 60 let        | 10  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
2. Število registriranih društev včlanjenih v nacionalno panožno športno zvezo
Ocenjuje se število registriranih športnih društev, včlanjenih v NPŠZ, katere član je ocenjevano društvo. Potrdilo o številu včlanjenih društev izda NPŠZ.
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|Število reg. društev| Št. | Število reg. društev v | Št. |
|    v NPŠZ    | točk |     NPŠZ      | točk |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|do 5 društev    |  1  |od 31 do 40 društev   |  6  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|od 6 do 10 društev |  2  |od 41 do 50 društev   |  7  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|od 11 do 15 društev |  3  |od 51 do 65 društev   |  8  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|od 16 do 20 društev |  4  |od 66 do 80 društev   |  9  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|od 21 do 30 društev |  5  |nad 81 društev      | 10  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
3. Število registriranih tekmovalcev v društvu
Ocenjuje se število registriranih tekmovalcev v društvu, ki se ugotavlja na osnovi seznama, potrjenega od ustrezne NPŠZ. Imenski seznam mora biti urejen po abecedi z navedeno številko registracije in letnico rojstva športnika.
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
| Št. registriranih | Št. |  Št. registriranih  | Št. |
|   tekmovalcev  | točk |    tekmovalcev    | točk |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|od 5 do 10     |  1  |od 41 do 50 tekmovalcev |  6  |
|tekmovalcev     |    |             |    |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|od 11 do 15     |  2  |od 51 do 60 tekmovalcev |  7  |
|tekmovalcev     |    |             |    |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|od 16 do 20     |  3  |od 61 do 80 tekmovalcev |  8  |
|tekmovalcev     |    |             |    |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|od 21 do 30     |  4  |od 81 do 100 tekmovalcev |  9  |
|tekmovalcev     |    |             |    |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|od 31 do 40     |  5  |nad 101 tekmovalcem   | 10  |
|tekmovalcev     |    |             |    |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
4. Kategorizacija športnikov
Ocenjuje se število kategoriziranih športnikov, včlanjenih v društvo, ki imajo kategorizacijo na osnovi kriterijev OKS za kategorizacijo športnikov v RS. Upošteva se kategorizacija v zadnjih treh letih, ki je objavljena v oktobrskih Obvestilih OKS.
Izračuna se procent kategoriziranih športnikov, ki jih ima društvo v ocenjevani športni panogi, glede na celotno število kategoriziranih športnikov tej športni panogi, pri čemer se upoštevajo naslednje vrednosti posameznih razredov kategorizacije:
mladinski razred = 1, državni razred = 2, perspektivni razred = 4, mednarodni razred = 8, svetovni razred = 12
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
| % kategoriziranih | Št. |  % kategoriziranih  | Št. |
|   tekmovalcev  | točk |    tekmovalcev    | točk |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 0 do 1     |  1  |nad 10 do 14       | 10  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 1 do 2     |  2  |nad 14 do 18       | 12  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 2 do 4     |  3  |nad 18 do 22       | 14  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 4 do 6     |  4  |nad 22 do 26      | 16  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 6 do 8     |  6  |nad 26 do 30       | 18  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|nad 8 do 10     |  8  |nad 30          | 20  |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
5. Število aktivnih starostnih kategorij
Ocenjuje se število aktivnih starostnih kategorij, v katere je vključeno najmanj zahtevano število športnikov, navedeno v Preglednicah 3 in 4, s katerimi društvo sodeluje na tekmovanjih svoje NPŠZ za naslov državnega prvaka (izjema je otroška športna šola I. stopnje). Število starostnih kategorij se ugotavlja na osnovi predloženih seznamov tekmovalcev s strani društva, seznama registriranih športnikov ter potrdila NPŠZ o nastopanju na tekmovanjih in biltenov z rezultati tekmovanj.
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|  Št. aktivnih  | Št. |   Št. aktivnih    | Št. |
|starostnih kategorij| točk | starostnih kategorij  | točk |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|1 starostna     |  1  |4 starostne kategorije  |  6  |
|kategorija     |    |             |    |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|2 starostni     |  2  |5 starostnih kategorij  |  8  |
|kategoriji     |    |             |    |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
|3 starostne     |  4  |6 starostnih kategorij  | 10  |
|kategorije     |    |             |    |
+--------------------+-------+-------------------------+-------+
Starostne kategorije so naslednje:
1. Otroške športne šole I. stopnje (cicibani in cicibanke – do 6 let), II. stopnje (mlajši dečki in deklice – 6 do 11 let) in III. stopnje (starejši dečki in deklice – 11 do 15 let),
2. Mladinski športni šoli IV. stopnje (mlajši mladinci in mladinke) in V. stopnje (starejši mladinci in mladinke),
3. Članska ekipa.
V/1I. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV
38. člen
(predmet sofinanciranja)
Sofinancira se uporaba športnih objektov, potrebnih in primernih za izvajanje vsebin LPŠ.
39. člen
(pogoji sofinanciranja)
Uporaba športnih objektov se na osnovi določil pravilnika sofinancira s finančnimi sredstvi ali pa z brezplačnimi urami koriščenja.
Sofinancira se samo uporaba športnih objektov, ki so locirani na območju MOC.
40. člen
(brezplačna uporaba objekta)
V skladu s Pravilnikom o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje LPŠ v MOC in sklepom župana o višini uporabnine je možna brezplačna uporaba občinskih osnovnošolskih telovadnic. Število brezplačnih ur je omejeno z merili tega pravilnika, vse dodatne ure pa mora uporabnik plačati.
Na osnovi posebnega sklepa Mestnega sveta MOC je možna brezplačna uporaba športnih objektov, ki so v lasti MOC, za tisto športno društvo, ki doseže vrhunsko uvrstitev v najvišjem rangu tekmovanja klubskih ekip v evropskem merilu. V tem primeru društvo dobi tudi sredstva, ki mu na osnovi meril pripadajo za uporabo tega športnega objekta.
41. člen
(dokazila o uporabi objekta)
Izvajalec mora ob prijavi na JR predložiti kopijo najemne pogodbe, iz katere je razvidna vrsta vadbenega prostora, termini in obseg njegovega koriščenja ter namen koriščenja, ali pa predložiti dokazilo, da je upravljavec (pogodba z lastnikom objekta o upravljanju) oziroma lastnik objekta (zemljiško knjižni izpisek ali notarsko overovljena kupoprodajna pogodba).
42. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja 1 ure (60 minut) uporabe objekta se določi na osnovi enega od naslednjih kriterijev:
1. višine uporabnine, ki jo na osnovi Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje LPŠ v MOC s sklepom določi župan,
2. višine uporabnine, ki jo za javne športne objekte sprejme upravni odbor ZPO,
3. števila točk za posamezni športni objekt iz Preglednice 1,
4. cenika najemodajalca, kadar gre za izvedbo dogovorjenega občinskega programa ali programa društva, ki ga ni možno izvajati v objektu, ki je v lasti MOC.
Za objekte, ki niso v upravljanju osnovnih šol in ZPO, se za eno (1) uro uporabe prizna naslednje število točk:
Preglednica 1             UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA
+----------+--------------------------------+------------------+
| Zap. št. |  Vrsta športnega objekta   |  Število točk  |
|     |                | 1 ura (60 min) |
+--------------------------------------------------------------+
|          POKRITI ŠPORTNI OBJEKTI          |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  1.  |Športna dvorana         |    30    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  2.  |Telovadnica – velika 3/3    |    18    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  3.  |Telovadnica – srednja 2/3    |    12    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  4.  |Telovadnica – mala 1/3     |    6     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  5.  |Vadbeni prostor – do 150 m2   |    4     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  6.  |Atletska dvorana        |    15    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  7.  |Badminton – igrišče       |    2     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  8.  |Jahalnica            |    6     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  9.  |Strelišče – 1 strelno mesto   |    1     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  10.  |Teniško igrišče         |    5     |
+--------------------------------------------------------------+
|         NEPOKRITI ŠPORTNI OBJEKTI          |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  1.  |Atletski stadion – zunanji   | 30 (za 1 vadbeni |
|     |objekti             |    dan)    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  2.  |Nogometno igrišče – veliko   |    25    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  3.  |Nogometno igrišče – srednje   |    15    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  4.  |Nogometno igrišče – malo    |    8     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  5.  |Smučišče            |    30    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  6.  |Balinišče – 1 proga       |    2     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  7.  |Strelišče – 1 strelno mesto   |    0,5    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  8.  |Karting poligon         |    3     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  9.  |Teniško igrišče         |    3     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  10.  |Parkur             |    3     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  11.  |Asfaltno igrišče        |    1     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  12.  |Letališka steza         | 6 (za 1 vadbeni |
|     |                |    dan)    |
+----------+--------------------------------+------------------+
Za športne objekte, ki niso navedeni v preglednici, komisija določi število točk za uro uporabnine v višini, ki je primerna vsebini in specifiki programa ter skladna s primerljivo športno panogo oziroma primerljivim športnim objektom.
Za športne panoge, ki so vezane predvsem na vadbo na naravnih površinah oziroma pri takšnih objektih, ki po klasifikaciji niso športni objekti, se v skladu z merili in kriteriji prizna režijske stroške vadbe na dan ali uro vadbe, oziroma se del vadbe prizna kot zimske priprave v telovadnici ali drugem ustreznem pokritem prostoru.
Vrsto in velikost športnega objekta, primernega za posamezno starostno kategorijo ter vrsto športne panoge oziroma vsebino programa, določi na osnovi specifike športne panoge ter prijave na JR strokovna komisija.
Izvajalcem programa v smučanju se lahko sofinancira uporaba športnega objekta tudi izven območja MOC.
43. člen
(prednost pri uporabi objekta)
Športna društva in ZVEZA, ki so izvajalci LPŠ, imajo za izvajanje tega programa pri uporabi javnih športnih objektov pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci.
V/3. DELO STROKOVNEGA KADRA
44. člen
(predmet sofinanciranja)
Sofinancira se strokovni kader za delo z vadbenimi skupinami oziroma ekipami v okviru posameznih vsebin LPŠ, vzdrževalci večjih javnih športnih objektov ter strokovni delavec ZVEZE.
45. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji sofinanciranja so:
1. strokovni kader dela s po kriterijih priznano vadbeno skupino,
2. strokovni kader ima ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenost,
3. vzdrževalec je redno zaposlen pri upravljavcu športnega objekta,
4. objekt ima status javnega športnega objekta in je lociran na območju MOC,
5. upravljavec ima status športnega društva s sedežem na območju MOC.
V skladu z javnim interesom se prizna sofinanciranje redno zaposlenega ali honorarnega vzdrževalca tudi za drug javni športni objekt, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena.
46. člen
(višina sofinanciranja)
Za delo strokovnega kadra se za posamezne vsebine oziroma za vzdrževanje objektov ter za delovanje ZVEZE prizna naslednja višina sofinanciranja:
Preglednica 2              DELO STROKOVNEGA KADRA
+------+--------------+---------------------+----------------+
| Zap. |  Strokovni | Merilo za ocenitev |Število točk za |
| št. |   kader  |           | 1uro (60 min) |
|   |       |           |oziroma % plače |
+------+--------------+---------------------+----------------+
| 1. |Honorarni   |Športna vzgoja otrok |    7    |
|   |strokovni   |in mladine usmerjene |        |
|   |delavec I   |v kakovostni in   |        |
|   |       |vrhunski šport –   |        |
|   |       |prednostni program  |        |
|   |       |športa        |        |
+------+--------------+---------------------+----------------+
| 2. |Honorarni   |Interesna športna  |    5    |
|   |strokovni   |vzgoja otrok,    |        |
|   |delavec II  |športna rekreacija  |        |
|   |       |za starejše občane  |        |
+------+--------------+---------------------+----------------+
| 3. |Honorarni   |Interesna športna  |    3    |
|   |strokovni   |vzgoja mladine,   |        |
|   |delavec III  |športna vzgoja otrok |        |
|   |       |in mladine s     |        |
|   |       |posebnimi potrebami, |        |
|   |       |športna rekreacija  |        |
|   |       |za odrasle s     |        |
|   |       |posebnimi potrebami |        |
|   |       |ter šport invalidov |        |
+------+--------------+---------------------+----------------+
| 4. |Vaditelj   |Občinski tečaji   | po pogodbi z |
|   |       |plavanja in drsanja, |  izvajalcem  |
|   |       |drugi občinski    |        |
|   |       |programi za otroke  |        |
|   |       |in mladino ter    |        |
|   |       |starejše občane   |        |
+------+--------------+---------------------+----------------+
| 5. |Vzdrževalec I |Vzdrževanje     | do 75% bruto |
|   |       |Športnega letališča |   plače   |
|   |       |Celje        |        |
+------+--------------+---------------------+----------------+
| 6. |Vzdrževalec  |Vzdrževanje     | do 50% bruto |
|   |II      |Konjeniškega centra |   plače   |
|   |       |Škofja vas      |        |
+------+--------------+---------------------+----------------+
| 7. |Vzdrževalec  |Vzdrževanje     | do 75% bruto |
|   |II      |Atletskega stadiona |   plače   |
|   |       |Kladivar       |        |
+------+--------------+---------------------+----------------+
| 8. |Vzdrževalec  |Vzdrževanje     | do 100% bruto |
|   |II      |Nogometnih stadionov |   plače   |
|   |       |Skalna klet, Olimp  |        |
|   |       |in Arena Petrol   |        |
+------+--------------+---------------------+----------------+
| 9. |Strokovni   |Opravljanje     | do 50% bruto |
|   |delavec ZVEZE |strokovnih opravil  |   plače   |
|   |       |za ZVEZO in njene  |        |
|   |       |organe        |        |
+------+--------------+---------------------+----------------+
Količnik za vzdrževalca I je 3,60, za vzdrževalca II pa 2,70.
V količnik so vključeni vsi prispevki delodajalca ter materialni stroški po kolektivni pogodbi.
Količnik za strokovnega delavca ZVEZE se določi v pogodbi med ZVEZO in MOC.
V/4. MATERIALNI STROŠKI ZA IZVEDBO PROGRAMA
47. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se materialne stroške izvedbe programov v okviru športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
48. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. društvo izvaja program športne šole 2., 3., 4. al 5. stopnje,
2. v vadbo je vključeno ustrezno število športnikov (Preglednici 3 in 4),
3. športniki (posamezniki ali ekipa) redno nastopajo na tekmovanjih ustrezne NPŠZ.
49. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja je za individualne in kolektivne športne panoge opredeljena v poglavju Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (prednostni program športa – športne šole).
VI. MERILA ZA SOFINANCIRANJE VSEBIN
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
50. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancirajo se programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok, osnovnošolskih otrok, mladine, otrok in mladine s posebnimi potrebami ter študentov.
51. člen
(pogoji sofinanciranja)
Posameznemu izvajalcu se sofinancira program največ treh (3) vadbenih skupin predšolskih ali osnovnošolskih otrok in dveh (2) vadbenih skupin na ostalih programih.
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta)
52. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se programe Zlati sonček, Naučimo se plavati (tečaji plavanja) in Ciciban planinec ter programe športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.
53. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. občinski tečaji plavanja se izvajajo po enotnem programu, dogovorjenem med ODD MOC, vodstvi vrtcev in izbranim izvajalcem ter v obsegu 10 šolskih ur,
2. programi drugih športnih dejavnosti imajo značaj redne vadbe ter se izvajajo najmanj 30 tednov v letu,
3. vadba je organizirana v skupini, ki šteje 12 do 20 otrok,
4. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program,
5. program vadbe je usmerjen predvsem v osvajanje temeljnih športnih znanj in razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti,
6. tečaji, ki jih organizirajo društva ali drugi izvajalci, niso predmet sofinanciranja.
54. člen
(višina sofinanciranja)
1.1.1. Zlati sonček
Sofinancira se koordinacijo nabave in distribucije propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov ter razdeljevanja priznanj.
1.1.2. Naučimo se plavati – tečaji plavanja
Sofinancira se strokovni kader in najemnina pokritega bazena za 10-urni tečaj plavanja.
1.1.3. Ciciban planinec
Sofinancira se propagandni material.
1.1.4. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
Sofinancira se uporaba športnega objekta ter strokovnega kadra v obsegu programa, ki se izvaja, vendar največ do 60 ur letno.
1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6. do 15. leta)
55. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se programe Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati (tečaji plavanja), medšolska športna tekmovanja, programe v času šolskih počitnic, tečaje drsanja ter programe športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.
56. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. občinski tečaji plavanja (10 šolskih ur) in drsanja (5 šolskih ur) ter programi v času šolskih počitnic se izvajajo po programu, dogovorjenem med ODD MOC, vodstvi šol in izbranim izvajalcem;
2. medšolska športna tekmovanja se izvajajo v skladu z razpisi Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju: MŠŠ) ter v skladu s programom in urnikom tekmovanj, dogovorjenim med ODD MOC, vodstvi šol in izbranim izvajalcem;
3. na občinskih prvenstvih sodelujejo dijaki (posamezniki ali ekipe) iz najmanj 4 srednjih šol;
4. programi drugih športnih dejavnosti imajo značaj redne vadbe ter se izvajajo najmanj 36 tednov v letu;
5. vadba je organizirana v skupini, ki šteje 12 do 20 otrok;
6. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program;
7. program vadbe je usmerjen v osvajanje temeljnih športnih znanj in razvijanje vseh gibalnih sposobnosti;
8. tečaji, ki jih organizirajo društva ali drugi izvajalci ter interesne športne dejavnosti, ki jih osnovna šola izvaja že v okviru programa osnovnošolskega izobraževanja, niso predmet sofinanciranja.
57. člen
(višina sofinanciranja)
1.2.1. Zlati sonček in Krpan
Sofinancira se koordinacijo nabave in distribucije propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov ter razdeljevanja priznanj.
1.2.2. Naučimo se plavati – tečaji plavanja
Sofinancira se strokovni kader in najemnina pokritega bazena za 10-urni tečaj plavanja.
1.2.3. Medšolska športna tekmovanja
Za občinska tekmovanja, ki se odvijajo na območju MOC, se sofinancira stroške organizacije, vodenja in koordinacije sistema tekmovanj ter stroške neposredne organizacije in izvedbe posameznega tekmovanja (uporaba športnih objektov – če tekmovanja ni možno organizirati v šolskem objektu, priznanja, sodniki in drugi dogovorjeni stroški).
Za področna prvenstva, organizirana na območju MOC, se sofinancira ustrezen delež stroškov organizacije in izvedbe tekmovanja glede na delež udeležencev iz MOC.
Izvajalcu, ki je na območju MOC organizator tekmovanja na državnem nivoju, se sofinancira stroške uporabe športnega objekta.
Za tekmovanja, ki se odvijajo izven območja MOC, se sofinancira stroške prevoza in prijavnine.
1.2.4. Programi v času šolskih počitnic
Sofinancira se stroške organizacije in izvedbe programov v času šolskih počitnic (uporaba športnih objektov, strokovni kader, sodniki, propagandni oziroma informacijski materiali in drugi dogovorjeni stroški).
1.2.5. Tečaji drsanja
Sofinancira se strokovni kader in najemnina drsališča za 5 urni tečaj drsanja ter nabava drsalk in zaščitnih čelad.
1.2.6. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
Sofinancira se uporaba športnega objekta ter strokovnega kadra v obsegu programa, ki se izvaja, vendar največ 80 ur letno.
1.2.6.1. Programi izvajalcev v planinski dejavnosti
Izvajalcem planinske dejavnosti, ki svojo dejavnost izvajajo na brezplačnih naravnih površinah, se sofinancira strokovni kader za vodenje planinskih pohodov ter planinskih taborov oziroma planinskih šol v obsegu dejansko izvedenega programa, vendar največ do skupaj 80 ur letno za posamezno skupino.
Izvajalcem planinske dejavnosti, ki izvajajo redno zimsko vadbo v telovadnici, se sofinancira uporaba telovadnice za posamezno skupino v obsegu dejanskega programa, vendar največ do 80 ur letno.
Strokovni kader se za takšno vadbeno skupino sofinancira samo za eno obliko vadbe (za vodenje planinskih pohodov ali za vadbo v telovadnici).
1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta)
58. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se program medšolskih športnih tekmovanj srednjih šol ter programi športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.
Mladina se v skladu s sprejetim programom vključuje tudi v brezplačne aktivnosti v času šolskih počitnic.
59. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. med šolska športna tekmovanja srednjih šol se izvajajo v skladu z razpisi MŠŠ ter v skladu s programom in urnikom tekmovanj, dogovorjenim med ODD MOC, vodstvi šol in izbranim izvajalcem;
2. na občinskih prvenstvih sodelujejo učenci (posamezniki ali ekipe) iz najmanj 4 osnovnih šol;
3. programi drugih športnih dejavnosti imajo značaj redne vadbe ter se izvajajo najmanj 36 tednov v letu;
4. vadba je organizirana v skupini, ki šteje 12 do 20 udeležencev;
5. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program;
6. tečaji, ki jih organizirajo društva ali drugi izvajalci ter interesne športne dejavnosti, ki jih srednja šola izvaja že v okviru programa srednješolskega izobraževanja, niso predmet sofinanciranja.
60. člen
(višina sofinanciranja)
1.3.1. Medšolska športna tekmovanja
Za občinska tekmovanja, ki se odvijajo na območju MOC, se sofinancira stroške organizacije, vodenja in koordinacije sistema tekmovanj ter stroške neposredne organizacije in izvedbe posameznega tekmovanja (uporaba športnih objektov – če tekmovanja ni možno organizirati v šolskem objektu, priznanja, sodniki in drugi dogovorjeni stroški).
Za področna prvenstva, organizirana na območju MOC, se sofinancira ustrezen delež stroškov organizacije in izvedbe tekmovanja glede na delež udeležencev iz MOC.
Izvajalcu, ki je na območju MOC organizator tekmovanja na državnem nivoju, se sofinancira stroške uporabe športnega objekta.
Za tekmovanja, ki se odvijajo izven območja MOC, se sofinancira stroške prevoza.
1.3.2. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
Sofinancira se uporaba športnega objekta ter strokovnega kadra v obsegu programa, ki se izvaja, vendar največ do 80 ur letno.
1.3.2.1. Programi izvajalcev v planinski dejavnosti
Izvajalcem planinske dejavnosti, ki svojo dejavnost izvajajo na brezplačnih naravnih površinah, se sofinancira strokovni kader za vodenje planinskih pohodov oziroma izletov v obsegu dejansko izvedenega programa, vendar največ do skupaj 80 ur letno za posamezno skupino.
Izvajalcem planinske dejavnosti, ki izvajajo redno zimsko vadbo v telovadnici, se sofinancira uporaba telovadnice za posamezno skupino v obsegu dejanskega programa, vendar največ do 80 ur letno.
Strokovni kader se za takšno vadbeno skupino sofinancira samo za eno obliko vadbe (za vodenje planinskih pohodov ali za vadbo v telovadnici).
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
61. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se rekreativne programe v izbranih športnih panogah.
Študenti se v skladu s sprejetim programom vključujejo tudi v brezplačne aktivnosti v času šolskih počitnic.
62. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. program ima značaj redne vadbe ter se izvaja najmanj 36 tednov v letu;
2. vadba je organizirana v skupini, ki šteje najmanj 20 študentov;
3. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program;
4. program izvaja študentska športna organizacija ali športno društvo.
63. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se uporaba športnega objekta v obsegu programa, ki se izvaja, vendar največ do 80 ur letno.
1.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
64. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se programe v izbranih športnih panogah.
65. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. program ima značaj redne vadbe ter se izvaja najmanj 30 tednov v letu;
2. vadba je organizirana v skupini, ki šteje 8 do 12 udeležencev, pri čemer se upoštevajo le tisti s stalnim bivališčem v MOC;
3. vadbena skupina je sestavljena iz otrok in mladine starosti do 20 let;
4. program vodi strokovni kader, usposobljen za delo z otroki in mladino s posebnimi potrebami;
5. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program.
66. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se uporaba športnega objekta ter strokovnega kadra v obsegu programa, ki se izvaja, vendar največ do 80 ur letno.
Sofinancira se organizacija enega tekmovanja letno na območju MOC.
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (prednostni program športa – športne šole)
67. člen
(vsebina sofinanciranja)
V okviru športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira programe otroških in mladinskih športnih šol, ki delujejo v športnih društvih.
68. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. društvo je uvrščeno v prednostni program športa v MOC;
2. društvo izpolnjuje prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določa NPŠZ;
3. v vadbeno skupino je vključeno ustrezno število športnikov (Preglednici 3 in 4);
4. športniki (posamezniki ali ekipa) redno nastopajo na tekmovanjih ustrezne NPŠZ.
Posameznemu društvu se sofinancira program po ene (1) vadbene skupine v športni šoli III., IV. in V. stopnje ter največ dve (2) vadbeni skupini v športni šoli I. in II. stopnje.
Preostale vadbene skupine se v skladu s kriteriji sofinancira kot interesno vadbo.
Komisija lahko v skladu s spremembo pravil NPŠZ ter/ali na osnovi dejanskega obsega vadbe (število otroških in mladinskih športnih šol) društvu prizna sofinanciranje športne šole tudi na stopnji, ki ni opredeljena v preglednici 3 oziroma 4.
Za športne panoge, ki niso navedene v preglednici, komisija določi število športnikov v vadbeni skupini, število vadbenih ur in strokovnega kadra ter število točk za materialne stroške programa v višini, ki je primerna vsebini in specifiki programa ter skladna s sorodno in primerljivo športno panogo.
2.1. Individualne športne panoge
69. člen
(merila za sofinanciranje)
2.1.1. Število športnikov v vadbeni skupini
Število športnikov je za individualne športne panoge navedeno v Preglednici 3.
Preglednica 3
+----+-------------+-----------------------+---------------+----------+
|Zap.|Športna   | Otroška športna šola |  Mladinska  |  Št.  |
| št.|panoga    |            | športna šola |športnikov|
|  |       +-------+-------+-------+-------+-------+v članski |
|  |       |  I. | II. | III. | IV. |  V. | ekipi  |
|  |       |stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 1. |ATLETIKA   |    |  16 |  16 |  12 |  12 |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 2. |AVTOMOBILIZEM|    |    |  6  |  6  |  6  |     |
|  |– karting  |    |    |    |    |    |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 3. |BADMINTON  |    |  12 |  12 |  8  |  8  |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 4. |DRSANJE   |  12 |  10 |  8  |  8  |  8  |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 5. |DVIGANJE   |    |    |  8  |  8  |  8  |  8   |
|  |UTEŽI    |    |    |    |    |    |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 6. |JUDO     |    |  12 |  12 |  8  |  8  |  9   |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 7. |JU -JITSU  |    |  12 |  12 |  8  |  8  |  6   |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 8. |KAJAK KANU  |    |  8  |  8  |  8  |  8  |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 9. |KARATE    |    |  12 |  12 |  10 |  10 |  6   |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 10.|KEGLJANJE  |    |  8  |  8  |  8  |  8  |  8   |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 11.|KONJENIŠTVO |    |    |  6  |    |  6  |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 12.|LETALSTVO – |    |    |    |    |  8  |     |
|  |jadralno   |    |    |    |    |    |     |
|  |letenje   |    |    |    |    |    |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 13.|LETALSTVO  |    |    |    |    |  8  |     |
|  |– jadralno  |    |    |    |    |    |     |
|  |padalstvo  |    |    |    |    |    |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 14.|LOKOSTRELSTVO|    |    |  10 |  8  |  8  |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 15.|NAMIZNI   |    |  12 |  8  |  8  |  8  |  6   |
|  |TENIS    |    |    |    |    |    |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 16.|PLANINSTVO  |    |  12 |  10 |  10 |  8  |     |
|  |– športno  |    |    |    |    |    |     |
|  |plezanje,  |    |    |    |    |    |     |
|  |alpinizem  |    |    |    |    |    |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 17.|PLAVANJE   |  16 |  14 |  10 |  10 |  8  |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 18.|PLES     |  12 |  12 |  10 |  8  |  8  |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 19.|RIBIŠTVO   |    |    |  8  |  8  |  8  |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 20.|SMUČANJE –  |  12 |  10 |  8  |  8  |  8  |     |
|  |alpsko    |    |    |    |    |    |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 21.|STRELSTVO  |    |    |  12 |  8  |  8  |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 22.|ŠAH     |    |  12 |  10 |  10 |  8  |  12  |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 23.|TAEKWONDO – |    |  12 |  12 |  10 |  10 |  6   |
|  |ITF     |    |    |    |    |    |     |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 24.|TENIS    |  12 |  10 |  10 |  8  |  8  |  8   |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
Opomba:
Pri članskih ekipah je navedeno število športnikov le pri tistih individualnih športnih panogah, ki imajo dvokrožni ligaški ali več krožni turnirskem sistem ekipnih tekmovanj.
2.1.2. Število ur vadbe
Število ur vadbe je za posamezno stopnjo športne šole navedeno v Preglednici 3a.
Preglednica 3a
+-----+-----------+-------------------------+----------------+
| Zap.|Kakovostni |  Otroška športna šola |  Mladinska  |
| št. |razred   |             | športna šola |
|   |      +-------+--------+--------+--------+-------+
|   |      |  I. |  II. | III. |  IV. | V.  |
|   |      |stopnja| stopnja| stopnja| stopnja|stopnja|
+-----+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+
| 1. |A RAZRED  | 162 |  216 |  240 |  288 | 360 |
+-----+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+
| 2. |B RAZRED  |  98 |  130 |  144 |  172 | 216 |
+-----+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+
| 3. |C RAZRED  |  65 |  86  |  96  |  115 | 144 |
+-----+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+
2.1.3. Strokovni kader
Število ur strokovnega kadra je za posamezno stopnjo športne šole navedeno v Preglednici 3b ter je enako številu vadbenih ur iz Preglednice 3a. Pri športnih šolah od II. do V. stopnje se to število zaradi sodelovanja na tekmovanjih poveča za 20%.
Preglednica 3b
+------+----------+---------------------------+----------------+
| Zap. |Kakovostni|  Otroška športna šola  |  Mladinska  |
| št. | razred |              | športna šola |
|   |     +--------+---------+--------+--------+-------+
|   |     |  I.  |  II.  | III. | IV.  | V.  |
|   |     | stopnja| stopnja |stopnja |stopnja |stopnja|
+------+----------+--------+---------+--------+--------+-------+
| 1. |A RAZRED |  162 |  260  | 288  | 346  | 432 |
+------+----------+--------+---------+--------+--------+-------+
| 2. |B RAZRED |  98  |  156  | 173  | 208  | 260 |
+------+----------+--------+---------+--------+--------+-------+
| 3. |C RAZRED |  65  |  104  | 115  | 138  | 173 |
+------+----------+--------+---------+--------+--------+-------+
2.1.4. Materialni stroški
Sofinancira se materialne stroške športnih šol od II. do V. stopnje.
Glede na kakovostni razred, v katerega je razvrščeno društvo, se za pokrivanje materialnih stroškov za eno športno šolo na vsaki stopnji prizna število točk iz Preglednice 3c v naslednjem obsegu:
1. A razred – 100%
2. B razred – 60%
3. C razred – 40%
Preglednica 3c
+-----+-------------+-------------------------+----------------+
| Zap.| Športna  |  Otroška športna šola |  Mladinska  |
| št. |  panoga  |             | športna šola |
|   |       +--------+--------+-------+--------+-------+
|   |       |  I.  | II.  | III. | IV.  | V.  |
|   |       | stopnja|stopnja |stopnja|stopnja |stopnja|
+-----+-------------+--------+--------+-------+--------+-------+
| 1. |ATLETIKA   |    | 500  | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
|   |PLAVANJE   |    |    |    |    |    |
|   |SMUČANJE –  |    |    |    |    |    |
|   |alpsko    |    |    |    |    |    |
+-----+-------------+--------+--------+-------+--------+-------+
| 2. |BADMINTON  |    | 400  | 800 | 1.600 | 2.400 |
|   |DRSANJE   |    |    |    |    |    |
|   |JUDO     |    |    |    |    |    |
|   |KAJAK KANU  |    |    |    |    |    |
|   |KARATE    |    |    |    |    |    |
|   |KEGLJANJE  |    |    |    |    |    |
|   |KONJENIŠTVO |    |    |    |    |    |
|   |PLES     |    |    |    |    |    |
|   |ŠAH     |    |    |    |    |    |
|   |TAEKWONDO  |    |    |    |    |    |
|   |– ITF    |    |    |    |    |    |
|   |TENIS    |    |    |    |    |    |
+-----+-------------+--------+--------+-------+--------+-------+
| 3. |AVTOMOBILIZEM|    | 300  | 600 | 1.200 | 1.800 |
|   |– karting  |    |    |    |    |    |
|   |DVIGANJE   |    |    |    |    |    |
|   |UTEŽI    |    |    |    |    |    |
|   |JU–JITSU   |    |    |    |    |    |
|   |LETALSTVO  |    |    |    |    |    |
|   |– jadralno  |    |    |    |    |    |
|   |letenje   |    |    |    |    |    |
|   |LETALSTVO  |    |    |    |    |    |
|   |– jadralno  |    |    |    |    |    |
|   |padalstvo  |    |    |    |    |    |
|   |LOKOSTRELSTVO|    |    |    |    |    |
|   |NAMIZNI   |    |    |    |    |    |
|   |TENIS    |    |    |    |    |    |
|   |PLANINSTVO  |    |    |    |    |    |
|   |– športno  |    |    |    |    |    |
|   |plezanje,  |    |    |    |    |    |
|   |alpinizem  |    |    |    |    |    |
|   |RIBIŠTVO   |    |    |    |    |    |
|   |STRELSTVO  |    |    |    |    |    |
+-----+-------------+--------+--------+-------+--------+-------+
70. člen
(višina sofinanciranja)
Športnemu društvu se za delovanje ene vadbene skupine na vsaki stopnji športne šole sofinancira:
1. objekt za vadbo do števila ur v Preglednici 3a,
2. strokovni kader do števila ur v Preglednici 3b,
3. materialne stroške programa do števila točk v Preglednici 3c.
2.2. Kolektivne športne panoge
71. člen
(merila za sofinanciranje)
2.2.1. Število športnikov v vadbeni skupini
Število športnikov je za kolektivne športne panoge navedeno v Preglednici 4.
Preglednica 4
+----+---------+-----------------------+---------------+----------+
|Zap.|Športna | Otroška športna šola |  Mladinska  |  Št.  |
| št.|panoga  |            | športna šola |športnikov|
|  |     +-------+-------+-------+-------+-------+v članski |
|  |     |  I. | II. | III. | IV. |  V. | ekipi  |
|  |     |stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|     |
+----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 1. |HOKEJ NA |    |  16 |  18 |  20 |  20 |  20  |
|  |LEDU   |    |    |    |    |    |     |
+----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 2. |KOŠARKA |    |  12 |  12 |  12 |  12 |  12  |
+----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 3. |NOGOMET |    |  18 |  18 |  18 |  18 |  18  |
+----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 4. |ODBOJKA |    |  12 |  12 |  12 |  12 |  12  |
+----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 5. |ROKOMET |    |  14 |  14 |  14 |  14 |  14  |
+----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 6. |VATERPOLO|    |    |  13 |  13 |  13 |  13  |
+----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
2.2.2. Število ur vadbe
Število ur vadbe je za posamezno stopnjo športne šole navedeno v Preglednici 4a.
Preglednica 4a
+-----+-----------+-------------------------+----------------+
| Zap.| Kakovostni|  Otroška športna šola |  Mladinska  |
| št. |  razred |             | športna šola |
|   |      +--------+-------+--------+--------+-------+
|   |      |  I.  | II. | III. | IV.  | V.  |
|   |      | stopnja|stopnja| stopnja|stopnja |stopnja|
+-----+-----------+--------+-------+--------+--------+-------+
| 1. |A RAZRED  |  162 | 216 |  240 | 288  | 360 |
+-----+-----------+--------+-------+--------+--------+-------+
| 2. |B RAZRED  |  98  | 130 |  144 | 172  | 216 |
+-----+-----------+--------+-------+--------+--------+-------+
| 3. |C RAZRED  |  65  | 86  |  96  | 115  | 144 |
+-----+-----------+--------+-------+--------+--------+-------+
2.2.3. Strokovni kader
Število ur strokovnega kadra je za posamezno športno šolo navedeno v Preglednici 4b ter je enako številu vadbenih ur iz Preglednice 4a. Pri športnih šolah od II. do V. stopnje se to število zaradi sodelovanja na tekmovanjih poveča za 20%.
Preglednica 4b
+------+-----------+--------------------------+----------------+
| Zap. |Kakovostni |  Otroška športna šola  |  Mladinska  |
| št. | razred  |             | športna šola |
|   |      +--------+-------+---------+-------+--------+
|   |      |  I.  | II. | III.  | IV. |  V.  |
|   |      |stopnja |stopnja| stopnja |stopnja|stopnja |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
| 1. |A RAZRED  | 162  | 260 |  288  | 346 | 432  |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
| 2. |B RAZRED  |  98  | 156 |  173  | 208 | 260  |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
| 3. |C RAZRED  |  65  | 104 |  115  | 138 | 173  |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
2.2.4. Materialni stroški
Sofinancira se materialne stroške športnih šol od II. do V. stopnje.
Glede na kakovostni razred, v katerega je razvrščeno društvo, se za pokrivanje materialnih stroškov za eno športno šolo na vsaki stopnji prizna število točk iz Preglednice 4c v naslednjem obsegu:
1. A razred – 100%
2. B razred – 60%
3. C razred – 40%
Preglednica 4c
+------+-----------+--------------------------+----------------+
| Zap. | Športna |  Otroška športna šola  |  Mladinska  |
| št. |  panoga |             | športna šola |
|   |      +--------+-------+---------+-------+--------+
|   |      |  I.  | II. | III.  | IV. |  V.  |
|   |      |stopnja |stopnja| stopnja |stopnja|stopnja |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
| 1. |HOKEJ NA  |    | 800 | 1.800 | 4.000 | 6.000 |
|   |LEDU    |    |    |     |    |    |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
| 2. |KOŠARKA  |    | 600 | 1.200 | 2.400 | 3.600 |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
| 3. |NOGOMET  |    | 900 | 1.800 | 3.600 | 5.400 |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
| 4. |ODBOJKA  |    | 600 | 1.200 | 2.400 | 3.600 |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
| 5. |ROKOMET  |    | 700 | 1.400 | 2.800 | 4.200 |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
| 6. |VATERPOLO |    |    | 1.300 | 2.600 | 3.900 |
+------+-----------+--------+-------+---------+-------+--------+
Sofinancira se materialne stroške športnih šol od II. do V. stopnje.
Glede na kakovostni razred, v katerega je razvrščeno društvo, se za pokrivanje materialnih stroškov za eno športno šolo na vsaki stopnji prizna število točk iz Preglednice 4c v naslednjem obsegu:
72. člen
(višina sofinanciranja)
Športnemu društvu se za delovanje ene vadbene skupine na vsaki stopnji športne šole sofinancira:
1. objekt za vadbo do števila ur v Preglednici 4a,
2. strokovni kader do števila ur v preglednici 4b,
3. materialne stroške programa do števila točk v Preglednici 4c.
2.3. Kategorizirani športniki mladinskega razreda
73. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se programe kategoriziranih športnikov mladinskega razreda.
74. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoj za sofinanciranje je, da ima društvo ob prijavi na JR včlanjene športnike mladinskega razreda, ki so navedeni v oktobrskih Obvestilih OKS.
75. člen
(višina sofinanciranja)
Program športnika mladinskega razreda se sofinancira v višini 100 točk.
3. Športna rekreacija
76. člen
(vsebina sofinanciranja)
V okviru športne rekreacije se sofinancira programe športnih iger Celja, šport odraslih s posebnimi potrebami ter programe s športno rekreativno vsebino v izbranih športnih panogah za starejše občane, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.
3.1. Programi športnih iger Celja
77. člen
(pogoji sofinanciranja)
Program športnih iger Celja se izvaja na športnih objektih na območju MOC, v tekmovanje v posamezni športni panogi pa mora biti vključenih najmanj pet (5) ekip.
78. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se pripravo programa, organizacijo, koordinacijo in evidenco izvedbe tekmovanj.
3.2. Šport odraslih s posebnimi potrebami
79. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. program ima značaj redne vadbe ter se izvaja najmanj 30 tednov v letu,
2. vadba je organizirana v skupini, ki šteje 8 do 12 udeležencev, pri čemer se upoštevajo le tisti s stalnim bivališčem v MOC,
3. program vodi strokovni kader, usposobljen za delo z odraslimi osebami s posebnimi potrebami,
4. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program.
80. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se uporaba športnega objekta ter strokovnega kadra v obsegu programa, ki se izvaja, vendar največ 80 ur letno.
Sofinancira se organizacija enega tekmovanja letno na območju MOC.
3.3. Programi v izbrani športni panogi za starejše občane
81. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se uporaba športnega objekta v obsegu programa, ki se izvaja, vendar največ 80 ur letno.
Vadbeni skupini, v kateri je najmanj polovica članov starejših od 65 let, se sofinancira tudi strokovni kader do 80 ur letno.
3.3.1. Programi izvajalcev v planinski dejavnosti
Izvajalcem planinske dejavnosti, ki svojo rekreativno dejavnost izvajajo na brezplačnih naravnih površinah, se ne glede na število članov, starejših od 65 let, sofinancira strokovni kader za vodenje planinskih pohodov oziroma izletov v obsegu dejansko izvedenega programa, vendar največ do skupaj 80 ur letno za posamezno skupino.
Izvajalcem planinske dejavnosti, ki izvajajo redno zimsko vadbo v telovadnici, se sofinancira uporaba telovadnice za posamezno skupino v obsegu dejanskega programa, vendar največ do 80 ur letno.
Strokovni kader se za takšno vadbeno skupino sofinancira samo za eno obliko vadbe (za vodenje planinskih pohodov ali za vadbo v telovadnici).
3.3.2. Programi drugih izvajalcev
Izvajalcem, ki svoje rekreativne programe izvajajo na brezplačnih nepokritih športnih objektih oziroma na naravnih površinah, se ne glede na število članov, starejših od 65 let, sofinancira strokovni kader za vodenje programa v dejansko izvedenem obsegu, vendar največ do skupaj 80 ur letno za posamezno skupino.
4. Kakovostni šport
82. člen
(vsebina sofinanciranja)
V program kakovostnega športa so vključeni kategorizirani športniki državnega razreda ter članske ekipe športnih društev.
4.1. Kategorizirani športniki državnega razreda
83. člen
(pogoji za sofinanciranje)
V program sofinanciranja se uvrsti društvo, ki ima ob prijavi na JR včlanjene športnike državnega razreda, ki so navedeni v oktobrskih Obvestilih OKS.
84. člen
(višina sofinanciranja)
Program športnika državnega razreda se sofinancira v višini 200 točk.
4.2. Članske ekipe športnih društev
85. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za uvrstitev članske ekipe v program sofinanciranja mora biti izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
1. Splošni pogoji
– članska ekipa nastopa v disciplini, ki je vključena v kriterije OKS za kategorizacijo športnikov;
– ekipa redno nastopa na tekmovanjih ustrezne NPŠZ, v vadbo ekipe pa je vključeno ustrezno število športnikov v Preglednici 3 ali 4.
Število športnikov, vključenih v ekipo, se dokaže s predloženim seznamom tekmovalcev s strani društva, s seznamom registriranih športnikov ter bilteni NPŠZ z rezultati tekmovanj.
Komisija določi v skladu s specifiko športne panoge in pravili NPŠZ ustrezno število športnikov, ki morajo biti vključeni v vadbo ekipe v športni panogi, ki ni navedena v Preglednicah 3 ali 4.
2. Kolektivne športne panoge
– članska ekipa nastopa v najvišjem rangu tekmovanja, ki predstavlja najmanj II. stopnjo tekmovanja ali v 1. B oziroma 2. državni ligi, ki je najmanj III. stopnja tekmovanja in se odvija po dvokrožnem ali več krožnem sistemu;
– članska ekipa je v zadnji tekmovalni sezoni dosegla uvrstitev med prve tri (3) uvrščene ekipe na državnem ekipnem prvenstvu ali v finale slovenskega pokala ob pogoju, da je bilo skupaj uvrščenih najmanj 10 ekip.
3. Individualne športne panoge, ki imajo ekipna tekmovanja
– članska ekipa nastopa v najvišjem rangu tekmovanja, ki predstavlja najmanj II. stopnjo tekmovanja in se odvija po dvokrožnem ligaškem ali več krožnem turnirskem sistemu;
– članska ekipa je v zadnji tekmovalni sezoni dosegla uvrstitev med prve tri (3) uvrščene ekipe oziroma v prvo četrtino uvrščenih na državnem ekipnem prvenstvu ali v finale slovenskega pokala ob pogoju, da je bilo skupaj uvrščenih najmanj 10 ekip.
86. člen
(višina sofinanciranja)
4.2.1. Kolektivne športne panoge
Društvom se sofinancira do 320 ur uporabe športnega objekta.
4.2.2. Individualne športne panoge, ki imajo ekipna tekmovanja
Društvom se sofinancira do 320 ur uporabe športnega objekta.
5. Vrhunski šport
87. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju vrhunskega športa se sofinancira:
1. program vadbe kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda,
2. priprave športnikov in ekip za nastope na mednarodnih tekmovanjih,
3. program vadbe športnikov z izpolnjeno normo za nastop na olimpijskih igrah.
5.1. Programi vadbe kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda
88. člen
(pogoji sofinanciranja)
V program sofinanciranja se uvrsti športno društvo, ki ima na zadnji dan prijave na JR včlanjene in registrirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki so navedeni v zadnjih oktobrskih Obvestilih OKS.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov redne vadbe, priprav, nastopov na tekmovanjih ter nabave športne opreme kategoriziranih športnikov.
89. člen
(višina sofinanciranja)
Program kategoriziranih športnikov se sofinancira na osnovi točkovanja iz naslednje preglednice:
Preglednica 5
+---------+-------------------------------------+--------------+
| Zap. št.|      Kategorizacija      | Število točk |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|  1.  |Športnik svetovnega razreda     |  1.200   |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|  2.  |Športnik mednarodnega razreda    |   800   |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|  3.  |Športnik perspektivnega razreda   |   400   |
+---------+-------------------------------------+--------------+
5.2. Priprave športnikov in ekip za nastope na mednarodnih tekmovanjih
90. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje priprav so:
Splošni pogoji
1. disciplina je vključena v kriterije OKS za kategorizacijo športnikov v RS;
2. za vsako vrsto in nivo tekmovanja se sofinancira samo ene priprave;
3. posameznik ali ekipa mora nastopiti na tekmovanju, udeležba pa se dokaže z uradnim biltenom z rezultati tekmovanja, izjemoma pa tudi s potrdilom NPŠZ.
Individualne športne panoge
1. nastop v kategoriji članov, mlajših članov, mladincev ali mlajših mladincev,
2. nastop na svetovnem prvenstvu (SP), evropskem prvenstvu (EP), svetovnih igrah neolimpijskih športov (SINŠ), sredozemskih igrah (SI), univerzijadi (UNI) ali na evropskem olimpijskem festivalu mladih (EYOF),
3. tekmovalec mora nastopiti na tekmovanju kot član državne reprezentance svoje NPŠZ.
Kolektivne športne panoge in individualne športne panoge z ekipnimi tekmovanji
1. nastop klubske članske ekipe v evropskem pokalnem tekmovanju (EPT) – pokal državnih prvakov, pokal pokalnih prvakov oziroma evropska liga prvakov,
2. ekipa je osvojila naslov državnega prvaka v ligaškem sistemu tekmovanja oziroma naslov pokalnega prvaka v večstopenjskem sistemu tekmovanja.
91. člen
(višina sofinanciranja)
Program priprav športnikov in ekip za nastope na mednarodnih tekmovanjih se sofinancira v naslednji višini:
5.2.1. Individualne športne panoge
Preglednica 6
+---------+-----------------------+--------+-------------------+
| Zap. št.|  Nivo tekmovanja  | Člani | Mlajši člani in |
|     |            |    |   mladinci   |
+---------+-----------------------+--------+-------------------+
|  1.  |SP in SINŠ (samo    | 300  |    150    |
|     |člani)         |    |          |
+---------+-----------------------+--------+-------------------+
|  2.  |EP           | 180  |    90     |
+---------+-----------------------+--------+-------------------+
|  3.  |UNI          | 150  |     –     |
+---------+-----------------------+--------+-------------------+
|  4.  |SI           | 100  |     –     |
+---------+-----------------------+--------+-------------------+
|  5.  |EYOF          |  –  |    60     |
+---------+----------------------------------------------------+
| Opombe |Program priprav kategoriziranih športnikov se    |
|     |sofinancira v višini 100%, ostalih športnikov pa  |
|     |75%.                        |
|     +----------------------------------------------------+
|     |Program priprav športnikov invalidov in športnikov |
|     |s posebnimi potrebami se za svetovno in evropsko  |
|     |prvenstvo sofinancira v višini 100%.        |
|     +----------------------------------------------------+
|     |Kratice za nivo tekmovanja so obrazložene v 90.   |
|     |členu pravilnika.                  |
+---------+----------------------------------------------------+
5.2.2. Kolektivne športne panoge in individualne športne panoge z ekipnimi tekmovanji
Program priprav ekip se sofinancira v višini 120 točk po posameznem tekmovalcu – članu ekipe.
Število športnikov v ekipi, ki so lahko prijavljeni za nastop na prvenstveni tekmi, določajo pravila ustrezne mednarodne športne zveze.
Komisija v skladu s specifiko športne panoge in pravili mednarodne športne zveze po potrebi določi ustrezno število športnikov v ekipi za športno panogo, ki ni navedena v Preglednicah 3 ali 4.
5.3. Program vadbe športnikov z izpolnjeno normo za nastop na olimpijskih igrah
92. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. društvo ima ob prijavi na JR včlanjenega športnika, ki tekmuje v individualni športni panogi in ima izpolnjeno normo za nastop na olimpijskih igrah,
2. predloženo je potrdilo OKS ali NPŠZ,
3. sofinancira se program športnika v letu nastopa na olimpijadi.
93. člen
(višina sofinanciranja)
Program vadbe športnika (udeleženca olimpijskih iger) se sofinancira v višini 600 točk.
Program športnika invalida (udeleženca para olimpijskih) iger se sofinancira v višini 600 točk.
6. Šport invalidov
94. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju športa invalidov se sofinancira programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
95. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. program ima značaj redne vadbe ter se izvaja najmanj 30 tednov v letu,
2. vadba je organizirana v skupini, ki šteje 8 do 12 udeležencev, pri čemer se upoštevajo le tisti s stalnim bivališčem v MOC,
3. program izvaja invalidsko športno društvo ali drug izvajalec, usposobljen za izvajanje športne dejavnosti invalidov,
4. program vodi strokovni kader, usposobljen za delo z invalidi,
5. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program.
96. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se uporaba športnega objekta ter strokovnega kadra v obsegu programa, ki se izvaja, vendar največ 80 ur letno.
Posameznemu invalidskemu društvu se sofinancira tudi organizacija enega tekmovanja letno na območju MOC.
VII. MERILA ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG
1. Delovanje športnih društev in zveze
97. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se delovanje športnih društev in ZVEZE.
98. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. izvajalec ima status športnega društva in izvaja programe, ki so uvrščeni v LPŠ;
2. društvo posreduje ustrezne in verodostojne podatke o številu aktivnih članov v vadbenih skupinah oziroma o številu aktivnih registriranih tekmovalcev ter o številu aktivnih vadbenih skupin oziroma športnih šol in članskih ekip.
99. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Sofinancira se delovanje društev in ZVEZE po merilih iz naslednje preglednice:
Preglednica 7
+------+-----------+--------------------------+----------------+
| Zap. | Izvajalec |  Merilo za ocenitev  |  Št. točk  |
| št. | programa |             |   za 1   |
|   |      |             |člana/tekmovalca|
|   |      |             |   ali    |
|   |      |             | skupino/ekipo |
+------+-----------+--------------------------+----------------+
| 1. |Športna  |Število aktivnih     |    6    |
|   |društva, ki|registriranih tekmovalcev |        |
|   |nastopajo +--------------------------+----------------+
|   |na     |Število priznanih     |   250    |
|   |tekmovanjih|selekcij (športne šole in |        |
|   |NPŠZ    |članska ekipa)      |        |
|   |      +--------------------------+----------------+
|   |      |Število priznanih     |    50    |
|   |      |vadbenih skupin v     |        |
|   |      |programu interesne vadbe |        |
+------+-----------+--------------------------+----------------+
| 2. |Športna  |Število aktivnih članov v |    2    |
|   |društva, ki|priznanih vadbenih    |        |
|   |izvajajo  |skupinah         |        |
|   |programe  |             |        |
|   |interesnih +--------------------------+----------------+
|   |športnih  |Število priznanih     |    50    |
|   |dejavnosti |vadbenih skupin v     |        |
|   |otrok in  |programu interesne vadbe |        |
|   |mladine ter|oziroma športne      |        |
|   |športne  |rekreacije        |        |
|   |rekreacije |             |        |
+------+-----------+--------------------------+----------------+
| 3. |Invalidska |Število aktivnih članov v |    2    |
|   |športna  |priznanih vadbenih    |        |
|   |društva  |skupinah         |        |
|   |      +--------------------------+----------------+
|   |      |Število priznanih     |    50    |
|   |      |vadbenih skupin v     |        |
|   |      |programu športa invalidov |        |
+------+-----------+--------------------------+----------------+
| 4. |ZVEZA   |Višina sredstev za    |  po pogodbi  |
|   |      |sofinanciranje      |        |
|   |      |materialnih stroškov   |        |
|   |      |delovanja ZVEZE in njenih |        |
|   |      |organov se na osnovi   |        |
|   |      |programa dela določi z  |        |
|   |      |letno pogodbo o      |        |
|   |      |sofinanciranju izvedbe  |        |
|   |      |LPŠ v MOC za tekoče    |        |
|   |      |koledarsko leto.     |        |
+------+-----------+--------------------------+----------------+
2. Izgradnja, obnova, obratovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov
2.1. Izgradnja in obnova javnih športnih objektov
100. člen
Izgradnja in obnova javnih športnih objektov se financira na osnovi sklepov Mestnega sveta MOC iz sredstev, ki se zagotavljajo na posebnih proračunskih postavkah, ločeno od sredstev za sofinanciranje LPŠ.
2.2. Obratovanje javnih športnih objektov
101. člen
Pokrivanje stroškov za obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOC (elektrika, ogrevanje, voda, komunalne storitve in drugi stroški tekočega obratovanja) se lahko sofinancira športnim društvom, ki so upravljavci teh objektov.
Sredstva za sofinanciranje teh stroškov se zagotavlja na osnovi sklepov Mestnega sveta MOC na posebni proračunski postavki, del sredstev pa upravljavci prejmejo kot izvajalci LPŠ v skladu z merili za sofinanciranje uporabe športnih objektov.
2.3. Vzdrževanje športnih objektov
102. člen
(predmet sofinanciranja)
Iz sredstev, ki so rezervirana v okviru proračunske postavke »Investicijski transferi javnim zavodom«, se sofinancira redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter obnova športne opreme na objektih.
103. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. objekt je v lasti MOC oziroma športnega društva,
2. objekt je lociran na območju MOC in v upravljanju športnega društva,
3. športna oprema je sestavni del objekta in nujno potrebna za izvajanje programov dejavnosti.
104. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Vzdrževanje športnih objektov se sofinancira na osnovi:
1. sklepov Mestnega sveta MOC,
2. števila točk na kvadratni meter neto vadbene površine po merilih iz Preglednice 8,
3. ocenitve komisije.
Preglednica 8
+---------+--------------------+--------------+----------------+
| Zap. št.|  Vrsta športnega |Merilo    | Število točk |
|     |    objekta   |       |   za 1 m2  |
|     |          |       | neto površine |
+--------------------------------------------------------------+
|           NEPOKRITE POVRŠINE            |
+---------+--------------------+--------------+----------------+
|  1.  |Asfaltno igrišče  |Redno     |    0,2   |
+---------+--------------------+vzdrževanje  +----------------+
|  2.  |Atletski stadion  |vadbene    |    0,2   |
|     |(trava, umetna masa)|površine   |        |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  3.  |Balinišče      |       |    0,4   |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  4.  |Letališče – vzletna |       |   0,02   |
|     |steza        |       |        |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  5.  |Nogometno igrišče  |       |    0,5   |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  6.  |Odbojkarsko igrišče |       |    0.4   |
|     |(pesek)       |       |        |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  7.  |Parkur in maneža  |       |    0,2   |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  8.  |Strelišče      |       |    0,1   |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  9.  |Teniško igrišče   |       |    0,4   |
|     |(pesek)       |       |        |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  10.  |Teniško igrišče   |       |    0,2   |
|     |(umetna masa)    |       |        |
+--------------------------------------------------------------+
|           POKRITE POVRŠINE            |
+---------+--------------------+--------------+----------------+
|  11.  |Atletska dvorana  |Redno     |    1,0   |
+---------+--------------------+vzdrževanje  +----------------+
|  12.  |Jahalnica      |vadbene    |    0,6   |
+---------+--------------------+površine   +----------------+
|  13.  |Strelišče      |       |    0,6   |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  14.  |Telovadnica ali   |       |    1,2   |
|     |drugi vadbeni    |       |        |
|     |prostor       |       |        |
+---------+--------------------+       +----------------+
|  15.  |Teniško igrišče -  |       |    0,6   |
|     |pesek        |       |        |
+---------+--------------------+--------------+----------------+
Za športne objekte, ki niso navedeni v preglednici, komisija določi število točk za m2 neto vadbene površine v višini, ki je enaka primerljivemu objektu.
Pri športnih objektih, kjer velikosti neto vadbene površine in števila točk ni možno določiti (naravna plezališča Tremarje, Srebotnik in Grmada, plezalne stene, planinske poti, veslaške proge in podobno), se redno tekoče vzdrževanje sofinancira na osnovi vloge izvajalca in ocenitve komisije do največ 50% dejanskih stroškov.
Obnova športne opreme se sofinancira do največ 50% nabavne vrednosti.
3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
105. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev, vodnikov ali učiteljev športne panoge (1., 2. in 3. stopnja), ki delujejo v športnih društvih, ki so izvajalci LPŠ v MOC.
106. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje usposabljanja so:
1. Sofinancira se udeležba v programu usposabljanja strokovnih kadrov, ki je potrjen od Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajata Fakulteta za šport ter NPŠZ.
2. Društvo, ki je razvrščeno v prednostni program športa, ima pravico do prijave dveh (2) kandidatov, ostala društva pa enega (1) kandidata letno.
3. Društvo mora ob prijavi predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec usposabljanja ter podatke o udeležencih usposabljanja.
4. Za sredstva za usposabljanje določenega kandidata je možno kandidirati enkrat v štirih letih.
5. Društvo mora za svoje kandidate predložiti dokazilo o udeležbi na usposabljanju oziroma dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja.
6. Kandidat in društvo skleneta pogodbo ali dogovor, s katerim se kandidat obveže, da bo po končanem usposabljanju najmanj dve leti deloval kot strokovni delavec v programih društva.
7. Izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe, seminar za pridobitev ali potrditev licence strokovnih kadrov ter usposabljanje sodnikov ni predmet sofinanciranja.
107. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 50% prijavnine oziroma kotizacije za udeležbo na seminarju za pridobitev ustrezne strokovne usposobljenosti.
108. člen
(organizacija seminarjev na območju MOC)
Za strokovne seminarje, ki so organizirani na območju MOC in so namenjeni izpopolnjevanju strokovnih kadrov za različna področja športne dejavnosti ter za večje število izvajalcev LPŠ v MOC, se sofinancirajo stroški organizacije, predavateljev in najema prostora.
4. Organizacija športnih prireditev
109. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se organizacija: mednarodne tekmovalne ali športno rekreativne prireditve, športne prireditve ob jubileju, tekmovanja za državno prvenstvo, slovenski pokal ali memorial ter druge večje športne prireditve s številčno udeležbo (turnir, miting in podobno).
110. člen
(splošni pogoji sofinanciranja)
Splošni pogoji za sofinanciranje so:
1. prireditev je organizirana na območju MOC (izjema je lahko tekmovanje v smučanju) in prispeva k njeni promociji;
2. organizator prireditve je društvo s sedežem v MOC;
3. prireditev je vključena v koledar NPŠZ ali mednarodne panožne zveze;
4. posameznemu društvu se sofinancira največ tri prireditve – eno mednarodno in dve državni prvenstvi (eno člansko in eno v mlajši kategoriji) ali drugi prireditvi (memorial, jubilej, slovenski pokal, turnir);
5. prireditev, ki spada v več različnih vrst prireditve, se sofinancira le enkrat in po najbolj ugodnem kriteriju;
6. pri državnem prvenstvu in slovenskem pokalu se upošteva samo finalno tekmovanje oziroma zaključni turnir na katerem se osvoji naslov državnega ali pokalnega prvak;
7. pri jubileju se upošteva le tekmovanje ob 25. in 50. obletnici ter obletnicah na vsakih nadaljnjih 10 let;
8. memorial je moral biti organiziran že najmanj petkrat zapored;
9. druge prireditve se upoštevajo, če je več kot 50 udeležencev;
10. državna ali mednarodna ligaška tekmovanja ter prvenstva v obliki več turnirjev s seštevanjem rezultatov niso predmet sofinanciranja.
111. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Za posamezno vrsto športne prireditve se prizna naslednja višina sofinanciranja:
Preglednica 9
+---------+--------------+---------------------------+---------+
|Zap. št. |  Vrsta   |   Merilo za ocenitev  | Število |
|     | prireditve |              |  točk |
+---------+--------------+---------------------------+---------+
|  1.  |Državno    |Članska kategorija     |  250  |
|     |prvenstvo   +---------------------------+---------+
|     |       |Mlajše kategorije     |  125  |
+---------+--------------+---------------------------+---------+
|  2.  |Slovenski   |Članska kategorija     |  150  |
|     |pokal     +---------------------------+---------+
|     |       |Mlajše kategorije     |  100  |
+---------+--------------+---------------------------+---------+
|  3.  |Jubilej    |25 let delovanja      |  250  |
|     |       +---------------------------+---------+
|     |       |50 let delovanja      |  500  |
|     |       +---------------------------+---------+
|     |       |vsakih nadaljnjih 10 let  |  50  |
|     |       |delovanja         |     |
+---------+--------------+---------------------------+---------+
|  4.  |Memorial   |6 do 15-krat        |  75  |
|     |       +---------------------------+---------+
|     |       |16 do 25-krat       |  125  |
|     |       +---------------------------+---------+
|     |       |nad 25-krat        |  150  |
+---------+--------------+---------------------------+---------+
|  5.  |Turnir, miting|Članska ali mlajša     |  125  |
|     |ali druga po |kategorija ali mešano   |     |
|     |značaju    |              |     |
|     |enakovredna  |              |     |
|     |oblika športne|              |     |
|     |prireditve  |              |     |
+---------+--------------+---------------+-----------+---------+
|  6.  |Mednarodna  |Nivo      |mednarodni |  200  |
|     |       |tekmovanja   +-----------+---------+
|     |       |        |svetovni in|  350  |
|     |       |        |evropski  |     |
|     |       |        |pokal   |     |
|     |       |        +-----------+---------+
|     |       |        |svetovno in|  500  |
|     |       |        |evropsko  |     |
|     |       |        |prvenstvo |     |
|     |       +---------------+-----------+---------+
|     |       |Starostna   |mlajši ali |  200  |
|     |       |kategorija   |starejši  |     |
|     |       |        |mladinci  |     |
|     |       |        +-----------+---------+
|     |       |        |člani ali |  300  |
|     |       |        |mešano   |     |
|     |       +---------------+-----------+---------+
|     |       |Število    |do 5    |  200  |
|     |       |sodelujočih  +-----------+---------+
|     |       |držav     |6 do 10  |  300  |
|     |       |        +-----------+---------+
|     |       |        |11 in več |  400  |
|     |       +---------------+-----------+---------+
|     |       |Trajanje    |en dan   |  200  |
|     |       |tekmovanja   +-----------+---------+
|     |       |        |dva dni  |  300  |
|     |       |        +-----------+---------+
|     |       |        |več dni  |  400  |
+------------------------+-------------------------------------+
|Dodatni pogoji za    |1. za mednarodni nivo je potrebna  |
|mednarodno prireditev  |udeležba najmanj 25% športnikov iz  |
|            |tujine ali udeležba športnikov iz  |
|            |najmanj štirih držav         |
|            |2. končno število točk predstavlja  |
|            |seštevek točk iz vseh štirih    |
|            |kriterijev              |
|            |3. pri prireditvi, ki je uvrščena v |
|            |mednarodni koledar, se upošteva 100% |
|            |točk izračunanih po kriterijih    |
|            |4. pri prireditvi, ki je uvrščena  |
|            |samo v koledar NPŠZ, se upošteva 50% |
|            |točk izračunanih po kriterijih    |
+---------+--------------+---------------+-----------+---------+
|  7.  |Množična   |Nivo      |občinski  |  50  |
|     |športno    |tekmovanja   +-----------+---------+
|     |rekreativna  |        |državni  |  100  |
|     |       |        +-----------+---------+
|     |       |        |meddržavni |  200  |
|     |       +---------------+-----------+---------+
|     |       |Trajanje    |en dan   |  50  |
|     |       |tekmovanja   +-----------+---------+
|     |       |        |dva ali več|  100  |
|     |       |        |dni    |     |
|     |       +---------------+-----------+---------+
|     |       |Število    |50 do 100 |  50  |
|     |       |udeležencev  +-----------+---------+
|     |       |        |101 do 250 |  100  |
|     |       |        +-----------+---------+
|     |       |        |251 do 500 |  200  |
|     |       |        +-----------+---------+
|     |       |        |nad 500  |  500  |
+------------------------+-------------------------------------+
|Dodatni pogoji za    |1. aktivnih udeležencev mora biti  |
|množično športno    |najmanj 50              |
|rekreativno prireditev |2. na prireditvi sodelujejo tudi   |
|            |športniki iz MOC           |
|            |3. za mednarodni nivo je potrebno  |
|            |zagotoviti udeležence iz najmanj   |
|            |treh tujih držav           |
+------------------------+-------------------------------------+
5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
112. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju mednarodne in medobčinske dejavnosti se sofinancira:
1. sodelovanje celjskih športnikov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev (v nadaljevanju: MIŠ),
2. organizacija slovenskih letnih iger šolarjev,
3. sodelovanje predstavnikov MOC v organih slovenskega oziroma mednarodnega združenja MIŠ,
4. sodelovanje celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest Singen in Grevenbroich,
5. srečanja predstavnikov MOC in ZVEZE s predstavniki drugih občin in občinskih športnih zvez na področju Slovenije.
113. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. Celje je s strani organizatorja povabljeno na MIŠ,
2. Celju je na osnovi sklepa Slovenskega združenja MIŠ dodeljena organizacija slovenskih letnih iger,
3. predloženo je vabilo za sejo organa slovenskega oziroma mednarodnega združenja MIŠ,
4. celjski športniki se udeležijo največ dveh iger šolarjev letno – enkrat v Sloveniji in enkrat v tujini,
5. da je sodelovanje s športniki partnerskega mesta uvrščeno v program Komisije za mednarodne odnose pri Mestnem svetu MOC oziroma, da je predloženo vabilo uprave partnerskega mesta,
6. da so srečanja s predstavniki drugih občin in športnih zvez dogovorjena z občinsko upravo MOC.
114. člen
(višina sofinanciranja)
5.1. Udeležba na MIŠ
Za celotno prijavljeno ekipo se sofinancira stroške prijavnine, zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, nabave športne opreme (majice in kape z napisi), prevoza za enega predstavnika mesta in vodjo delegacije ter prevoza za največ dva predstavnika Celja v organih mednarodnega združenja pod pogojem, da aktivno sodelujeta pri izvedbi iger. V skladu z razpoložljivimi sredstvi se lahko sofinancira tudi druge stroške (prehrana med potjo, nabava trenirk ter prevoz za športnike in trenerje, ki sodelujejo na igrah).
5.2. Udeležba na slovenskih letnih igrah
Sofinancira se stroške prevoza, prijavnine in nabave športne opreme (majice in kape z napisi).
5.3. Organizacija slovenskih letnih iger šolskih otrok
Sofinancira se materialne stroške organizacije in izvedbe iger (uporaba športnih objektov, priznanja, sodniki, spominska darila, prijavnina in drugi dogovorjeni stroški) ter nabava športne opreme (majice in kape z napisi).
5.4. Sodelovanje predstavnikov MOC v organih slovenskega ali mednarodnega združenja
Sofinancira se stroške prevoza in bivanja.
5.5. Sodelovanje celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest Singen in Grevenbroich
Sofinancira se stroške prevoza celjskih športnikov v Singen ali Grevenbroich oziroma stroške gostovanja športnikov iz teh mest v Celju.
5.6. Srečanja predstavnikov MOC in ZVEZE s predstavniki drugih občin in športnih zvez
Sofinancira se stroške prevoza izven Celja.
6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
115. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za priznanja se sofinancira:
1. izbor najboljših športnikov in ekip Celja,
2. podelitev priznanj uspešnim športnikom v osnovnih šolah,
3. spominska priznanja ob visokih jubilejih in izrednih športnih dosežkih.
116. člen
(pogoji sofinanciranja)
Izbor najboljših športnikov in ekip Celja, dobitnikov priznanj za športne dosežke v mladih in članskih kategorijah ter dobitnikov priznanj ob jubilejih ali izrednih športnih dosežkih se opravi na osnovi pravilnikov, ki jih sprejme najvišji organ ZVEZE in da nanje soglasje ODD MOC.
117. člen
(višina sofinanciranja)
6.1. Izbor najboljših športnikov in ekip Celja
Sofinancira se materialne stroške organizacije in izvedbe prireditve (najem objekta, priznanja, kulturni program, medijska promocija).
6.2. Podelitev priznanj mladim športnikom v osnovnih šolah
Sofinancira se stroške priznanj.
6.3. Spominska priznanja ob visokih jubilejih in izrednih športnih dosežkih
Sofinancira se stroške priznanj.
7. Založniška dejavnost ter informatika v športu
118. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira izdajanje:
1. almanaha ob obletnici delovanja društva,
2. informativnega biltena o programih in njihovih izvajalcih,
3. strokovnega gradiva o delovanju in razvoju športa v MOC,
4. ter pridobivanje ustreznih podatkov in urejanje športne strani na občinski spletni strani.
119. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. almanah je izdan ob 25. ali 50. obletnici delovanja društva oziroma ob obletnicah vsakih nadaljnjih 10 let;
2. informativni bilten zagotavlja potrebne informacije o programih športa širšemu krogu uporabnikov v občini;
3. strokovno gradivo vsebuje verodostojne ter obsežne podatke o nastanku, razvoju in dosežkih športa oziroma je pomembno za nadaljnji razvoj športa v MO;
4. Publikacija mora iziti v letu sofinanciranja.
120. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 50% materialnih stroškov za publikacije, ki jih izdajajo društva ter do 75% materialnih stroškov za publikacije, ki jih izda ZVEZA.
Urejanje športne strani na občinski spletni strani se sofinancira na osnovi pogodbe med MOC in izvajalcem.
8. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja
121. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih in drugih kakovostnih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.
122. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
Seznam društev in število športnikov, ki so upravičeni do koriščenja storitev iz prejšnjega člena pravilnika, uskladi ZVEZA, sofinanciranje storitev pa se izvaja na osnovi pogodbe med MOC, ZVEZO in izvajalcem.
9. Nagrade za nadpovprečne športne dosežke
123. člen
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
MOC lahko športno društvo nagradi za nadpovprečne športne dosežke posameznikov in ekip, dosežene v preteklem letu.
Kriteriji za nagrajevanje in višina nagrade se določi v JR, dodeljena sredstva pa so namenjena za sofinanciranje izvedbe programa društva.
10. Druge vsebine, pomembne za razvoj športa v občini
124. člen
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja)
V LPŠ se lahko glede na interes in potrebe vključijo tudi druge razvojne in strokovne naloge, ki so pomembne za razvoj in promocijo športa v MOC.
Kriteriji za sofinanciranje se določijo v JR.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
125. člen
(prednostni program športa za leti 2008 in 2009)
Ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa za leti 2008 in 2009 se opravi po sprejemu tega pravilnika.
126. člen
(uveljavitev pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik za sofinanciranje programov športne dejavnosti v občini Celje ter Merila in normativi za vrednotenje športnih programov v občini Celje, sprejeta na seji Izvršnega sveta Skupščine občine Celje dne 16. 3. 1994.
127. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-2/2008
Celje, dne 4. marca 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti