Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Ob-2914/08 , Stran 1044
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2008 v Mestni občini Novo mesto. 2. Razpisna področja Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov in programov na naslednjih področjih: a) projekti na področju kulture (javni razpis), b) projekti poklicnih javnih organizacij (javni poziv), c) projekti za oživitev mestnega jedra (javni razpis), d) redno delo kulturnih društev (javni razpis), e) sofinanciranje kulturnih programov (javni poziv), f) programi v javnem interesu (javni poziv), g) založništvo (javni razpis), h) perspektivni posamezniki (javni razpis), i) Novomeški poletni večeri (javni poziv), j) obletnice pomembnih Novomeščanov (javni poziv). 3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte in programe, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto ter redno dejavnost kulturnih društev. 4. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: 4.1. Razpisno področje a) Projekti na področju kulture: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe (s statusom kulturnega ustvarjalca), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin, – prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto. Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, osnovne in srednje šole z izjemo Glasbene šole Marjana Kozine, društva, zasebne ali javne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin. 4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih organizacij: – javni sklad, ki ima območno izpostavo v Novem mestu, – Glasbena šola Marjana Kozine s programom Novomeškega simfoničnega orkestra. 4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev mestnega jedra: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe s statusom kulturnega ustvarjalca, ki se ukvarjajo s posredovanjem javnih kulturnih dobrin, – prijavitelji iz Mestne občine Novo mesto, katerih projekt je vezan na staro mestno jedro. 4.4. Razpisno področje d) Redno delo kulturnih društev: – vsa kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo mesto, – kulturna društva imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, – prijavitelji aktivno delujejo v Mestni občini Novo mesto. 4.5. Razpisno področje e) Sofinanciranje kulturnih programov: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi na področju kulture, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe s statusom kulturnega ustvarjalca, – projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto, nosilec je iz druge občine, – izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni na državnem ali mednarodnem razpisu. Projekti, ki bodo sofinancirani, sodijo v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna, filmska, likovna, založniška produkcija). Projekti, ki ne bodo sofinancirani so s področja muzealstva in kulturne dediščine. 4.6. Razpisno področje f) Programi v javnem interesu: – kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo mesto, imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in izvajajo glasbene programe za pihalne orkestre ali godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ali večletnim zborovskim petjem (najmanj 10 let aktivnega delovanja), – kulturna društva, ki so prejemniki priznanj in nagrad na nacionalni ali mednarodni ravni, – zavod s področja založniške in knjigarniške dejavnosti, ki ima sedež v Mestni občini Novo mesto. 4.7. Razpisno področje g) Založništvo: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti in posamezni literarni ustvarjalci v Mestni občini Novo mesto, – pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto. 4.8. Razpisno področje h) Perspektivni posamezniki: – posamezniki, ki delujejo v okviru društev, zavodov, fondacij in ostalih pravnih ali fizičnih oseb in aktivno delujejo na področju kulture, – prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, – prijavitelji vpisujejo mednarodni šolski ali seminarski program s področja umetnosti (glasba, ples, fotografija, dizajn …). 4.9. Razpisno področje i) Novomeški poletni večeri: – javni in zasebni zavodi na področju kulture s sedežem v Mestni občini Novo mesto in so registrirani za izvajanje prireditvene in festivalske dejavnosti kot primarne dejavnosti, – izvajalec bo projekt realiziral v Novem mestu. Na razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe. 4.10. Razpisno področje j) Obletnice pomembnih Novomeščanov: – javni zavodi na področju kulture s sedežem v Mestni občini Novo mesto in so registrirane za izvajanje kulturno-umetniških programov, – projekt bo realiziran v Novem mestu. Na razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe. Razpis je namenjen projektom, s katerimi bo Mestna občina Novo mesto počastila 110. obletnice rojstva Antona Podbevška ter 500. obletnice Primoža Trubarja. Projekti morajo biti izvedeni na visoki profesionalni in strokovni ravni. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 6. Splošni razpisni kriteriji za vse razpise: – reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno, – odmevnost realiziranih projektov, – zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo projekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska usposobljenost, realnost izvedbe projekta), – prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti, – programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem prostoru, – sodelovanje z Mestno občino Novo mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri oblikovanju občinskih prireditev), – aktivna udeležba na različnih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, po Sloveniji ter v tujini, – zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji, – prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpolnili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto. 7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije za razpisna področja. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. 8. Uporaba kriterijev: strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja. 9. Okvirna vrednost Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte in programe na področju kulture, znaša 169.400,00 EUR. Okvirne razpisne vrednosti sredstev za programe in projekte v letu 2008 po razpisnih področjih so naslednje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. 11. Razpisni rok: razpisni rok se prične 14. 3. 2008 in traja do 14. 4. 2008. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si. 13. Oddaja in dostava vlog: – Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, do 14. 4. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis/poziv na področju kulture 2008«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 14. 4. 2008 do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. – Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 12. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 14. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec zadajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh od zaključka razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti