Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Ob-2933/08 , Stran 1025
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. Sedež: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev na lokalnem nivoju v letu 2008 in letu 2009 v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Proračunom RS za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07), Proračunom RS za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07), dopolnjenim Programom ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, ki ga je Vlada RS sprejela dne 15. 11. 2007, Uredbo o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 121/06), Programom dela JAPTI za leti 2008 in 2009 ter Finančnim načrtom JAPTI za leto 2008, h katerima je Vlada RS dala soglasje na svoji 161. redni seji z dne 6. 3. 2008 in pogodbe št. JAPTI – 1724-2008, 2009-JB, o izvajanju in financiranju programov za spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja za obdobje 2008–2009 z dne 7. 3. 2008. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM za vse ciljne skupine (potencialni podjetniki, podjetniki, mladi, študentje, podporne institucije in ostali zainteresirani) (v nadaljevanju: ciljne skupine izvajalca) na območju Republike Slovenije na lokalnem nivoju v letu 2008 in letu 2009. Prijavitelj bo vse storitve izvajal v slovenskem jeziku za vse ciljne skupine izvajalca, in sicer: 3.a Informiranje vseh ciljnih skupin izvajalca: – pridobivanje ključnih informacij uporabnih za vse ciljne skupine izvajalca na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, in sicer informacije o možnostih pridobivanja finančnih sredstev, možnostih ustanavljanja podjetij, o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu itd., – redno posredovanje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij), – priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e–pošta in osebni stiki), – podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, – izvajanje informativno-promocijskih delavnic za vse ciljne skupine izvajalca v sodelovanju z izvajalcem, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti, – izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalnem nivoju, – izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju, – izvajanje nalog »organizatorja pripravnika« v skladu z Navodili za izvajanje Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Navodila). 3.b Osnovno svetovanje: – izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom, ki niso podlaga za izdajo vavčerja. 3.c Izvajanje postopkov registracij: – preko e-VEM registracijske točke izvajanje postopkov registracij z uporabo e-VEM aplikacije, – izvajanje osnovnega svetovanja pri izvajanju postopkih registracij, – merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM, – evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij. 3.d Ostale aktivnosti: – oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev, – letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb za nadgradnjo podpornih storitev, – ažuriranje podatkovne baze prijavitelja (vsak izbran prijavitelj bo s strani izvajalca prejel dostopno geslo do podatkovne baze), – spremljanje učinkov svetovanja na sedežu podjetja, in sicer pri delujočih podjetjih, ki so uspešno realizirali vsaj en vavčer, – sodelovanje na nacionalnih predstavitvah v sodelovanju z izvajalcem, – ostale naloge po naročilu izvajalca. 3.e Izvajanje Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja, ki je natančneje določeno v Navodilih. Od posameznega prijavitelja se pričakuje, da bo v obdobju od začetka veljavnosti pogodbe do 31. 12. 2009 pri izvajanju storitev, opredeljenih v točkah 3.a, 3.b, 3.c in 3.d, dosegel naslednje rezultate: – priprava informacij lokalnega oziroma regionalnega značaja, ki jih bo prijavitelj skupaj s priročnikom Moj spletni priročnik (ki ga prejme tedensko od izvajalca) posredoval do uporabnikov podpornih storitev – v obdobju od začetka veljavnosti pogodbe do 31. 12. 2009 (posredovanih vsaj 75 paketov informacijskega priročnika); – zagotovljena pokritost z informacijami in ostalimi podpornimi storitvami v občinah navedenih v vlogi, in sicer v višini vsaj 30% vseh pripadajočih enot ciljnih skupin izvajalca v navedenih občinah; – pridobljenih vsaj 10% novih uporabnikov glede na število mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju: MMSP) (upošteva se število MMSP v občinah navedenih v vlogi), ki ga prijavitelj navede na Obrazcu C tega javnega razpisa; – pripravljenih in posredovanih vsaj 160 odgovorov na vprašanja posameznih uporabnikov in izvedenih posameznih osnovnih svetovalnih storitev vsaj 60 različnim uporabnikom podpornih storitev; – izvedba vsaj dveh anket med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb podpornih storitev uporabnikov in merjenje zadovoljstva; – oblikovana in ažurna baza vseh uporabnikov podpornih storitev; – izpolnjena in ažurna podatkovna baza prijavitelja; – izvedeni obiski na sedežu podjetij z namenom spremljanja učinkov vavčerskega svetovanja, in sicer pri vsaj 10% podjetij, ki so uspešno realizirali vsaj en vavčer v obdobju od začetka veljavnosti pogodbe do 31. 12. 2009; – izvedene vsaj 4 informativno promocijske delavnice za vse ciljne skupine izvajalca; – izvedenih vsaj 10 postopkov (registracija, sprememba, izbris s.p. ali d.o.o.) v okviru e-VEM točke. Od posameznega prijavitelja se pričakuje, da bo v letu 2008 in letu 2009 pri izvajanju storitev, opredeljenih v točki 3.e, dosegel vsaj ponujeni odstotek realizacije vavčerja, ki ga je opredelil v obrazcu G. Izvajalec bo v okviru Programa dela JAPTI za leto 2008 in 2009 – Podpora vstopnim točkam VEM za izbrane prijavitelje podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM organiziral vsaj eno usposabljanje. Izbrani prijavitelji se morajo usposabljanj obvezno udeležiti. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijavitelj je lahko profitna ali neprofitna pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ne bo ustvarjal dobička iz pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu (Izjava 3). 4.a Osnovna sposobnost prijavitelja Izvajalec bo iz postopka javnega razpisa izločil vsakega prijavitelja, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so podrobneje opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06): – hudodelsko združevanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – pranje denarja. Izvajalec bo iz postopka javnega razpisa izločil tudi vsakega prijavitelja, če: – je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, – je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi, – je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega razpisa, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih izvajalec lahko utemelji, – ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države izvajalca, – ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države izvajalca. 4.b Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima na razpolago prostor za sprejem uporabnikov, kjer je zagotovljena zasebnost, v vseh regijah za katere se prijavlja, – ustrezna informacijska in komunikacijska oprema, ki zagotavlja vodenje podatkovne baze uporabnikov, kvalificirano digitalno potrdilo in zahtevana strojna in programska oprema za izvajanje postopkov registracij preko e-VEM aplikacije, telefon, stalen dostop do interneta zavarovan z ustreznimi varnostnimi zaščitnimi sredstvi, naprava za faksiranje, naprava za pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko, – zagotovljen dostop do baz podatkov, ki omogočajo preverjanje izpolnjevanja kriterijev za vključevanje ciljnih skupin izvajalca v Program vavčerskega svetovanja in usposabljanja. 4.c Kadrovski pogoji Prijavitelj mora zagotavljati vsaj dve osebi v skladu z naslednjimi zahtevami: 1. Svetovalec 1 (organizator), ki bo izvajal dela in naloge opredeljene v tč. 3.b, 3.c in 3.e. mora: – imeti sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem na dan prijave na ta javni razpis in za obdobje izvajanja predmeta razpisa in, – mora izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: – opravljen izpit iz splošnega podjetniškega svetovanja pri izvajalcu ali – ima na dan 31. 12. 2007 status »organizatorja pripravnika« vsaj eno leto in šest mesecev ali – ima dokončano vsaj 7. stopnjo izobrazbe in od 1. 1. 2005 do datuma objave tega javnega razpisa: – izkazuje svetovalne izkušnje z mikro, majhnim in srednjim podjetjem, potencialnim podjetnikom in brezposelnim osebam prijavljenim na ZRSZ s področij priprave poslovnih načrtov (vsaj 1 referenco), registracije pravnega subjekta (vsaj 1 referenco), marketinga (vsaj 1 referenco), vodenja podjetja (vsaj 1 referenco), gospodarskega in statusnega prava (vsaj 1 referenco) ter človeških virov (vsaj 1 referenco). Skupaj mora izkazati vsaj 20 referenc. 2. Svetovalec 2 (informator), ki bo izvajal dela in naloge, opredeljene v tč. 3.a, 3.c in 3.d. tega javnega razpisa, mora izpolnjevati splošne pogoje za imenovanje. Ti pogoji so: – dokončana vsaj 6. stopnja izobrazbe, – vsaj eno leto delovnih izkušenj, ki se navezujejo na vsebino aktivnosti pod tč. 3a tega javnega razpisa, – in sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem na dan prijave na ta javni razpis za obdobje izvajanja predmeta tega javnega razpisa. Za svetovalce 1 (organizatorje) in svetovalca 2 (informatorja) se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje angleškega jezika (Izjava 1). Poleg tega mora imeti vsaj ena oseba, ki ima s prijaviteljem sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje na dan prijave na ta javni razpis in za obdobje izvajanja predmeta tega javnega razpisa, opravljen izpit iz poznavanja Navodil (svetovalec 1 (organizator) ali svetovalec 2 (informator) ali tretja oseba). Kolikor bo pri obravnavi vlog ugotovljeno, da je oseba, ki ima izpit iz Navodil, imenovana s strani več prijaviteljev, bodo te vloge izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Izvajalec bo zagotovil opravljanje izpita iz Navodil vsem zainteresiranim pred pretekom roka za prijavo na ta javni razpis. Roki pripravljalnih usposabljanj in izpitni roki bodo objavljeni na spletni strani izvajalca na dan objave tega javnega razpisa. Svetovalec 1 (organizator) ali svetovalec 2 (informator) morata imeti opravljeni naslednji usposabljanji: – osnovno usposabljanje za uporabo e-VEM aplikacije za potrebe izvajanja registracij, – usposabljanje za delo s sistemom e-VEM za gospodarske družbe, oziroma kolikor izbrani prijavitelj ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem ne izpolnjuje v prejšnjem odstavku navedenega pogoja, se zavezuje, da bo v prvem možnem roku od prijave na ta javni razpis, ki ga bo organiziralo Ministrstvo za javno upravo, omogočil svetovalcu 1 (organizatorju) ali svetovalcu 2 (informatorju) opravljanje zgoraj navedenih usposabljanj. Prijavitelj mora na naslovu(ih), kjer bo izvajal predmet javnega razpisa, zagotoviti prisotnost svetovalca 1 (organizatorja) ali svetovalca 2 (informatorja) 20 ur tedensko, in sicer za vse delovne dni v tednu. Pri posameznem prijavitelju lahko storitve, opredeljene v tč. 3.b., 3.c in 3.e, izvaja več svetovalcev 1 (organizatorjev). Svetovalec 1 (organizator) te storitve ne sme opravljati za dva ali več prijaviteljev. Kolikor bo pri obravnavi vlog ugotovljeno, da je določena oseba imenovana za svetovalca 1 (organizatorja) s strani več prijaviteljev, bodo te vloge izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Opravljanje storitev svetovalca 1 (organizatorja) izključuje pravico do izvajanja svetovalnih storitev podjetniškega svetovalca v Programu vavčerskega svetovanja in usposabljanja, ki ima podlago v izstavitvi vavčerja. Prijavitelj mora k vlogi predložiti izpolnjen Obrazec B, s katerim izkaže izpolnjevanje kadrovskih pogojev. Za imenovanje svetovalca 1 (organizatorja) mora prijavitelj priložiti tudi izpolnjen Obrazec H – Imenovanje svetovalca 1 (organizatorja). Prijavitelju ni potrebno predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. Namesto dokazil o podatkih, o katerih državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco, prijavitelj poda izjavo na Obrazcu A, s katero dovoljuje izvajalcu, da jih le-ta pridobi iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti. Prijavitelj je dolžan k vlogi priložiti podpisano izjavo o sposobnosti prijavitelja na Obrazcu A, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 4.d Drugi pogoji: Prijavitelj mora: – Pokrivati območje v Republiki Sloveniji z najmanj 25.000 prebivalci ali 750 mikro, majhnimi in srednjimi podjetji. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje enega od navedenih pogojev pa mora biti več kot polovica občin navedenih v vlogi, s katero se prijavitelj prijavlja, zajeta v regije, ki so navedene v seznamu regij od 1 do vključno 8 v skladu s 4. členom Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06,). Podatke o pokrivanju območja prijavitelj odda na Obrazcu C, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Pokrito območje oziroma občine morajo skupaj tvoriti geografsko povezano celoto. – Imeti reference pri izvajanju brezplačnih celovitih podpornih storitev za ciljne skupine izvajalca na področju informiranja in osnovnega svetovanja, ki ni podlaga za izdajo vavčerja, (storitve, določene v tč. 3.a, 3.b in 3.d) v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje vloge. Izkazana mora biti vsaj 1 referenca za vsako aktivnost posebej. Podatke o referencah prijavitelj odda na izpolnjenem Obrazcu D, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. – Izkazati vsaj 8 referenčnih projektov s področja razvoja podjetništva v letih 2005, 2006 in 2007, ki so neposredno povezani z razvojem MMSP na območju za katerega se prijavitelj prijavlja, pri čemer bo izvajalec upošteval samo projekte, katerih vrednost je bila višja od 6.000 EUR neto (za posamezen projekt). Med temi referenčnimi projekti mora prijavitelj kot nosilec projekta izkazati vsaj dva razvojna projekta, na katerih je sodeloval z eno ali več občinami, katere prijavitelj navaja v svoji vlogi. Podatke prijavitelj odda na izpolnjenem Obrazcu E, in sicer za vsak referenčni projekt posebej. – Priložiti Izjavo (izjava 2) o delitvi funkcij, ki se opravljajo za regionalno razvojno agencijo in funkcij ter nalog, ki jih opravlja kot lokalna podporna institucija ter izkaz o izvajanju podpornih storitev, ki so predmet tega javnega razpisa. Izjava 2 je obvezna le za prijavitelje, ki imajo status regionalne razvojne agencije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05, 127/06 – ZJZP) Prijavitelj mora vlogi priložiti Akcijski načrt izvajanja podpornih storitev, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa, za obdobje od začetka veljavnosti pogodbe do 31. 12. 2008 in posebej za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. V akcijski načrt ni treba zajeti storitev svetovalca 1 (organizatorja), ki so opredeljene v tč. 3.e javnega razpisa. Aktivnosti v akcijskem načrtu morajo biti načrtovane z namenom doseganja pričakovanih rezultatov izvajalca, ki so navedeni v nadaljevanju. Obvezna oblika akcijskega načrta je določena z Obrazcem F, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 5. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev Vse formalno popolne vloge bo komisija za dodelitev sredstev ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 55 ali več točk. 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta tega javnega razpisa Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2008 je 1.200.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo 1724: – 300.000 EUR za izvajanje storitev, ki so navedene v tč. 3e tega javnega razpisa in – 900.000 EUR za izvajanje storitev, ki so navedene v tč. 3.a, 3.b, 3.c in 3.d tega javnega razpisa, in sicer a) fiksni del: 90.000 EUR, b) variabilni del: 810.000 EUR. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2009 je 1.300.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo 1724: – 400.000 EUR za izvajanje storitev, ki so navedene v tč. 3e tega javnega razpisa in – 900.000 EUR za izvajanje storitev, ki so navedene v tč. 3.a, 3.b, 3.c in 3.d tega javnega razpisa, in sicer a) fiksni del: 90.000 EUR, b) variabilni del: 810.000 EUR. Sredstva, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta tega javnega razpisa, so razdeljena po statističnih regijah kot je navedeno v spodnjih tabelah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavitelji so dolžni za izvajanje celovitih podpornih storitev del sredstev zagotoviti iz lastnih virov, in sicer v višini 5% od višine prijavljenih sredstev. 7. Upravičeni stroški, obseg in način dodeljevanja sredstev 7.1. Upravičeni stroški v okviru tč. 3.e: Upravičen strošek v okviru točke 3.e je strošek dela svetovalca 1 (organizatorja), ki se določi glede na dejansko število opravljenih ur dela. Najvišja priznana cena ure dela svetovalca 1 (organizatorja) je 25,20 EUR, DDV ni upravičen strošek. Sredstva za upravičene stroške se bodo dodeljevala na osnovi potrjenih mesečnih poročil in zahtevkov (Obrazec I2). 7.2. Upravičeni stroški v okviru tč. 3.a, 3.b, 3.c in 3.d: a) upravičeni stroški dela svetovalca 1 (organizatorja) in svetovalca 2 (informatorja), ki imata sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem, je dejansko število opravljenih ur, če v javnem razpisu ni drugače opredeljeno. Najvišja priznana cena ure dela svetovalca 1 (organizatorja) in svetovalca 2 (informatorja) je 25,20 EUR, DDV ni upravičen strošek. b) V okviru aktivnosti: Informiranje vseh ciljnih skupin izvajalca – Za redno posredovanje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij) se priznajo maksimalno 4 ure na mesec. – Za izvajanje informativno – promocijskih delavnic za vse ciljne skupine izvajalca v sodelovanju z izvajalcem, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti, se priznata: – strošek najema prostora: Najvišji priznani upravičeni strošek za eno izvedeno delavnico znaša 146 EUR. DDV ni upravičen strošek. – stroški zunanjih sodelavcev, predavateljev: Najvišji upravičeni strošek za eno izvedeno delavnico znaša 400 EUR. DDV ni upravičen strošek. – Za izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalnem nivoju se priznajo stroški tiskanih, televizijskih in radijskih oglasov. Najvišji priznani upravičeni strošek znaša 12.000 EUR in se upošteva (nanaša) za celotno pogodbeno obdobje. DDV ni upravičen strošek. Za ostale aktivnosti v okviru te točke se prizna dejansko število opravljenih ur. Osnovno svetovanje Prizna se največ dve uri na uporabnika. Izvajanje postopkov registracij in ostalih storitev v okviru točke 3.c javnega razpisa: – za izvajanje postopkov registracije se prizna največ dve uri na uporabnika, – za ostale aktivnosti v okviru te točke se prizna dejansko število opravljenih ur. Ostale aktivnosti Za sodelovanje na nacionalnih predstavitvah v sodelovanju z izvajalcem se priznajo potni stroški in dnevnice za enega udeleženca. Za vse ostale aktivnosti v okviru točke 3.d pa dejansko število opravljenih ur. Sredstva za upravičene stroške se bodo dodeljevala na osnovi potrjenih mesečnih poročil z dokazili in zahtevkov (Obrazec I1). V pogodbi se določi najvišji znesek dodeljenih sredstev, ki ga prijavitelju dodeli komisija za odobritev sredstev. 7.3. Razdelitev sredstev Osnova za dodelitev finančnih sredstev je izpolnjen Obrazec G – Finančna konstrukcija in ponujen odstotek realizacije vavčerja. V okviru tč. 3.a, 3.b, 3.c in 3.d bodo sredstva razdeljena na naslednji način. – Fiksni del Sredstva v fiksnem delu so porazdeljena enakovredno po vseh regijah. V kolikor bo za isto regijo izbranih več prijaviteljev, se bodo sredstva delila na enake deleže med izbrane prijavitelje. Fiksni del sredstev pokriva zahtevano prisotnost svetovalca 1 (organizatorja) ali svetovalca 2 (informatorja) na naslovu(ih) kjer bo prijavitelj opravljal predmet javnega razpisa 20 ur tedensko in sicer za vse delovne dni v tednu. Fiksni del sredstev je namenjen izključno pokrivanju prisotnosti svetovalca 1 (organizatorja) ali svetovalca 2 (informatorja). Fiksni del za posamezno leto se bo porazdelil enakovredno glede na število mesecev izvajanja predmeta javnega razpisa v posameznem letu na osnovi izdanih zahtevkov (Obrazec I1). – Variabilni del V tem delu bodo upoštevana sredstva, ki jih bodo prijavitelji navedli v finančni konstrukciji. Kolikor bo za eno regijo izbran le en prijavitelj in bo presegal razpisana sredstva, se mu dodelijo razpisana sredstva za to regijo. Kolikor bo za eno regijo izbranih več prijaviteljev in bo vsota njihovih predvidenih stroškov v fi nančni konstrukciji presegala razpisana sredstva za regijo, bo komisija za dodelitev sredstev dodelila sredstva na osnovi naslednje formule: Kjer je: RSv – Variabilni del razpisanih sredstev za regijo, FK1 – Sredstva iz finančne konstrukcije prijavitelja 1, FK2 – Sredstva iz finančne konstrukcije prijavitelja 2, FKN – Sredstva iz finančne konstrukcije prijavitelja N, FK – Sredstva iz finančne konstrukcije posameznega prijavitelja. V okviru tč. 3.e se sredstva ne bodo delila na fiksni in variabilni del. Pri razdelitvi sredstev znotraj regije, se bodo sredstva delila na način kot je opredeljen za variabilni del v okviru tč. 3.a, 3.b, 3.c in 3.d. Odpiranje vlog bo dvakratno. V primeru porabe sredstev na prvem odpiranju se razpis zapre. Prejemnik sredstev iz prvega odpiranja nima možnosti kandidiranja na razpisana sredstva po drugem odpiranju. 8. Način oddaje, odpiranja in dopolnitev vlog Prijavitelji morajo izpolnjeno vlogo v elektronski obliki oddati v originalu in v celoti v slovenskem jeziku oziroma v uradnem prevodu (vključno s prilogami in dokazili) v skladu z navodili te razpisne dokumentacije. Rok veljavnosti vloge je 31. 12. 2009. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki jih Javna agencij RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana prejme: – za prvo odpiranje dne 11. 4. 2008 do 8.30, – za drugo odpiranje dne 4. 6. 2008 do 8.30. Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za prvo odpiranje, bodo uvrščene v drugo odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za drugo odpiranje, se zavržejo. Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa na katerega se nanaša. Nepravilno označena vloga se neodprta vrne pošiljatelju. Če na ovitku ni pošiljateljevega naslova, se ovitek odpre in se po ugotovitvi naslova vrne prijavitelju. Izjave prijavitelja: 1. Prijavitelj na prijavnem listu izjavlja, da se prijavlja na javni razpis za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev na lokalnem nivoju za obdobje od začetka veljavnosti pogodbe do 31. 12. 2009 pod pogoji, določenimi v javnem razpisu in potrjuje, da predložena vloga izpolnjuje zahteve izražene v razpisni dokumentaciji. 2. Prijavitelj izjavi, da izpolnjuje pogoj iz točke 4.a javnega razpisa na Obrazcu A. 3. Prijavitelj izjavi, da izpolnjuje pogoj iz točke 4.b javnega razpisa na Obrazcu A. 4. Prijavitelj izjavi, da izpolnjuje pogoj iz točke 4.c javnega razpisa na Obrazcu A. 5. Na Obrazcu B v skladu z vsebino tega obrazca prijavitelj izjavi, da za vse kar navaja na obrazcu obstajajo dokazila pri prijavitelju in izjavlja, da bo izvajalcu na zahtevo posredoval vsa potrebna dokazila. 6. Prijavitelj na Obrazcu H poda izjavo, da imenovani svetovalec 1 (organizator) izpolnjuje zahteve za opravljanje te funkcije v skladu z javnim razpisom. 7. Imenovani svetovalec 1 (organizator) na Obrazcu H izjavi, da je seznanjen z imenovanjem in da se strinja s pogoji za opravljanje dela svetovalca 1 (organizatorja) v skladu z Navodili za izvajanje Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja. 8. Izjavo 1 v skladu z navodili razpisne dokumentacije pripravi prijavitelj. S to izjavo potrjuje izpolnjevanje pogoja o aktivnem znanju slovenskega in angleškega jezika za imenovane svetovalce 1 (organizatorje) in svetovalce 2 (informatorje). Na izjavo se podpišejo vsi imenovani. 9. Izjava 2 je obvezna le za prijavitelje, ki imajo status regionalne razvojne agencije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list št. 93/05, 127/06 – ZJZP). S to izjavo prijavitelj potrjuje delitev funkcij, ki se opravljajo za regionalno razvojno agencijo in funkcij in nalog, ki jih prijavitelj opravlja kot lokalna podporna institucija. 10. Z izjavo 3 prijavitelj izjavi, da je profitna oziroma neprofitna pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ne bo ustvarjal dobička iz pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu. Odpiranje vlog Prvo odpiranje vlog bo dne 11. 4. 2008 ob 9. uri na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, sejna soba (8. nadstropje). Drugo odpiranje vlog bo, dne 4. 6. 2008 ob 9. uri na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, sejna soba (8. nadstropje). Odpiranje prejetih vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno opremljene kuverte, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile prejete. Vloga se šteje kot formalno popolna, če so predloženi vsi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji. Postopek vodi komisija za dodelitev sredstev imenovana s strani odgovorne osebe izvajalca. Dopolnitve vlog Komisija za dodelitev sredstev bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Dopolnitev ni dopustna v delu, ki bi lahko vplivala na drugačno razvrstitev vloge glede na merila ali višino dodeljenih sredstev. Prijavitelj, ki je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne dopolnijo, se zavržejo. Popolne vloge se ocenijo skladno z merili iz 3. poglavja razpisne dokumentacije. Obveščanje o izboru prijaviteljev Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Zoper sklep o izboru prejemnika sredstev oziroma zoper obvestilo neizbranim prijaviteljem ni pritožbe. 9. Dosegljivost razpisne dokumentacije in dodatnih informacij Razpisna dokumentacija z navodili in obrazci je dosegljiva v elektronski obliki na spletnem naslovu www.japti.si do dneva odpiranja ali preko elektronske pošte japti@japti.si. Dokumentacijo bo izvajalec zagotavljal po elektronski pošti na podlagi pisnega zaprosila. Za posredovanje dokumentacije preko elektronske pošte lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 3 dni pred datumom odpiranja vlog. Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in sicer pri Vlasti Selšek in Damjani Omerzu. Prijavitelj sme za dodatne informacije zaprositi pisno po elektronski pošti najkasneje en delovni dan pred rokom za oddajo vloge, in sicer na e-naslov japti@japti.si. Vprašanja prijaviteljev in odgovori izvajalca bodo objavljeni na spletnem naslovu izvajalca.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti