Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 430-7/2008 Ob-2956/08 , Stran 1048
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2008. 3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko: – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti, – organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov, – invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, – druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Občine Sežana. 4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – da aktivno delujejo najmanj eno leto, – da imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, – da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa. Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet sofinanciranj na podlagi prijav na javne razpise občine. 5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na: – sedež izvajalca, – število članov iz Občine Sežana, – vsebino programa in – stalnost izvajanja programa. 5.1. Sedež izvajalca: – sedež v Občini Sežana – 20 točk, – podružnica v Občini Sežana – 6 točk, – člani iz Občine Sežana – 3 točke. 5.2. Število članov iz Občine Sežana: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.3. Vsebina programa: 5.3.1. Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Sežana se točkuje z 10 točkami – največje možno število točk je 50, na območju izven Občine Sežana pa z 2 točkama – največje možno število točk je 10. 5.3.2. Organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Sežana – vsaka prireditev 10 točk, največje možno število točk je 20. 5.3.3. Program zajema izdajanje glasila, biltena, druge oblike promocije dejavnosti – do 10 točk. 5.3.4. Program vključuje izlete, športne in kulturne aktivnosti za člane – 2 točki na posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10. 5.3.5. Sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa – do 10 točk. 5.3.6. Program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Sežana – do 15 točk. 5.3.7. Program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – 5 točk. 5.4. Stalnost izvajanja programa: – neprekinjeno vsakodnevno izvajanje programa na območju Občine Sežana – 25 točk, – izvajanje programa prek celega leta – 5 točk. Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. 6. Višina razpisanih sredstev znaša 25.714,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008. 7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2008« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave. Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v tajništvu Občine Sežana ali pri Janji Kristančič v sobi št. 69, vsak delavnik od 8. do 11. ure. Obrazec prijave je dosegljiv tudi na internetni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. 9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oziroma odda na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis – programi sociala, zdravstvo 2008«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. 10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. 11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti