Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

938. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2007, stran 2377.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 10. redni seji dne 31. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš je realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov         v EUR
I.    Skupaj prihodki               793.828
II.   Skupaj odhodki               757.788
III.   Proračunski primanjkljaj (I.-II.)      36.040
B)    Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil in         0
     Prodanih kapitalskih deležev
V.    Dana posojila in povečanje            0
     kapitalskih deležev
VI.   Prejeta minus dana posojila
     In spremembe kapitalskih deležev
     (IV.-V.)
C)    Račun financiranja
VII.   Zadolževanje                 44.578
VIII.  Odplačilo dolga               58.093
IX.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev na      22.525
     računih (I+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       –13.515
XI.   Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-     –36.040
     IX=-III.)
     Stanje sredstev na računih 31. 12.      7.474
     2006
------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2007 se prenese med prihodke proračuna Občine Hodoš za leto 2008.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2007 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka in je objavljen na oglasni deski Občine Hodoš.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017/08-BK
Hodoš, dne 19. februarja 2008
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti