Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 410-0014/2008-2 Ob-2892/08 , Stran 1036
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2008. II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo: – samostojni podjetniki, – mala podjetja, – občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika, – podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Kozje ali prosilci, ki nimajo sedeža na območju Občine Kozje, nameravajo pa zaprošena sredstva vložiti v investicije na območju Občine Kozje. Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v likvidacijskem postopku. III. Skupna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2008 znaša 8.500 EUR. IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene: – pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, – promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve. Vsebina prijave po posameznih ukrepih je določena v razpisni dokumentaciji. V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje. VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. VII. Javni razpis se zaključi 30. 10. 2008. Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve popolnih vlog, vendar najkasneje do 30. 10. 2008. Vse vloge, ki bodo posredovane po tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli v času od 31. 10. 2007 do 30. 10. 2008. Prijave je potrebno poslati z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2008« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. VIII. Vloge bo odpiral Odbor za gospodarstvo in razvoj. Odpiranje vlog ne bo javno. IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje za leto 2008. Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana. X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinskem uradu občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti