Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

964. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2008, stran 2408.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 10. redni seji dne 3. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2008
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
I. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
+----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v EUR|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   2.310.084|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |    993.708|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |    801.599|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |    743.309|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |     22.379|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |     35.911|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |706 DRUGI DAVKI            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    192.109|
|    |(710+711+712+713+714)         |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |     12.715|
|    |PREMOŽENJA              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |     1.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 DENARNE KAZNI           |      420|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |     17.334|
|    |STORITEV               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |    160.640|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |     2.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |        |
|    |SREDSTEV               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN    |     2.000|
|    |NEMATER. DOLG. SRED.         |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.314.376|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |    179.233|
|    |JAVNOFINAN. INSTITUCIJ        |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   1.135.143|
|    |PRORAČUNA               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |   2.458.202|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |    383.702|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |    105.338|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA     |     18.879|
|    |SOCIALNO VARNOST           |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |    232.556|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |     5.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 REZERVE              |     5.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |    328.863|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 SUBVENCIJE            |     9.600|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |     64.172|
|    |GOSPODINJSTVOM            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM       |     51.909|
|    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |    203.182|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   1.722.072|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |   1.722.072|
|    |SREDSTEV               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |     23.565|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |     23.565|
|    |IN FIZIČNIM OSEBAM          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |        |
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |    148.118|
|    |(I.-II.)               |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |752 KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.  |       0|
|    |(440+441)               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 DANA POSOJILA           |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |       0|
|    |NALOŽB                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA |       0|
|    |PRIVATIZACIJE             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |        |
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |        |
|    |V.)                  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE             |    148.118|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)          |    148.118|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |    148.118|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |     12.824|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA (550)         |     12.824|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA     |     12.824|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)  |    135.294|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)      |    135.294|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |    122.704|
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2008–2011, kadrovski načrt za leto 2008, program prodaje stvarnega premoženja Občine Velika Polana so priloge k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Velika Polana.
II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje poračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podskupin kontov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. Člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Prihodki občanov za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
3. Drugi namenski prihodki proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. V letu 2009 največ 70% navedenih pravic porabe in
2. V ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko župan prevzema obveznosti s pogodbami o finančnem najemu.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno pridobiti občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 5.000,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka tega člena odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovorne predstojnik proračunskega uporabnika, zavoda, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni prednostno zagotavljati sredstva za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi predpisi in še omogočajo minimalni obseg delovanja (plače, prispevki, dodatki zaposlenim, materialni stroški, socialni transferi). Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2008 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski uporabniki uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
III. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF lahko župan dolžniku do 100,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
11. člen
Župan odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 2.500,00 EUR po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
13. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planiran v proračunu, odloča župan do višine 5.000,00 EUR.
14. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se razporedijo med druge uporabnike.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo v višini 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.
16. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 148.118,00 eurov in sicer za naslednje investicije: Izgradnja kanalizacije, čistilne naprave in primarnega vodovoda v Občini Velika Polana.
17. člen
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Velika Polana, v letu 2008 ne bo izdala poroštev.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2008 ne smejo zadolževati.
18. člen
(nadzor)
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 9. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 22-10/08 OS
Velika Polana, dne 3. marca 2008
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti