Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

939. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2008, stran 2378.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 11. redni seji dne 28. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hodoš za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Hodoš za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV             v eurih
     IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina       Proračun leta 2008
     kontov/Konto
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI              749.598
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          304.203
70    DAVČNI PRIHODKI              265.553
     700 Davki na dohodek in          241.303
     dobiček
     703 Davki na premoženje           15.800
     704 Domači davki na blago in         8.450
     storitve
     706 Drugi davki                 0
71    NEDAVČNI PRIHODKI              38.650
     710 Udeležba na dobičku in          2.000
     dohodki
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine            700
     712 Denarne kazni              1.000
     713 Prihodki od prodaje blaga          0
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         34.950
72    KAPITALSKI PRIHODKI             25.450
     720 Prihodki od prodaje            450
     osnovnih sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog          0
     722 Prihodki od prodaje           25.000
     zemljišč in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE               3.000
     730 Prejete donacije iz           3.000
     domačih virov
     731 Prejete donacije iz tujine          0
74    TRANSFERNI PRIHODKI            416.945
     740 Transferni prihodki iz         416.945
     drugih javnofinančnih
     institucij
     741 Prejeta sredstva iz drž.           0
     proračuna iz sredstev
     proračuna EU
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        763.589
40    TEKOČI ODHODKI               232.097
     400 Plače in drugi izdatki         70.500
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        11.645
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in          128.560
     storitve
     403 Plačila domačih obresti         6.400
     409 Rezerve                 14.992
41    TEKOČI TRANSFERI              101.210
     410 Subvencije                4.000
     411 Transferi posameznikom         67.200
     in gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          23.800
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači           6.210
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino          0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           426.732
     420 Nakup in gradnja osnovnih       426.732
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           3.550
     430 Investicijski transferi           0
     432 Investicijski transferi         3.550
     prorač. uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK,           –13.991
     PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
     NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        30.000
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        30.000
     750 Prejeta vračila danih          30.000
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih             0
     deležev
     752 Kupnine iz naslova              0
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE         30.000
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE         30.000
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila              30.000
     441 Povečanje kapitalskih            0
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz          0
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega             0
     premož. v javnih skladih in
     drugih osebah javnega prava,
     ki imajo premoženje v svoji
     lasti
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA           0
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje             0
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)            16.008
55    ODPLAČILA DOLGA               16.008
     550 Odplačila domačega dolga        16.008
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE)           –29.999
     SREDSTEV NA RAČUNIH
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –16.008
XI.    NETO FINANCIRANJE              13.991
     (VI.+VII.-VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE       29.999
     31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009   Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabljajo za namene,določene v zakonu o varstvu pred požarom,
– okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor,
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe,
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
Na predlog župana lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
Pravice porabe na proračunski postavki na primer: Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za dotacije v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami, ter za razvoj športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge odhodke investicijskega značaja, ter amortizacijo,
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranje ponudb blaga, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu.
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan. Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za tak namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna. Župan lahko prerazporedi sredstva znotraj proračuna do višine 50.000,00 eurov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervacijo v višini do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za financiranje:
– nepredvidenih nalog za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Porabljena sredstva za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni se odpre nova postavka. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2008 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske rezerve Občine Hodoš.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 14.991,96 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov, javnih podjetjih ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2008 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Hodoš v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na OS in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 019/08-BK
Hodoš, dne 29. februarja 2008
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti