Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 33105-8/2008-5 Ob-2990/08 , Stran 1023
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje raziskovalne naloge v okviru ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje podukrepa v letu 2008, znaša 21.510,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: – PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-EU, v višini 10.755,00 EUR. – PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-slovenska udeležba, v višini 10.755,00 EUR. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%. Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008. 2. Vlagatelji Vlagatelji za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, so raziskovalne organizacije, ki morajo izpolnjevati predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore 3.1. Podpora za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih bo dodeljena za sofinanciranje raziskovalne naloge in sicer za povračilo stroškov zbiranja vzorcev, raziskav vsebnosti polutantov v čebeljih pridelkih slovenskega porekla (med, cvetni prah, propolis) ter stroškov končnega poročila in javne objave končnega poročila. 3.2. Upravičeni stroški so stroški izvajalca podukrepa Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, ki so nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008 za: – zbiranje vzorcev; – izvedbo analiz vsebnosti in koncentracij polutantov v vzorcih; – končno poročilo in njegovo javno objavo. 3.3 Neupravičeni stroški so: – stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – bančni stroški; – stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.); – stroški za nakup opreme. 3.4 Raziskava vsebnosti polutantov v medu, propolisu in cvetnem prahu slovenskega porekla, ki je predmet tega javnega razpisa v letu 2008 mora dati pregled prisotnosti in koncentracij posameznih polutantov v navedenih proizvodih v Republiki Sloveniji, in sicer: – težkih kovin: Cd, Zn, Pb in – policikličnih aromatskih ogljikovodikov. Policiklični aromatski ogljikovodiki so opredeljeni v Uredbi komisije (ES) št. 208/2005 z dne 4. februarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 466/2001 glede policikličnih aromatskih ogljikovodikov. Vzorec po tem javnem razpisu pomeni med, propolis in cvetni prah iz iste lokacije. Cvetni prah je izkopanec. To so pelodna zrna, ki jih čebele nabirajo na cvetovih in jih v koških zadnjih nog prinesejo v panj, jih delno predelajo s pomočjo izločkov žlez in shranjujejo v satnih celicah. Izvajalec mora zagotoviti vzorčenje na celotnem območju Republike Slovenije, ter pri tem izbrati vsaj osem vzorcev tako, da bodo izbrane lokacije, različno obremenjene s polutanti iz okolja (polutanti iz kmetijstva, industrije, prometa, daljinskega onesnaženja ter potencialno neobremenjena lokacija, ki bo namenjena kontroli). Vzorec mora biti reprezentativen, kar pomeni, da zagotavlja kakovosten posnetek stanja okolja, iz katerega vzorec izhaja. 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev 4.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. K prijavnemu obrazcu iz razpisne dokumentacije morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 4.2 Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – mora biti registriran za raziskovalno dejavnost; – mora imeti laboratorij akreditiran za vsaj eno metodo analize enega od polutantov; – ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja; – izvajalec mora zagotoviti javno objavo rezultatov teh raziskav. 5. Vloga Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za oddajo vlog za izbiro izvajalca raziskovalne naloge v okviru ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu – podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 11. aprila 2008, na spletni strani Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/. 6. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od prvega dne po objavi tega javnega razpisa do 11. aprila 2008. Vloge, vložene po 11. aprilu 2008, se bodo zavrgle s sklepom kot prepozne. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, firma raziskovalne organizacije in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. 7. Merila za izbor Agencija bo izbrala izvajalca raziskovalne naloge glede na: 1. Skupno število raziskav na vsebnost polutantov v živilih, ki jih je vlagatelj opravil v zadnjih treh letih. 2. Ponujeno ceno raziskave enega vzorca. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * seštevek doseženih točk po posameznem merilu, največ možnih 100 točk. 8. Obravnava vlog in postopek odobritve Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 15 dni od zaprtja javnega razpisa pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve vloge na Agencijo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Popolne vloge se oceni po merilih iz tega javnega razpisa. Z odločbo se izbere za izvajalca raziskovalne naloge v okviru ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, raziskovalno organizacijo, ki je dosegla najvišje število točk. V primeru, da ima več vlog enako število točk, se izbere tisto raziskovalno organizacijo, ki je ponudila nižjo ceno raziskave na posamezen vzorec. Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge. Sredstva bodo izplačana na podlagi izvajalčeve vloge za plačilo, to je zahtevka, ki ga mora oddati na predpisanem obrazcu iz Priloge Uredbe in mora poleg navedenega zahtevka za plačilo vsebovati še naslednje priloge: – končno poročilo o izbiri vzorcev in izsledki analiz; – izjavo o opravljeni storitvi izvajalca; – obračun upravičenih stroškov z dokazili in dokazilo o javni objavi izsledkov. Izbrani izvajalec raziskovalne naloge mora vložiti vlogo za plačilo najpozneje do 15. septembra 2008 v skladu z določbo drugega odstavka 5. člena Uredbe. Vloge za plačilo, ki bodo vložene po 15. septembru, se bodo zavrgle kot prepozne. Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe. Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, ne more pridobiti novih sredstev iz ukrepov kmetijske politike dve leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja, na podlagi drugega odstavka 4. člena Uredbe. Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo še pet let od prejema sredstev. Izvajalec, opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani Agencije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti