Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2089. Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD)
2090. Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
2091. Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO)
2092. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2123. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski republiki
2124. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
2125. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

MINISTRSTVA

2094. Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
2095. Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode
2096. Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
2097. Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu
2098. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
2099. Seznam zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo od 21. 7. 2005 do 7. 4. 2006 izdano dovoljenje za promet
2100. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet oziroma na predlog Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
2101. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
2102. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Vukova zadužbina
2103. Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo
2104. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2105. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo
2106. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2006

OBČINE

Dravograd

2107. Sklep o prenehanju javnega dobra
2108. Sklep o prenehanju javnega dobra

Gornji Petrovci

2109. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

Križevci

2110. Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

Krško

2111. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2005
2112. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
2113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka
2114. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško
2115. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2973/3, k.o. Veliki Trn, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 962/3, k.o. Veliki Trn, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2116. Sklep o brezplačnem prenosu nepremičnin parc. št. 4051/10 in parc. št. 4052/5, k.o. Raka in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2117. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1714/4, k.o. Kostanjevica, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2118. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1814/2, parc. št. 1810/2, parc. št. 1812/3 in parc. št. 1808/3, k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2119. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1346/5, parc. št. 1347/2, parc. št. 1346/4, parc. št. 1350/3 in parc. št. 1350/4, k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2120. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za obrtno cono Kostanjevica na Krki

Miren-Kostanjevica

2121. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu

Vojnik

2122. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Razglasi in objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave po 12. členu Zakona o ustanovah

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti