Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-12925/06 , Stran 3695
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki jih tvorijo: a) parc. št. 852/20 travnik, v izmeri 574 m2 in parc. št. 852/21 travnik, v izmeri 166 m2, obe vpisani pri vl. št. 672, k.o. Rogoznica. Navedeni nepremični ležita v ureditvenem območju mesta Ptuja P11-O1 Obrtna cona, ki je namenjeno obrtni dejavnosti. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 7,104.000 SIT (brez DDV). b) parc. št. 1101/1 njiva v izmeri 310 m2, vpisana pri vl. št. 818, k.o. Hajdina. Navedena parcela leži v poselitvenem območju P11-S16 Ob Mariborski cesti – Hajdina, ki je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3,000.000 SIT (brez DDV). 2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 26. maja 2006, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3, najkasneje do 12. ure. Ponudbi priložijo: – Potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj. – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 3. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Ptuj, dne 30. maja 2006, ob 13. uri, v sobi št. 54/3 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. 5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. V kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 7. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. 9. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št. 56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba: Majda Bregar.