Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2097. Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu, stran 5296.

Na podlagi tretjega odstavka 124. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem pravilnikom se urejajo v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – ur. p. b.) hitrost organizirane kolone vojaških vozil, osvetlitev kolone, število oseb, ki se smejo prevažati, način prevoza na tovornih vozilih in izredni prevozi ter način izvajanja prometa vojaških vozil v javnem cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: prometu).
(2) Določbe tega pravilnika veljajo za udeležbo vojaških vozil v prometu na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za cestni promet.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– organizirana kolona vojaških vozil je posebej označena skupina desetih ali več vozil, ki vozijo v isti smeri z določeno hitrostjo na predpisani razdalji in katere premik odobri nadrejeno poveljstvo;
– skupina vojaških vozil je skupina treh do devetih vozil, ki vozijo v isti smeri z določeno hitrostjo in na predpisani razdalji;
– vojaška spremljevalna vozila so vozila z rumeno utripajočo lučjo, ki se uporabljajo za spremstvo skupin vojaških vozil;
– skupinski prevoz oseb v prometu je prevoz oseb z vojaškim motornim vozilom, v katerem se poleg voznika vozi več kot osem oseb;
– poveljnik kolone je vojaška oseba, ki je z ukazom določena, da organizira vožnjo vojaške kolone, ji poveljuje in je odgovorna za varno vožnjo;
– vodja vojaškega vozila je oseba, ki je določena s posebnim ukazom nadrejenega poveljnika in ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil najmanj B kategorije.
II. PREVOZI Z VOJAŠKIMI VOZILI
3. člen
(1) Organizirano kolono vojaških vozil spremlja vojaška policija.
(2) Vsi udeleženci v vojaški koloni morajo med premikom upoštevati navodila vojaških policistov iz spremstva. Pri zagotavljanju varnosti prometa vojaški policisti sodelujejo s policisti.
Osvetlitev organizirane kolone in skupine vojaških vozil
4. člen
Organizirane kolone vojaških vozil in skupine vojaških vozil, ki so udeležene v prometu, morajo biti osvetljene in označene z rumeno utripajočo lučjo.
5. člen
(1) Prvo in zadnje vozilo v organizirani koloni in skupini vojaških vozil se označita z dvema rumenima utripajočima lučema, ki sta nameščeni na najvišji točki vozila simetrično na njegovo vzdolžno os, tako da sta dobro vidni z vseh strani. Če zaradi velikosti ali oblike vozila rumeni luči nista dobro vidni z vseh strani, morata biti nameščeni tako, da sta dobro vidni s sprednje strani vozila, na zadnjem delu pa mora biti nameščena še najmanj ena rumena luč.
(2) Vojaška spremljevalna vozila, ki spremljajo skupino vojaških vozil, morajo biti označena skladno s prejšnjim odstavkom.
(3) Kadar skupino vojaških vozil spremlja vojaška policija, prisotnost vojaških spremljevalnih vozil ni potrebna.
6. člen
(1) Organizirane kolone vojaških vozil in skupine vojaških vozil morajo biti označene, in sicer:
– prvo vozilo v organizirani koloni in skupini vojaških vozil se označi z modro zastavico;
– vozilo poveljnika organizirane kolone in skupine vojaških vozil se označi z belo-črno zastavico;
– vozilo, ki predstavlja nevarnost, se označi z rdečo zastavico;
– pokvarjeno vozilo se označi z rumeno zastavico;
– zadnje vozilo v organizirani koloni ali skupini vojaških vozil se označi z zeleno zastavico.
(2) Vozila iz prejšnjega odstavka se označijo z zastavicami na prednji levi strani vozila, razen vozila iz pete alinee prejšnjega odstavka, ki se z zastavico označi na zadnjem levem delu vozila.
(3) Velikost in oblika zastavic iz tega člena sta določeni v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Hitrost vožnje vojaških vozil
7. člen
(1) Hitrost vožnje posameznega vojaškega motornega vozila ne sme biti večja od predpisane hitrosti oziroma hitrosti, določene s prometno signalizacijo.
(2) Glede na kategorijo cest in namen vojaških vozil so največje dovoljene hitrosti:
1. avtomobilske ceste in ceste, rezervirane za motorna vozila:
– 100 km/h za terenske avtomobile;
– 80 km/h za avtobuse;
– 70 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost več kot 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi vozili (priklopna vozila so tudi vsa bojna in druga sredstva, ki imajo vgrajeno ali montažno podvozje ter jih je mogoče uporabljati kot priklopna vozila), bojna vozila (kolesnike);
2. druge ceste:
– 70 km/h za terenske avtomobile in avtobuse;
– 60 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost več kot 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi vozili, bojna vozila (kolesnike);
3. ceste z voziščem iz drobljenca ali gramoza:
– 60 km/h za motorna kolesa in osebne avtomobile, terenske avtomobile (nosilnost do 1 t), avtobuse;
– 50 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost nad 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi vozili, vlačilce za vleko orožja, vlečna vozila, bojna vozila (kolesnike);
– 35 km/h za traktorje kolesnike, traktorje goseničarje, bojna vozila (goseničarje), inženirske stroje (kolesnike in goseničarje);
4. nekategorizirane ceste s slabim voziščem:
– 40 km/h za motorna kolesa, osebne avtomobile, terenske avtomobile (nosilnost do 1 t), avtobuse;
– 30 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost več kot 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi sredstvi, vlačilce za vleko orožja, traktorje kolesnike, traktorje goseničarje, bojna vozila (kolesnike, goseničarje), inženirske stroje (kolesnike, goseničarje);
5. ceste v naselju:
– 40 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost več kot 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi vozili, bojna vozila (kolesnike);
– 30 km/h za vlačilce za vleko orožja, traktorje kolesnike, traktorje goseničarje, bojna vozila (goseničarji), inženirske stroje (kolesnike, goseničarje).
8. člen
Največja dovoljena hitrost kolone vojaških motornih vozil pri skupinskem prevozu oseb glede na kategorijo ceste je:
1. avtomobilske ceste in ceste, rezervirane za motorna vozila:
– 80 km/h za avtobuse, v katerih vsi potniki sedijo na sedežih;
– 70 km/h za terenska motorna vozila (ne glede na nosilnost);
– 60 km/h za avtobuse, v katerih se vozi več oseb, kot je sedežev, tovorna motorna vozila;
2. druge ceste:
– 70 km/h za avtobuse, v katerih vsi potniki sedijo na sedežih;
– 60 km/h za avtobuse, v katerih se vozi več oseb, kot je sedežev;
– 50 km/h za tovorna motorna vozila;
3. ceste z voziščem iz drobljenca ali gramoza:
– 50 km/h za avtobuse, v katerih vsi potniki sedijo na sedežih;
– 40 km/h za avtobuse, v katerih se vozi več oseb, kot je sedežev, tovorna motorna vozila, terenska motorna vozila (ne glede na nosilnost);
4. nekategorizirane ceste s slabim voziščem:
– 40 km/h za avtobuse, v katerih vsi potniki sedijo na sedežih, terenska motorna vozila (ne glede na nosilnost);
5. ceste v naselju:
– 40 km/h za tovorna motorna vozila.
Prevoz tovora in oseb z vojaškimi vozili
9. člen
(1) Kadar se z vojaškim vozilom vozijo osebe ali nevarne snovi ali kadar je voznik vojaškega vozila vojaški obveznik, se poleg voznika za vozilo določi tudi vodja vozila.
(2) Vodja vozila je lahko tudi voznik, če izpolnjuje predpisane pogoje.
10. člen
Vodja vozila iz prejšnjega člena med opravljanjem dolžnosti spremlja delo in postopke voznika ter ga opozarja na možne nevarnosti in način, kako naj jih reši. Skrbi za postanke, počitke in zamenjavo voznika, nadzira izvršitev predpisanih nalog voznika ob postanku (počitku) in izvaja druge potrebne ukrepe za varstvo vozila in tovora, ki se prevaža, ter oseb, ki izstopajo iz motornega vozila ali vanj vstopajo.
Prevoz tovora
11. člen
Vojaška vozila se lahko pri prevažanju tovora obremeni le do predpisane nosilnosti, ki je vpisana v tehnično knjižico vozila (prometno dovoljenje).
12. člen
(1) Nevarno blago se za potrebe Slovenske vojske prevaža v posebej urejenih, namensko opremljenih in označenih vozilih skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
(2) Pri prevozu nevarnega blaga se za voznike vozil ne smejo določati vojaki med služenjem vojaškega roka.
(3) Za prevoz nevarnega blaga, za katerega Slovenska vojska nima ustreznih vozil, se najamejo vozila ustreznih gospodarskih družb.
13. člen
Med usposabljanjem oseb za vožnjo vojaških vozil je dovoljeno prevažati tovor, razen nevarnega blaga in tovora, ki presega dovoljene dimenzije, če ima kandidat za voznika opravljenih najmanj deset učnih ur vožnje z motornim vozilom.
Prevoz oseb
14. člen
Z vojaškimi vozili se smejo prevažati tudi civilne osebe, ki niso zaposlene v Slovenski vojski ali Ministrstvu za obrambo, če to pisno odobri poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote oziroma poveljujoči enote ali druge sestave, ki sodeluje pri izvrševanju mednarodnih obveznosti izven države.
15. člen
V prometu se lahko vojaške osebe prevažajo le s posebej opremljenimi in urejenimi vozili.
16. člen
(1) Z vojaškimi vozili se lahko hkrati prevažajo osebe in tovor.
(2) Če se na vojaškem vozilu hkrati prevažajo osebe in tovor, osebe med prevažanjem ne smejo stati v tovornem zaboju niti sedeti na njegovih stranicah, na nestabilnem tovoru ali na tovoru, ki je višji od stranic tovornega zaboja.
17. člen
Med usposabljanjem za vožnjo vojaških motornih vozil v vozilu ni dovoljeno voziti drugih oseb.
18. člen
Pri skupinskem prevozu se osebe prevažajo z avtobusi, tovornimi, kombiniranimi ali terenskimi motornimi vozili, in sicer toliko oseb, kot je napisano v tehnični knjižici vozila (prometnem dovoljenju).
19. člen
Za skupinski prevoz oseb v tovornem zaboju terenskega ali tovornega vojaškega motornega vozila mora imeti vozilo:
– sedeže, pritrjene na pod tovornega zaboja;
– najmanj 60 cm visoke stranice tovornega zaboja, kjer sedijo potniki;
– ponjavo, postavljeno na tovornem zaboju, ki je lahko na zadnji strani tovornega zaboja tudi odprta;
– stopnice za vstop oziroma izstop iz tovornega zaboja.
20. člen
(1) Pristojni poveljnik iz 14. člena tega pravilnika lahko izjemoma odobri prevoz oseb v tovornem zaboju vojaškega motornega vozila brez vgrajenih sedežev ali klopi, vendar morajo vse osebe sedeti na podu tovornega zaboja vozila.
(2) Število oseb, ki se lahko prevaža na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, se določi tako, da ima vsaka oseba v tovornem zaboju na razpolago najmanj 50 cm širine prostora za sedenje, pri čemer je tako dovoljeno prevažati največ 25 oseb.
(3) Kadar se pri prevozu oseb iz prvega odstavka tega člena vozi več kot pet oseb, se na tovornem zaboju ne sme prevažati tovor, razen osebnega orožja in osebne opreme oseb, ki se vozijo.
21. člen
Prepovedan je prevoz oseb v prostoru za tovor na priklopnih vojaških vozilih in vojaških vozilih z vgrajeno napravo za samorazkladanje.
22. člen
Vojaška oseba se lahko za skupinski prevoz oseb s tovornimi motornimi vozili razporedi na dolžnost voznika, če ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj C kategorije in dopolnilno usposabljanje za določeno vozilo oziroma opravljen specialistični tečaj za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti voznika.
III. IZREDNI PREVOZI
23. člen
(1) Izredni prevoz po javni cesti je prevoz z vojaškim vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, dimenzije (širina, dolžina ali višina vozila) ali osne obremenitve.
(2) Izredni prevoz je tudi vsak prevoz orožja, inženirskih strojev in drugih vojaških sredstev, ki imajo vgrajeno ali montažno podvozje in se lahko uporabljajo kot priklopna vozila ter presegajo največje dovoljene predpisane dimenzije, skupno maso ali osno obremenitev.
24. člen
Izredni prevoz lahko opravlja voznik, ki ima opravljen preizkus znanja po programu usposabljanja za voznike izrednih prevozov, določenim v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa.
25. člen
Vojaški izredni prevozi se lahko izvajajo samo v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa, o javnih cestah in o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji.
26. člen
(1) Spremstva vojaških izrednih prevozov potekajo v skladu s 25. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99, 39/00, 115/00, 38/01 in 11/02).
(2) Kadar je vojaški izredni prevoz takih dimenzij, da je potrebno sodelovanje policije, to izvedejo vojaški policisti v sodelovanju s policisti.
27. člen
Najmanj deset dni pred izrednim prevozom je treba o izvedbi izrednega prevoza obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za ceste in policijo ter uskladiti pogoje izvajanja.
IV. NADZOR
Nadzor
28. člen
(1) Nadzor varnosti vojaškega prometa obsega nadzor vojaških vozil in voznikov vojaških vozil v javnem cestnem prometu in na drugih površinah, ki so namenjene prometu vozil.
(2) V javnem cestnem prometu izvajata nadzor vojaška policija in policija.
(3) Na drugih površinah, ki so namenjene prometu vozil, opravljajo nadzor nad varnostjo vojaškega prometa vojaška policija in osebe, ki jih pooblasti pristojni poveljnik.
V. KONČNI DOLOČBI
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 2/02).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-39/2000-28
Ljubljana, dne 24. aprila 2006
EVA 2006-1911-0016
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
 
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve