Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 667/2006 Ob-13417/06 , Stran 3712
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 667/2006 z dne 4. 5. 2006, je bila nepremičnina z ident. št. 01182-014 - stanovanje številka 1 v pritličju (II. etaža) večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica heroja Nandeta 007, Maribor, na parceli številka 1347/1, katastrska občina Tezno, v izmeri 42,11 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki je last dolžnika in zastavitelja Borak Zlatka, EMŠO 2412980500121, stanujočega Moškanjci 081 D, Gorišnica, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 4. 2006, sklenjene s prodajalko Valerijo Ulipi, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.400 CHF, s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 4. 2021.