Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 76/06 Ob-13266/06 , Stran 3694
Upravna enota Maribor objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: referent v Oddelku za upravne zadeve prometa. Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, kjer se lahko naloge opravljajo v nazivih referent III, referent II in referent I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv referent III. Naloge na delovnem mestu so: – vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji, – opravljanje enostavnih upravnih nalog, – opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc, – opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti in – sprejemanje plačil upravnih storitev. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj srednja izobrazba splošne ali druge ustrezne družboslovne smeri, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka in – strokovni upravni izpit. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, če ga je kandidat opravil, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata in – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na telefonski številki 02/220-18-03 pri Aniti Fras.