Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 226/06 Ob-13413/06 , Stran 3712
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana, opr. št. SV 226/06 z dne 3. 5. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 1 v izmeri 19,76 m2, ki se nahaja v kletni etaži stanovanjske stavbe na naslovu Šolska ulica 10, Spodnja Idrija, vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Idriji, parc. št. 485/7, k.o. Spodnja Idrija, last kreditojemalca in zastavitelja SGI d.o.o., Kosovelova ulica 9, 5280 Idrija, Slovenija, matična številka 5400481, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 12. 2004 in overjene pri notarki Nadi Kumar iz Ljubljane, med Lesno industrijo Idrija d.o.o. – v likvidaciji, Sp. Kanomlja 23 a, Spodnja Idrija, matična št. 5002079, kot prodajalcem, Občino Idrija, Mestni trg 1, Idrija, kot zemljiškoknjižnim lastnikom in kreditojemalcem in zastaviteljem kot kupcem, in sicer vse v korist kreditodajalke Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Podružnica Ljubljana, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št. 2048159, davčna št. 62066510, za zavarovanje denarne terjatve v višini 820.000 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo v 180-mesečnih obrokih, od tega zadnji dne 31. 3. 2021.