Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-13256/06 , Stran 3678
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so komasacije, opredeljene na podlagi predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča in so po namenu: 1. ali posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniških prog, avtocest, vodnih zadrževalnikov, itd.), za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja ali 2. so na območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij ali 3. se na določenem območju uvajajo prvič ali 4. so na območjih, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije ali pa 5. so na območjih z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot 2 parceli na ha). Podpora za izvedbo komasacij je določena skladno z 6. členom Uredbe, višina sredstev pa je določena v Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS, št. 45/05, 69/05 in 11/06 – v nadaljevanju: Odlok), na proračunski postavki 2430 – Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij (v nadaljevanju p.p. 2430). Višina sredstev za ta namen za leto 2006 je do 310,000.000 SIT, za leto 2007 pa do 132,000.000 SIT. V primeru prerazporeditve sredstev na p.p. 2430 se višine sredstev za ta namen ustrezno poveča. ll. Upravičenci Upravičenci do sredstev iz I. poglavja tega javnega razpisa so občine, v katerih se bodo izvajale komasacije, končni koristniki učinka državne pomoči pa so lastniki zemljišč. III. Pogoji za dodelitev sredstev Vlagatelj mora: 1. vložiti vlogo na razpisnem obrazcu št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedene, 2. predložiti pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka, 3. predložiti kopijo zemljiško-katastrskega načrta z izrisanimi predvidenimi mejami komasacijskega območja in prikazom obstoječega lastninskega stanja, 4. predložiti izvleček iz planskega akta lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje, 5. predložiti predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki ga sestavljata tekstualni del in grafični del, 6. predložiti izjavo vlagatelja, da prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva komasacije, 7. predložiti primerjalno analizo komasacije, 8. predložiti izjavo vlagatelja o zagotovitvi sredstev za posledično nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije, 9. predložiti projektantski predračun izvedbe komasacije in 10. predložitev celostne ureditve območja po izvedeni komasaciji, izdelane s strani krajinskega arhitekta. IV. Omejitve Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen samo enkrat. Investicija ne sme biti začeta pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. V. Upravičljivi stroški Upravičljivi stroški za ta ukrep so geodetska dela, sodni in upravni stroški. VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev: Delež dodeljenih sredstev znaša 100% upravičljivih stroškov do porabe sredstev. Sredstva se izplačajo na osnovi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti originalne račune oziroma začasne ali končno situacijo, potrjeno (z žigom in pripisom, da so dela opravljena) od zastopnika upravičenca in osebe, določene za nadzor nad izvajanjem del ter poročilo o opravljenem delu. VII. Poraba sredstev Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb. ARSKTRP bo z upravičencem sklenila pogodbo v roku treh dni po prispetju prošnje za sklenitev pogodbe. Prošnji za sklenitev pogodbe mora biti priložen sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika za izvedbo operativnih del izvedbe komasacije ter podpisana pogodba med upravičencem in izbranim izvajalcem del. Upravičenec je dolžan izbrati izvajalca operativnih del izvedbe komasacije po določbah Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo). Dinamika porabe bo določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo, z ustreznimi prilogami, morajo upravičenci predložiti na ARSKTRP najkasneje do 20. 11. 2007. VII. Merila in ocene vlog Merila: Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 1. urejanja območij, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki itd); za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja; 2. komasacij, ki se na določenem območju uvajajo prvič; 3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije; 4. komasacij, ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij; 5. urejanja območij z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot 2 parceli/ha) v smislu racionalizacije in optimalizacije kmetijske proizvodnje. Ocene: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Vlagatelj lahko doseže največ do 80 točk. Financirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 10 od 80 možnih točk. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim številom točk do porabe sredstev. Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnjene. Kolikor bodo pri ocenjevanju dve ali več vlog dosegle isto število točk, bodo imele prednost pri izbiri tiste vloge, ki bodo zbrale večje število točk pri posameznem merilu po naslednjem vrstnem redu: 1. komasacija se na določenem območju uvaja prvič, 2. urejanja območij z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot 2 parceli/ha) v smislu racionalizacije in optimalizacije kmetijske proizvodnje, 3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije, 4. urejanja območij, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki itd); za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja, 5. komasacij, ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij. Kolikor tudi na podlagi tega vrstnega reda ne bo mogoče izbrati vlog, se bo kot dodaten kriterij za izbor uporabila nižja cena izvedbe del na hektar. Kolikor tudi na ta način ne bo mogoče izbrati vlog, se izvede žreb. Žrebanje, ob prisotnosti predmetnih vlagateljev, bo vodil predsednik razpisne komisije. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 12. 6. 2006 vsak delavnik med 9. in 15. uro, v sobi št. 418 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160 ali na elektronskem naslovu: Metka.Cerjak@gov.si ali na spletni strani ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je Metka Cerjak, tel. št. 01/478 93 50, ki je dosegljiva vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času od 14. do 16. ure. IX. Rok in način prijave Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 12. 6. 2006 (velja poštni žig). Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:»Ne odpiraj – vloga za javni razpis Komasacije 2006-2007«. X. Obravnava vlog in postopek odobritve Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 16. 6. 2006 ob 10. uri, v sejni sobi št. A1, pritličje, na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje generalni direktor ARSKTRP, v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah generalni direktor ARSKTRP, v zakonitem roku, z odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Pritožba se vloži ali da ustno na zapisnik pri ARSKTRP ali s priporočeno poštno pošiljko pošlje na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.