Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 110-71/2006 Ob-12923/06 , Stran 3690
Republika Slovenija, Upravna enota Kranj na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za zasedbo treh uradniških delovnih mest: 1. Svetovalec – za tujce v oddelku za upravne notranje zadeve. Delo na uradniškem delovnem mestu se bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Kranj. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije, – univerzitetno izobrazbo pravne, upravne ali organizacijske smeri ali najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne ali organizacijske smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Na delovnem mestu se vodijo zahtevni upravni postopki s področja tujcev in druge upravne naloge podobne zahtevnosti. 2. Svetovalec – za javni red in prijavno odjavne zadeve v oddelku za upravne notranje zadeve. Delo na uradniškem delovnem mestu se bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Kranj. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije, – univerzitetno izobrazbo pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske smeri ali najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne, organizacijske ali ekonomske smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Na delovnem mestu se vodijo zahtevni upravni postopki s področja referata za javni red, prijavno odjavnih zadev in krajevnih uradov. 3. Referent – v sprejemni pisarni v službi za skupne zadeve. Delo na uradniškem delovnem mestu se bo opravljalo v nazivu referent III, v prostorih Upravne enote Kranj. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije, – najmanj srednjo izobrazbo upravne, administrativne ali ekonomske smeri ali gimnazijo, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Naloge, ki se opravljajo na delovnem mestu: – sprejemanje strank in pisnih vlog, – izdajanje delovnih knjižic, – sprejemanje plačil upravnih storitev, – overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije dokumenta. Za vsa razpisana delovna mesta morajo kandidati k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopije potrdil o opravljenih strokovnih izpitih, – pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od treh mesecev, – pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv. V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da ga opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v naziv razveljavi. Poskusno delo za delovni mesti svetovalec – za tujce in svetovalec – za javni red in prijavno odjavne zadeve je pet mesecev, za delovno mesto referent – v sprejemni pisarni pa tri mesece. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne objave na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Mojca Maier, tel. 04/201-56-97.