Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 1188/2006 Ob-13416/06 , Stran 3712
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr. št. SV 1188/2006 z dne 3. 5. 2006, je bil poslovni prostor z identifikacijsko št. 1723-9375-220 in oznako L 11, v izmeri 42,77 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnostanovanjske stavbe na naslovu Poklukarjeva ulica 27, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1253/10, parc. št. 1253/7, parc. št. 1253/8, parc. št. 1253/9, parc. št. 1254/10, parc. št. 1259/6 in parc. št. 1259/7, vl. št. 3433 k.o. Vič, last zastavitelja Ostanek računovodske storitve d.o.o., Šmartinska c. 28, Ljubljana, matična št. 5610117, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4. 2006, sklenjene s prodajalcem Keas d.o.o., Poklukarjeva ulica 27, Ljubljana, matična št. 1314114, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000 EUR, vse s pripadki.