Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2122. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, stran 5325.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) so: Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji, dne 15. 2. 2006, Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 4. 5. 2006, Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 29. redni seji dne 26. 1. 2006, Občinski svet Občine Šentjur na 24. redni seji dne 23. 2. 2006, Občinski svet Občine Vitanje na 21. redni seji dne 17. 3. 2006, Občinski svet Občine Vojnik na 25. redni seji dne 22. 2. 2006, Občinski svet Občine Zreče na 29. redni seji dne 27. 2. 2006 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat), kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora.
2. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega odloka.
Sedež inšpektorata je v Vojniku, Keršova ulica 8.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, v sredini je napis »Medobčinski inšpektorat«, ob zunanjem robu pečata pa »Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče«.
3. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva na področjih, ki jih ureja področna zakonodaja in predpisi občin ustanoviteljic.
4. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat pri izvrševanju svojih nalog ravna po vsebinskih usmeritvah župana in nalogah tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, inšpekcijski postopek pa pelje samostojno v skladu z zakonodajo.
5. člen
Inšpektorat vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
6. člen
Predstojnik predstavlja inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
7. člen
Predstojnik inšpektorata, po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenega v inšpektoratu.
8. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča predstojnik, v primeru izločitve pa določi drugega zaposlenega v inšpektoratu, ki o stvari odloči.
9. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne zadeve.
10. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih v skladu s sporazumom iz 9. člena tega odloka.
11. člen
Za delo inšpektorata zagotovijo opremo in prostor občine ustanoviteljice, vsaka na svojem sedežu. Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja dogovorijo župani občin s sporazumom iz 9. člena tega odloka.
12. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih iz 3. člena tega odloka.
13. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi inšpektorata, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Predstojnik inšpektorata opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo inšpektorata v skladu s sporazumom iz 9. člena odloka.
14. člen
O izstopu iz inšpektorata odloča občina ustanoviteljica samostojno in avtonomno s pisno najavo predstojniku 6 mesecev pred izstopom. Pred izstopom mora občina, ki izstopi poravnati vse svoje obveznosti do inšpektorata v tekočem proračunskem letu izstopa. Občina, ki izstopa mora:
– poravnati vse svoje materialne obveznosti do skupne občinske uprave za tekoče proračunsko leto v celoti,
– prevzeti v svojo občinsko upravo delavce, ki jim je zagotovila delo v skupni občinski upravi, kot tudi delavce, ki so nadomestili v skupno upravo prvotno razporejene delavce,
– plačati del stroškov prenehanja delovnega razmerja zaposlenih, če jim preneha delovno razmerje v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.
Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
15. člen
Inšpektorat lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Sporazum o prenehanju inšpektorata mora vsebovati obveznosti občin do delavcev zaposlenih v inšpektoratu.
V primeru da nobena od občin ustanoviteljic ne prevzame delavcev inšpektorata, so jim občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka so občine dolžne zagotoviti v skladu s sporazumom iz. 9. člena tega odloka.
16. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti ustanoviteljic. Za objavo poskrbi Občina Vojnik. Veljati začne osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne najkasneje v šestih mesecih po objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 59/02).
Šifra: 03200-0002-4/2006-2
Dobrna, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
Šifra: 021.15/2006
Oplotnica, dne 4. maja 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.
Šifra: 032-0004/2006-6 (121)
Slovenske Konjice, dne 26. januarja 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.
Šifra: 020-3/2005 (210)
Šentjur, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l.r.
Šifra: 900-03/2006-04
Vitanje, dne 17. marca 2006
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Šifra: 03200-0003-2006/7 (2)
Vojnik, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
Šifra: 015-04-03/01-6
Zreče, dne 27. februarja 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.