Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-13057/06 , Stran 3686
I. Predmet razpisa Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi športa pod pogoji in v skladu z letnim programom športa v Občini Brezovica, upoštevajoč proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine: A – interesna športna vzgoja predšolskih otrok, B – interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok in mladine (od 6 do 15 leta), C – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, D – interesna športna vzgoja srednješolske mladine in študentov – organizirana in vodena športna vadba (od 15 do 25 let) v izbranih športnih panogah, E – šport otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – ki tekmujejo v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez – (šport mladih do 18 let), F – kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki tekmujejo v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez – (šport odraslih nad 18 let), G – športna rekreacija, H – pohodništvo in planinstvo, I – množične in promocijske športne prireditve v javnem interesu, J – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (trenerjev, vaditeljev, študentov fakultete za šport idr.), ki delujejo v društvih in klubih, K – šport invalidov, L – posodabljanje in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2006 je tolikšna, kot jo določa Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2006, in sicer gre za sredstva v višini 10,751.000 SIT. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Letnim programom športa za leto 2006, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav. II. Razpisni pogoji Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov: – športna društva in klubi; – zveza športnih društev; – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v občini ali so nosilci in izvajalci športne dejavnosti, katerih člani so vrhunski športniki s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica, – imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih, – imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu, – ob prijavi na razpis občini dostavijo tudi poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu in plačani članarini v zadnjem koledarskem letu kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih ter podatke o evidenci članstva, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke: ime in priimek ter naslov bivališča in – občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke. III. Rok in način prijave Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo na Občini Brezovica, Oddelek za družbene dejavnosti. Predlagatelji programov lahko razpisno dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Brezovica, http://www.brezovica.si/. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: – oddani po določenem roku za oddajo prijav, – neustrezno naslovljeni in – nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 16. 6. 2006, poslano priporočeno po pošti s poštnim žigom 16. 6. 2006, ali oddane osebno na Občino Brezovica do 12. ure. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za šport 2006!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja. IV. Postopek obravnave prijav V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v Občini Brezovica, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2006 za namene, za katere so bila dodeljena. Nepopolne vloge bodo vlagatelji morali v naknadno določenem roku dopolniti, sicer se bo vloga zavrgla. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav. Dodatne informacije: Občina Brezovica, Oddelek za družbene dejavnosti, Boštjan Koprivec, tel. 01/361-17-74.