Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 118/2006 Ob-13217/06 , Stran 3693
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 in št. 113/05) minister za pravosodje na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 0131-13/2006/4 z dne 19. 4. 2006 objavlja javni natečaj za položaj generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem družboslovne, pravne ali druge ustrezne smeri; – imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj; – imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave; – imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – morajo obvladati uradni jezik; – izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika; – fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03). Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili. Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta. Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer: – poznavanje problematike področja, – strokovno uveljavljenost na področju, – poznavanje pravne ureditve področja, – poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave, – poznavanje načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev, – poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela. Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami. Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne institucije. Za izbranega kandidata, se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«. Na predlog ministra za pravosodje bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje imenovala Vlada Republike Slovenije za določen čas, za dobo petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Tivolska 42. Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu. Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-50. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, Jože Romšek, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 01/432-51-25. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.