Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 226/06 Ob-13412/06 , Stran 3712
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana, opr. št. SV 226/06 z dne 3. 5. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 12 v izmeri 26,11 m2, locirano v stanovanjskem objektu Arkova 14, Idrija, ki leži na parceli št. 702, k.o. Idrija – mesto in na stanovanju št. 7, v izmeri 63,45 m2, locirano v stanovanjskem objektu Lapajnetova 13, Idrija, ki leži na parceli št. 1341, k.o. Idrija – mesto, last kreditojemalca in zastavitelja SGI d.o.o., Kosovelova ulica 9, 5280 Idrija, Slovenija, matična številka 5400481, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 23. 2. 2006 in overjeni pri notarju Andreju Rozmanu iz Idrije, med Rudnikom živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, matična št. 5040817, kot prodajalcem, Občino Idrija, Mestni trg 1, Idrija, kot zemljiškoknjižnim lastnikom in kreditojemalcem in zastaviteljem kot kupcem, in sicer vse v korist kreditodajalke Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Podružnica Ljubljana, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št. 2048159, davčna št. 62066510, za zavarovanje denarne terjatve v višini 820.000 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo v 180 mesečnih obrokih, od tega zadnji dne 31. 3. 2021.