Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 581/06 Ob-13523/06 , Stran 3713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 581/06 z dne 8. 5. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje številka 183, v 12. nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Kardeljeva 57, v izmeri 53,75 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo v izmeri 3,40 m2, ki leži na parc. št. 100/1 k.o. Spodnje Radvanje, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 3. 2006, sklenjene med družbo Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. kot prodajalcem in Gregurič Francem kot kupcem, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, matična številka 5860580, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru, pod št. reg. vl. 1/09242/00, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,696.965 SIT s pripadki in obrestno mero enako šestmesečni – CHF Libor, povečana za 2,75%, ki je spremenljiva, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z efektivno obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve pogodbe 4,04% letno, z zapadlostjo prve anuitete na dan 30. 6. 2006 in zadnje anuitete na dan 31. 5. 2021.