Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 127/2006 Ob-12926/06 , Stran 3691
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Upravna enota Murska Sobota objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto vodje Glavne pisarne v Oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve. Delovno mesto vodje Glavne pisarne je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III in svetovalec II. Kandidat/ka bo naloge opravljal/a v nazivu svetovalec III. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati/ke: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba upravne ali pravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o državljanstvu, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata/ke, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata/ke, da zoper kandidata/ke ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, predložiti pred imenovanjem v naziv. Naloge na delovnem mestu so: – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvih. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov – kandidatk presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati – kandidatkami ter s praktičnim preverjanjem njihovega znanja, kolikor bo to potrebno. Če kandidat/ka ne bo vlogi predložil/a vseh zahtevanih dokazil, ga/jo v skladu z veljavnimi predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in pet mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Murska Sobota, Kardoševa ulica 2. Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: ue.murskasobota@gov.si Rok za vložitev prijave je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo oziroma od dne objave pri Zavodu RS za zaposlovanje. Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 02/513-11-16 (Ana Bunderla).