Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2114. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško, stran 5322.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško
1. člen
V sklepu o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 41/04 in 109/04) se v sedmem odstavku 6. člena črta besedilo »v času poletnih počitnic«. Za besedilom »kjer so še« se doda besedilo »in če so«.
2. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na podlagi odločbe o določitvi plačila vrtec staršem izstavi račun, katerega so starši dolžni poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti. Vrtec lahko po poteku plačilnega roka staršem izstavi opomin za plačilo računa, s tem da lahko zaračuna stroške opomina, ki jih določi svet zavoda.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek 7. člena postanejo tretji, četrti in peti odstavek 7. člena.
3. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če starši otroka, ki je že vključen v vrtec, izpišejo iz vrtca v obdobju od 1. 6. do 30. 9., vendar največ za dva meseca, in ga ponovno vpišejo v vrtec, pri čemer mu je mesto v vrtcu zagotovljeno, plačajo stroške izpisa v višini 25% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Razliko med ceno programa, plačili staršev in stroškom neporabljenih živil krije Občina Krško.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 640-01-1/2004-O704
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.