Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-13268/06 , Stran 3684
1. Investitor: Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška 4, 3270 Laško. 2. Predmet razpisa: gradnja objekta Terme Laško – I. faza Termalni center. 3. Obseg del: po projektu Studio Rebeka d.o.o. Ljubljana s sodelavci, št. projekta 05-2005/A junij 2005, februar 2006 – dopolnitve. 4. Vsebina ponudbe: 4.1. podatki o ponudniku, 4.2. ponudbeni predračun, 4.3. plačilni pogoji, 4.4. terminski plan izvedbe, 4.5. izjave in dokazila o primernosti in usposobljenosti izvajalca, 4.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve roka izvajanja del, 4.7. garancije bank za resnost ponudbe, za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za odpravo napak v garancijskem roku, 4.8. osnutek pogodbe. Ponudba se nanaša na projektiran objekt v celoti, lahko pa tudi po posameznih sklopih v okviru skupne rekapitulacije. 5. Predvideni pričetek del: 1. 7. 2006. 6. Orientacijska vrednost: 4,2 milijardi SIT brez DDV. 7. Obračun: po dejanskih količinah in ponudbenih cenah. Varianta obračuna: ključ v roke. 8. Plačilni pogoji: Varianta 1: – 70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v roku 15 dni po potrditvi, – 30% kredit izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po njihovi revidirani knjigovodski vrednosti. Varianta 2: – na osnovi mesečnih situacij v 15 dneh po potrditvi. Varianta 3: – po ponudbi izvajalca. 9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: – celovitost in kvaliteta ponudbe, – ponudbena cena izvedenih del, – najugodnejši plačilni pogoji, – rok izvedbe, – reference. Zaradi objektivnejše uporabe meril vas prosimo, da nam posredujete še: – cenik materialov, mehanizacije, prevozov in režijskih ur, – morebitni znesek oziroma odstotek komercialnega popusta na ponujena dela. Razpisna dokumentacija s popisom del in projekti je ponudnikom na voljo od ponedeljka 15. 5. 2006 dalje v Zdravilišču Laško d.d., Zdraviliška 4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča Laško na tel. 03/73-45-555 z odkupom po ceni 420.000 SIT + DDV. Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije nakažite preko transakcijskega računa, odprtega pri Banki Celje 06000-0003712586. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Terme Laško I. faza – Termalni center« in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, do petka, 9. 6. 2006 do 12. ure. Ponudbe naj bodo na originalnih popisih oziroma na podani zgoščenki. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo na originalnih popisih oziroma zgoščenki in za katere se bo v katerikoli fazi izbire ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis ponovi. Investitor v nobenem primeru ne krije stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije. O rezultatih razpisa bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30 dneh.