Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-13064/06 , Stran 3687
I. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje sanacije obstoječega stavbnega fonda Tržaške ulice v Občini Postojna v letu 2006 v skladu 53. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99) in smernicami za Občinski lokacijski načrt Center v Postojni št. 628-3/04 z dne 24. 3. 2006 z namenom spodbujanja obnove kulturne dediščine v starem mestnem jedru in razvoja mesta Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo vitalnega in urejenega mesta. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, in sicer predvsem za prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo objektov ob Tržaški ulici v Občini Postojna v letu 2006. V skladu s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 bo Občina Postojna v letu 2006 sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda v: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Sredstva in višina subvencioniranja Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda Tržaške ulice, in sicer predvsem za prenovo ulične fasade ter celovito prenovo objektov, znaša 10,000.000 SIT. Na osnovi tega razpisa se v letu 2006 za sanacijo obstoječega stavbnega fonda Tržaške ulice sofinancira do 50% ocenjene vrednosti investicije prenove ene stavbe, brez DDV; vendar ne več kot 5,000.000 SIT na eno stavbo. V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ točk. V primeru, da sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem ali prihodnjem letu. IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 ((ZIPRS0607), (Ur. l. RS, št.116/05)). Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem letu 2006 in bodo zaključena najkasneje do 31. oktobra 2006. V. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v območju, navedenem v predmetu tega razpisa in so polnoletni občani, državljani Republike Slovenije ter fizične in pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki poslovnih prostorov v stavbah v območju, navedenem v predmetu tega razpisa. Upravičenci (fizične in pravne osebe) so do finančnih sredstev upravičeni le v primeru: 1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 40 točk glede na točkovnik in merila iz VIII. točke tega razpisa in 2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna. VI. Vsebina prijave Prijava mora vsebovati: – izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna skupaj z zahtevano dokumentacijo, – lokacijsko informacijo ali potrdilo, da je bila podana vloga za izdajo le-te, – predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del, – dokazila o lastništvu oziroma solastništvu stavbe (za dokazilo velja: – izpisek iz zemljiške knjige, – notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini ter – druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini), – podpisana izjava solastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi deli. VII. Merila Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih kriterijih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Rok za oddajo vlog Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno v zapečatenem ovitku po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis – sofinanciranje sanacije Tržaške ulice 2006«. Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS in je odprt do 29. maja 2006. Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v sprejemno informacijsko pisarno z vložiščem (pisarna št. 3/2) najkasneje do vključno 29. maja 2006 do 15. ure. Odpiranje vlog bo potekalo v torek, 30. maja 2006 na naslovu Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem v delovnem času, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne. Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku). Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v dvajsetih dneh po odpiranju vlog. IX. Koriščenje odobrenih sredstev Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda Tržaške ulice v Občini Postojna v letu 2006, v kateri se bodo določile medsebojne obveznosti in pravice. Upravičenec je dolžan predložiti Občini Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2006. Obvezna priloga zahtevka je projektno tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor v obsegu, ki ga določa ZUreP–1 in ZGO– 1 glede na vrsto del. X. Naslov in rok za reševanje pritožbe Če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe. XI. Dodatna pojasnila Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Maja Burkeljca (tel. 728-07-82).