Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 430-42/2006-3-14228 Ob-13034/06 , Stran 3688
I. 1. Uporabnik proračunskih sredstev: Četrtna skupnost Bežigrad Mestne občine Ljubljana, Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje: a) programov športne rekreacije za meščane, ki se izvajajo v okviru neprofitnih organizacij in ustanov na območju Četrtne skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana v letu 2006, b) programov neprofitnih organizacij in ustanov, ki širijo socialno mrežo na prebivalce območja Četrtne skupnosti Bežigrad za reševanje socialnih stisk ljudi na področju revščine, starejših občanov, otrok, mladih, nasilja nad ženskami in otroki, oseb s težavami v duševnem razvoju, težav z zasvojenostjo, invalidk in invalidov, brezdomk in brezdomcev. 3. Vsebina vloge: Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv potencialnega prejemnika (pravne osebe), – dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije, – izjava o angažiranju lastnih sredstev za izvedbo programa, – izjava, da program ni sofinanciran iz proračuna Mestne občine Ljubljana, – opis namenov in ciljev progama z opisom vsebine programa, načinom izvedbe programa in izvedbenimi roki, – vrednost in cena celotnega projekta s finančno konstrukcijo, – parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran). 4. Merila in pogoji Ponudniki so lahko neprofitne organizacije in ustanove, ki so registrirani kot pravne osebe in opravljajo dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki programov, ki: Ad a) – ponujajo zanimive in privlačne programe, – so brezplačni za udeležence, – niso sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana, – izvajajo aktivnosti, ki vključujejo otroke in mladino z območja Četrtne skupnosti Bežigrad, – izvajajo aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, mladine in odraslih. Ad b) – ponujajo zanimive in privlačne programe, – so brezplačni za udeležence, – niso sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana, – izvajajo aktivnosti, ki vključujejo otroke in mladino z območja Četrtne skupnosti Bežigrad, – izvajajo aktivnosti na področju socialnega varstva ogroženih skupin prebivalcev z območja Četrtne skupnosti Bežigrad ter družinske politike, – spremljajo stanje in položaj starejših občanov z območja Četrtne skupnosti Bežigrad. Ob zaključku projekta poda izvajalec finančno in vsebinsko poročilo. 1. Okvirna višina sredstev Ad a) Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov športne rekreacije za meščane, ki se izvajajo v okviru neprofitnih organizacij in ustanov na območju Četrtne skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana za leto 2006 znaša 1,000.000 SIT. Ad b) Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in ustanov, ki širijo socialno mrežo za prebivalce območja Četrtne skupnosti Bežigrad za reševanje socialnih stisk ljudi na področju revščine, starejših občanov, otrok, mladih, nasilja nad ženskami in otroki, oseb s težavami v duševnem razvoju, težav z zasvojenostjo, invalidk in invalidov, brezdomk in brezdomcev za leto 2006 znaša 2,210.000 SIT. Višina sredstev se oblikuje glede na finančno konstrukcijo, ki jo bo prosilec predložil in glede na višino razpoložljivih sredstev, ki jih daje četrtna skupnost. 6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo projektov oziroma programov in porabo odobrenih sredstev je 25. 9. 2006. II. 1. Rok za predložitev vlog Vloge na razpis pošljite priporočeno s povratnico ali oddajte osebno na naslov: Četrtna skupnost Bežigrad MOL, Vojkova c. 1, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov športne rekreacije ter socialnega varstva v Četrtni skupnosti Bežigrad MOL«. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Četrtne skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana do 12. junija 2006 do 14. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Četrtna skupnost Bežigrad MOL), sicer vloga ne bo obravnavana. 2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno, dne 13. 6. 2006 ob 12. uri na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova c. 1, 1000 Ljubljana. 3. Odločanje o dodelitvi sredstev Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v II/1. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije (nepopolne vloge) oziroma, ki niso bile dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali splošnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in – ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. O dodelitvi sredstev odloči Svet Četrtne skupnosti Bežigrad na predlog razpisne komisije. Zoper sklep sveta je možna pritožba v roku 8 dni. O pritožbi odloča Županja Mestne občine Ljubljana. 4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb. 5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Zorana Pust, tel. 01/236-25-37, faks 01/236-25-38, e-pošta: mol.bezigrad@siol.net.