Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-13091/06 , Stran 3682
1. Predmet razpisa Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 100,000.000 SIT, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 50,000.000 SIT. 2. Pogoji za dodeljevanje 2.1. Dolgoročni krediti – Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ 8,000.000 SIT (izjemoma tudi do 15,000.000 SIT, če to odobri odbor GSK). – Obrestna mera za kredite znaša: šest mesečni EURIBOR + 1,3%. – Doba vračanja kredita znaša do največ 5 let. – Moratorij za vračanje kredita znaša do 3 mesecev. – Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. – Prosilec zavaruje prejeti kredit banki z garancijo RRA Koroška v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji bank. – Črpanje kredita je namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo. 20% zneska odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano na TRR, brez dokazil – za financiranje obratnih sredstev. 2.2 Garancije – Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo za kredit. – Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega razpisa. – Prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta. – Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede banka. 3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene: – nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema), – nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov, – nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, – financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo. Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil. 4. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o, – so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino, – ustrezajo merilom za male ali srednje velike gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o gospodarskih družbah, – imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so prispevale v garancijsko shemo (občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Muta, Radlje in Podvelka). V skladu s ``Pravili delovanja RRA Koroška ` in ``Pravicami ter obveznostmi članov RRA Koroška `` članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška pri odobritvi garancije. 5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije Pri obravnavanju vlog bo upoštevano predvsem: – načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev, – načelo donosnosti projekta in ocena možnosti realizacije projekta, – ocena bonitete preteklega poslovanja. Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci: – katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja projekta bo višja, – katerih projekti bodo: – razvojno naravnani, – usmerjeni na nove in /ali tuje trge, – ekološko naravnani, – ustvarjali nova delovna mesta, – inovativni in konkurenčni, – predstavljali investicijo v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes. 6. Stroški, povezani s kreditom oziroma garancijo Stroški izdaje dokumentacije in obdelave vloge znašajo 5.000 SIT in jih je potrebno poravnati v osmih dneh po prejemu računa s strani RRA Koroška oziroma pred obravnavo vloge na garancijskem odboru, v nasprotnem primeru vloga ne bo obravnavana. Banka zaračuna za odobritev kredita nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredita, oziroma min. 20.000 SIT. Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma nepremičnin. 7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih: – na občinah, ki sodelujejo v garancijski shemi, – na sedežu RRA Koroška, Koroška cesta 47, Dravograd – sprejemna pisarna, – na spletni strani RRA Koroška, d.o.o. Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj naštetih mestih. 8. Rok za prijavo Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev oziroma do 10. 12. 2006 9. Zavrnitev vloge Vloga se formalno zavrne, v kolikor: – ne vsebuje zahtevane dokumentacije, – je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa). 10. Obdelava vlog Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Koroška in bank enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu. Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa. RRA Koroška bo pisno seznanila prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih dneh po sprejemu odločitve. 11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na telefonski številki 02/872-00-15 Karmen Sonjak ali Magdalena Piko.