Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2126. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN)
2127. Zakon o državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB2)
2128. Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB2)

MINISTRSTVA

2129. Pravilnik o razvrščanju prašičjih trupov
2130. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
2131. Pravilnik o enotnih načelih ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev
2132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
2133. Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji
2134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2135. Pravilnik o sofinanciranju programa znanost mladini

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2136. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Velenje

OBČINE

Črna na Koroškem

2137. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
2138. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu

Dobrepolje

2139. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Dobrepolje
2140. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Dobrepolje
2141. Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Dobrepolje

Dornava

2142. Sklep o uvrstitvi tajnika Občinske uprave Občine Dornava v plačni razred
2143. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja v k. o. Dornava

Grosuplje

2144. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Pri pošti

Kranj

2145. Spremembe in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske

Majšperk

2146. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mirna Peč

2147. Odlok o komunalnih taksah v Občini Mirna Peč

Mislinja

2148. Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Mislinja

Moravske Toplice

2149. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
2150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah
2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov«

Novo mesto

2152. Odlok o lokacijskem načrtu za vodovod Trška gora

Osilnica

2153. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2006

Postojna

2154. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Postojna in Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del naselja Orehek

Slovenska Bistrica

2155. Odlok o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane
2156. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Pragersko
2157. Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem

Šentjur

2158. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2005
2159. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Šentjur
2160. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šentjur
2161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju
2162. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v delu stanovanjske cone Š 28 – Krajnčica, v Občini Šentjur
2163. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v delu stanovanjske cone Š 33 in 34 – Črnolica, v Občini Šentjur

Škocjan

2164. Spremembe in dopolnitve programa priprave za lokacijski načrt poslovne cone Dobruška vas

Šmarje pri Jelšah

2165. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Veržej

2166. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Veržej
2167. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1204/3 in 1204/4, k. o. Veržej
2168. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na parc. št. 2178/3, k.o. Veržej

Vipava

2174. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava

Zreče

2169. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
2170. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zreče

Železniki

2171. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2005
2172. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec
2173. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki

POPRAVKI

2175. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje P3 v Rogatcu

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti