Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2092. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C), stran 5269.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. aprila 2006.
Št. 001-22-69/06
Ljubljana, dne 4. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-C)
1. člen
V Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v 5. točki 3. člena besedi »je ladja« nadomestita z besedama »je plovilo«. Za 20. točko se dodajo 21., 22., 23., 24., 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
»21. jahta je ladja, ki se v negospodarske namene uporablja za razvedrilo, šport ali rekreacijo;
22. ladja v razpremi je trgovska ladja, ki več kakor 30 dni ne opravlja gospodarskih dejavnosti iz ekonomskih razlogov ali zaradi svoje nesposobnosti za plovbo;
23. olje je vsako obstojno olje, posebno surova nafta, težko dizelsko olje in olje za mazanje, ne glede na to, ali se prevažajo na ladji kot tovor ali kot gorivo za pogon;
24. dolžina ladje je največja dolžina ladje, brez pritiklin;
25. akvatorij je vodni prostor, ki služi pristanišču;
26. ro-ro je plovilo s posebnimi prostori za vozila;
27. hitro potniško plovilo je plovilo, ki ima posebne tehnične lastnosti, zaradi katerih doseže visoke hitrosti.«.
Dodajo se drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Določbe tega zakona, ki se uporabljajo za javne ladje, veljajo tudi za čolne, ki se uporabljajo za upravne namene.
Določbe tega zakona, ki veljajo za ladje, se uporabljajo tudi za čolne, če tako določajo mednarodne konvencije in predpisi Evropske unije.
Ta zakon prenaša v slovenski pravni red določbe naslednjih direktiv Evropske unije:
– Direktiva Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav, s spremembami;
– Direktiva Sveta 95/21/ES z dne 19. junija 1995 o uveljavitvi mednarodnih standardov za varnost ladij, preprečevanje onesnaževanja ter pogoje za življenje in delo na ladjah, ki uporabljajo pristanišča Skupnosti in plujejo v vodah v pristojnosti držav članic (pomorska inšpekcija), s spremembami;
– Direktiva Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi, s spremembami;
– Direktiva Sveta 97/70/ES z dne 11. decembra 1997 o vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in več, s spremembami;
– Direktiva Sveta 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje, s spremembami;
– Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, s spremembami;
– Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili, s spremembami;
– Direktiva 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora;
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/6/ES z dne 18. februarja 2002 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti in/ali izplujejo iz njih, s spremembami;
– Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS, s spremembami;
– Direktiva 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti ro-ro potniških ladij, s spremembami in
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve.«.
2. člen
V 5. členu se števili »13° 39'« nadomestita s številoma »13° 40'« in števili »45° 35,4'« s številoma »45° 35'«.
3. člen
V 16. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Ladja, ki ne zaprosi za dovoljenje za razpremo ali ne spoštuje pogojev, ki jih določi vlada, mora na zahtevo in pod pogoji Uprave Republike Slovenije za pomorstvo izpluti iz notranjih morskih voda in teritorialnega morja Republike Slovenije. Če tega ne stori, jo lahko vlada proda na javni dražbi ali na drug najprimernejši način, kupnino pa po odbitju stroškov prodaje ladje položi za račun ladjarja pri pristojnem sodišču.«.
4. člen
V 26. členu se na koncu trinajste alinee doda besedilo »in vodenje evidenc o izdanih listinah«.
Dodajo se drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Evidence iz devete in trinajste alinee prejšnjega odstavka, razen evidence o pomorskih knjižicah, obsegajo naslednje podatke: osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, številko in datum vloge, datum izpita, uspeh in ocene dosežene na izpitu, datum izdaje in serijsko številko listine. Evidenca o izdanih pomorskih knjižicah obsega naslednje podatke: osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, višino ter barvo las in oči, stalno oziroma začasno prebivališče, datum izdaje in serijsko številko listine.
Evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno, razen podatkov iz evidence o pomorskih knjižicah, ki se hranijo pet let po prenehanju veljavnosti pomorske knjižice. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta osebe ni razvidna.
Za izvajanje pristojnosti iz prvega odstavka tega člena ima Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pravico do vpogleda v Centralni register prebivalstva in v zbirke podatkov v upravljanju javnega sektorja za pridobitev naslednjih podatkov: osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, prebivališče, zaposlitev, šolska izobrazba in vozniško dovoljenje.«.
5. člen
Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristaniška infrastruktura brez akvatorija je last Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti ali oseb zasebnega prava. Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost prepusti upravljanje, vodenje in razvoj pristaniške infrastrukture iz prejšnjega odstavka upravljalcu pristanišča s podelitvijo koncesije.«.
6. člen
V drugem odstavku 39. člena se za besedo »promet« doda besedilo »ali za posebne namene«.
7. člen
V 41. členu se za besedo »voda« doda besedilo »in zaščito pristanišča«.
8. člen
V prvem odstavku 50. člena se za besedo »tone« doda besedilo »ali druge primerne količinske enote«.
9. člen
V drugem odstavku 56. člena se na koncu doda stavek: »Minister izda soglasje k pristojbinam, ki po obsegu, vrsti in višini zagotavljajo nemoteno izvajanje storitev gospodarskih javnih služb iz 43. člena tega zakona.«.
10. člen
V tretjem odstavku 57. člena se za besedama »ki ima« doda beseda »najmanj«, za besedama »ali več« pa se doda besedilo »ali častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več«.
11. člen
V drugem odstavku 63. člena se za besedama »kilogram krvi« doda besedilo »ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Če pa rezultat preizkusa s sredstvi in napravami za ugotavljanje alkohola kaže na prisotnost alkohola v dovoljenih mejah, oseba, ki upravlja čoln pa kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje pri upravljanju čolna ali je s tem ogrožena varnost plovbe, odredi pristaniški nadzornik strokovni pregled.«.
V petem odstavku se v prvem stavku za besedo »napravami« črta besedilo »oziroma strokovni pregled«. Za drugim stavkom se doda nov stavek, ki se glasi: »Če zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka, ne more opraviti preizkusa ali če ga ne opravi po navodilih proizvajalca, mu pristaniški nadzornik odredi strokovni pregled.«.
V šestem odstavku se v drugem stavku besedilo »v krvi več alkohola« nadomesti z besedilom »v organizmu več alkohola na kilogram krvi ali miligramov alkohola v litru izdihanega zraka«.
Črta se osmi odstavek.
12. člen
Prvi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ladja, ki prihaja iz tujine in je namenjena v pristanišče Republike Slovenije, mora Upravi Republike Slovenije za pomorstvo prijaviti prihod, sporočiti podatke o ladji ter ji ob prihodu izročiti splošno izjavo, seznam članov posadke, zdravstveno izjavo in seznam potnikov.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na potniški ladji, ki izpluje iz pristanišča Republike Slovenije v tujino ali je namenjena v pristanišče Republike Slovenije iz tujine, se mora voditi evidenco o številu vkrcanih oseb. Če je namembno pristanišče oddaljeno več kakor 20 morskih milj, pa morajo biti zbrani podatki o imenu, starosti in spolu vkrcanih oseb. Način zbiranja in hranjenja podatkov ter okoliščine, za katere veljajo izjeme, predpiše minister v skladu s predpisi Evropske unije. Ladjar mora zbrane podatke hraniti tako dolgo, da so na voljo pristojnim organom, kadar je to potrebno za iskanje in reševanje ljudi na morju.«.
V petem odstavku se za besedo »pristanišče« doda besedilo »ali izplutjem iz pristanišča Republike Slovenije«.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
»Ladja, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije, mora biti opremljena s samodejnim sistemom identifikacije (AIS) in sistemom zapisovanja podatkov (VDR) na način, ki ga predpiše minister.«.
13. člen
Za 66. členom se doda 66.a člen, ki se glasi:
»66.a člen
Posebne vrste potniških ladij lahko opravljajo mednarodno linijsko plovbo v pristanišča Republike Slovenije, če ladja in ladjar izpolnjujeta posebne varnostne pogoje, ki jih glede na območje plovbe, vrsto ladje in namen plovbe predpiše minister.«.
14. člen
V 69. členu se besedi »onesnažilo morje« nadomestita z besedama »onesnažilo okolje«.
15. člen
V prvem odstavku 71. člena se beseda »Podjetje« nadomesti z besedilom »Pravna ali fizična oseba«.
16. člen
Besedilo 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Iz plovila je v morje prepovedano izpuščati, odlagati ali odmetavati odpadke, snovi ali predmete, ki bi lahko ovirali ali ogrožali varnost plovbe ali onesnaževali okolje.
Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi v delih morja, ki niso notranje morske vode ali teritorialno morje Republike Slovenije.«.
17. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če to narekuje varnost plovbe, odredi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo za določene vrste in velikosti ladij ali vrsto in naravo blaga, ki ga prevažajo, oziroma za posamezna območja plovbe ter vremenske razmere, obvezno pilotažo.
Pilotaža ni obvezna za ladje, ki se uporabljajo za upravne namene in za domače vojaške ladje.
Pilotaža ni obvezna za ladje bruto tonaže do 500 in za ladje, ki jih glede na njihovo vrsto in izkušenost poveljnika določi za vsak posamezen primer Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.«.
18. člen
V 88. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoje in način izvajanja obvezne vleke plovil predpiše minister.«.
19. člen
V 1. točki prvega odstavka 91. člena se za besedama »klasifikacijskega zavoda« doda besedilo »iz 92. člena tega zakona, tehničnim zahtevam za pomorsko opremo, ki jih predpiše minister.«.
20. člen
V prvem odstavku 92. člena se besedilo »klasifikacijski zavodi, ki so polnopravni člani Mednarodnega združenja klasifikacijskih zavodov (IACS)« nadomesti z besedilom »pooblaščeni klasifikacijski zavodi (v nadaljnjem besedilu: klasifikacijski zavodi)«.
Na koncu drugega odstavka 92. člena se doda besedilo »izmed klasifikacijskih zavodov priznanih v Evropski uniji.«.
21. člen
V 93. členu se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. druge preglede, ki jih določajo mednarodne konvencije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, in preglede, ki jih glede na vrsto in namen ladje predpiše minister.«.
22. člen
V 1. točki 95. člena se besedilo », ki je član Mednarodnega združenja klasifikacijskih zavodov« nadomesti z besedilom »iz 92. člena tega zakona«.
23. člen
V 105. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Poveljnik ladje in upravljavec pristanišča morata voditi nakladanje in razkladanje ladje tako, da ne pride do čezmerne obremenitve ladje in da so zagotovljene njene plovbne lastnosti.«.
24. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ladijske listine in knjige morajo biti v slovenskem jeziku. Ladijske listine in knjige, ki jih morajo imeti ladje v mednarodni plovbi, morajo biti tudi v angleškem jeziku.«.
25. člen
V prvem odstavku 118. člena se črta besedilo »Trgovska ali javna«.
26. člen
Za 119. členom se doda 119.a člen, ki se glasi:
»119.a člen
V tujini kupljena ladja, ki še nima vpisnega lista, in ladja, ki je v tujini in je izgubila vpisni list, dobi začasni vpisni list.
Ladja, ki še ni vpisana v slovenski ladijski register, z začasnim vpisnim listom pridobi slovensko državno pripadnost ter pravico in dolžnost, da izobesi zastavo trgovske mornarice Republike Slovenije.
Začasni vpisni list velja do takrat, ko ladja prispe v prvo slovensko pristanišče, vendar najdlje eno leto od izdaje.
Začasni vpisni list izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije ali Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.«.
27. člen
121. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ladja, za katero je ugotovljeno, da je sposobna za plovbo, mora imeti zaradi varnosti plovbe, varstva pri delu in varstva okolja poleg listin in knjig, ki jih določajo mednarodne konvencije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, tudi listine in knjige, ki jih v skladu s predpisi Evropske unije predpiše minister.
Ladja, za katero je ugotovljeno, da je sposobna za plovbo, vendar zanjo niso predpisane listine in knjige v skladu s prejšnjim odstavkom, mora imeti naslednje listine in knjige v skladu s tehničnimi pravili klasifikacijskega zavoda:
1. spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo;
2. spričevalo o tovorni črti;
3. spričevalo o preprečevanju onesnaževanja z olji;
4. potrdilo o preizkusu brezhibnosti žerjava oziroma dvigalne naprave, ki se uporablja za dela na ladji, če znaša njegova/njena nosilnost več kakor 1000 kilogramov;
5. spričevalo o hlajenem tovoru (ladja za prevoz hlajenega tovora);
6. spričevalo o prevozu nevarnega blaga (ladja za prevoz nevarnega blaga);
7. knjigo stabilnosti;
8. izmeritveno spričevalo.«.
28. člen
Črta se 122. člen.
29. člen
Črta se 123. člen.
30. člen
Črta se 124. člen.
31. člen
Črta se 126. člen.
32. člen
Črta se 127. člen.
33. člen
Črta se 130. člen.
34. člen
Črta se 131. člen.
35. člen
Črta se 132. člen.
36. člen
Črta se 133. člen.
37. člen
Črta se 134. člen.
38. člen
Črta se 135. člen.
39. člen
Črta se 138. člen.
40. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Listine in knjige, ki jih mora imeti ladja, izda klasifikacijski zavod. O izdanih listinah in knjigah mora obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo. Spričevalo o oprostitvi izpolnjevanja obveznosti po določbah mednarodnih konvencij, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, lahko izda samo po predhodnem soglasju Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
Klasifikacijski zavod ne sme izdati listin in knjig iz 121. člena tega zakona ali podaljšati njihove veljavnosti, če pomorska oprema na ladji ne ustreza predpisanim tehničnim zahtevam.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda spričevalo o posebnih stabilnostnih zahtevah za ro-ro potniške ladje in spričevalo o najmanjšem številu članov posadke.«.
41. člen
V 140. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka veljajo določbe 143. in 144. člena tega zakona za vse čolne.«.
42. člen
Prvi odstavek 141. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sposobnost čolna za plovbo se ugotovi z osnovnim, rednim ali izrednim pregledom, ki ga za čolne do 12 metrov opravi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ali klasifikacijski zavod, za čolne nad 12 metrov pa klasifikacijski zavod. Dovoljenje za plovbo čolna izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo na podlagi zapisnika o uspešno opravljenem pregledu.«.
43. člen
V 145. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če čoln nima listine o sposobnosti za plovbo, mu pomorski inšpektor ali pristaniški nadzornik plovbo prepove, dokler ta sposobnost ni ugotovljena s pregledom.«.
44. člen
Na koncu 146. člena se namesto pike postavi vejica in doda besedilo »razen določb 149. člena tega zakona, ki veljajo za vse plavajoče naprave.«.
45. člen
V drugem odstavku 147. člena se črta besedilo », ki je polnopravni član Mednarodnega združenja klasifikacijskih zavodov«.
46. člen
V drugem odstavku 149. člena se namesto pike postavi vejica in doda besedilo »za plavajoče naprave, ki niso določene v 218. členu tega zakona, pa Uprava Republike Slovenije za pomorstvo«.
47. člen
V 151. členu se na koncu doda besedilo »in spričevalo o najmanjšem številu članov posadke«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Minister predpiše najmanjše število članov posadke, ki jih mora imeti ladja za varno plovbo.«.
48. člen
V četrtem odstavku 157. člena se za besedama »če je« doda besedilo »na podlagi določb 63. člena tega zakona«, beseda »krvi« se nadomesti z besedo »organizmu« in se na koncu črtata besedi »promila alkohola« in doda besedilo »grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka«.
49. člen
Prvi odstavek 183. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad ladjo po 1. točki prvega odstavka prejšnjega člena pomorski inšpektor preverja, ali ima ladja, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije, veljavne listine in knjige, ter preverja stanje ladje, vključno s strojnico, nastanitvijo pomorščakov in higienskimi razmerami, na način, ki ga skladno s predpisi Evropske unije predpiše minister.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
50. člen
V prvem odstavku 185. člena se za besedama »navedenim v« dodata besedi »spričevalih in«.
51. člen
V 201. členu se za besedo »register« pika črta in doda besedilo »oziroma z izdajo začasnega vpisnega lista.«.
52. člen
V 204. členu se v prvem odstavku za besedo »ime« pika črta in doda besedilo »in klicni znak.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Potniška ladja bruto tonaže nad 100 in ladja bruto tonaže nad 300 mora imeti številko IMO«.
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »imena« pika črta in doda besedilo »in klicnega znaka.«.
Tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Odločbe o imenih plovil izdaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, odločbe o klicnih znakih pa Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.«.
V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »Čoln« doda besedilo »in plavajoča naprava«.
53. člen
V 208. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»Register se lahko vodi kot elektronska zbirka podatkov.«.
54. člen
V prvem odstavku 209. člena se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– vpisnik jaht;«.
55. člen
Besedilo 210. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V register je lahko vpisana:
1. ladja, ki je v več kakor polovični lasti državljanov Republike Slovenije ali držav članic Evropske unije ali pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah Evropske unije;
2. ladja, ki je v več kakor polovični lasti tuje osebe, katere ladjar je oseba iz prejšnje točke, če se z vpisom strinja lastnik ladje.
V register se ne more vpisati jedrska ladja.«.
56. člen
Črta se 211. člen.
57. člen
V 256. členu se črta 2. točka.
58. člen
V prvem odstavku 273. člena se beseda »sklep« nadomesti z besedo »odločbo«.
59. člen
V prvem odstavku 274. člena se črta beseda »samo« in doda nov stavek, ki se glasi: »Če se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.«.
60. člen
Črta se 275. člen.
61. člen
Črta se 281. člen.
62. člen
Črta se 284. člen.
63. člen
Črta se 285. člen.
64. člen
Črta se 289. člen.
65. člen
V 1. točki 291. člena se številka »215.« nadomesti s številko »210.«.
66. člen
V prvem odstavku 297. člena se doda 7. točka, ki se glasi:
»7. podatke, ki se vpisujejo v list A.«.
Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
67. člen
V prvem odstavku 312. člena se besedi »bila prošnja« nadomestita z besedama »bil predlog«, beseda »zavrnjena« pa se nadomesti z besedo »zavrnjen«.
68. člen
V prvem odstavku 314. člena se črta 4. točka, 5. točka pa se spremni tako, da se glasi:
»5. spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo;«.
Črta se četrti odstavek.
69. člen
V prvem odstavku 327. člena se beseda »sklepa« nadomesti z besedo »odločbe«.
70. člen
Prvi odstavek 341. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaznambe vrstnega reda, navedene v 339. členu tega zakona, izgubijo učinek po poteku enega leta od izdaje odločbe, s katero so bile dovoljene.«.
71. člen
V prvem odstavku 342. člena se številka »327.« nadomesti s številko »341.«, besedilo »sklepa, s katerim« pa z besedilom »odločbe, s katero«.
72. člen
V 343. členu se besedi »s predznambo« nadomestita z besedama »z zaznambo«.
73. člen
V prvem odstavku 345. člena se besedilo »sodne odpovedi hipoteke« nadomesti z besedilom »overjene odpovedi terjatvi, ki je zavarovana s hipoteko,«.
74. člen
V 348. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Rok za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka zoper nedobrovernega neposrednega pridobitelja je neomejen.«.
75. člen
V petem odstavku 370. člena se besedilo »za prenos lastnine na ladji s prepustitvijo ladje zavarovalnici« nadomesti z besedilom »če se ladja vpiše v drug register«.
76. člen
V 374. členu se številka »30« nadomesti s številko »15«, številka »60« pa s številko »30«.
77. člen
V 375. členu se črta tretji odstavek
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
78. člen
V 645. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Če v pogodbi ni posebej določeno, se ladja izroča brez posadke.«.
79. člen
V 659. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pomorski agent je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje pomorskih agencijskih poslov.«
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodbo o pomorsko prometnem agencijskem poslu lahko sklepa za pomorskega agenta oseba, ki opravi strokovni izpit in izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj in izobrazbe, ki jih predpiše minister. Način opravljanja strokovnega izpita, izpitni program in sestavo izpitne komisije predpiše minister.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo vodi evidenco o opravljenih strokovnih izpitih, ki vsebuje osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, stalno oziroma začasno prebivališče, datum opravljanja strokovnega izpita ter datum izdaje in zaporedno številko potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
80. člen
Besedilo 946. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Začasna zaustavitev ladje pomeni prepoved izplutja ladje iz slovenskega pristanišča.
Če obstaja vzajemnost med državo, pod katere zastavo pluje tuja ladja, in Republiko Slovenijo sodišče na predlog upnika dovoli začasno zaustavitev ladje samo za terjatve iz drugega in tretjega odstavka 841. člena tega zakona.
Če vzajemnost ne obstaja med državo, pod katere zastavo pluje tuja ladja, in Republiko Slovenijo, omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja.«.
81. člen
Črta se 947. člen.
82. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 976. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1.000.000 tolarjev do 20.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:«.
Dodata se novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. če ne postavi in vzdržuje luči in znamenj za zaznamovanje stalnih ali začasnih ovir na plovni poti (prvi odstavek 29. člena);
7. če iz plovila izpušča, odlaga ali odmetava v morje odpadke, snovi ali predmete, ki bi lahko ovirali ali ogrožali varnost plovbe ali onesnaževali okolje (76. člen).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 150.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 4., 5. ali 7. točke prvega odstavka tega člena.«.
83. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 977. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 800.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:«.
3. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»3. če ne organizira delovanja pristanišča tako, da zagotavlja varno plovbo, varstvo okolja in voda ter zaščito pristanišča, zagotavlja pa tudi dejavnosti vleke in pilotaže (41. člen);«.
V prvem odstavku se dodajo nove 4., 5. in 6. točka, ki se glasijo:
»4. če ne omogoča vsaki osebi pod enakimi pogoji uporabe pristanišča (prvi odstavek 42. člena);
5. če med trajanjem naravne nesreče ne zagotovi uporabe pristanišča kot objekta za varnost plovbe (drugi odstavek 42. člena);
6. če se nakladanje in razkladanje ladje vodi v nasprotju s 105. členom.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
84. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 978. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 500.000 tolarjev do 7.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:«.
V 2. točki prvega odstavka se besedilo »če podjetje, ki v pristanišču opravlja« nadomesti z besedilom »če pri tem, ko opravlja«.
V 8. točki prvega odstavka se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »118., 119.a, 120., 121., 125., 128., 129., 136., 137. in 151. člen«.
V prvem odstavku se dodajo nove 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. in 29. točka, ki se glasijo:
»16. če na plovilu, ki ima radijsko postajo, ni organizirano bdenje v skladu s predpisi o radijskem prometu (tretji odstavek 31. člena);
17. če pristaniških pristojbin ne objavi javno, če zanje ne dobi soglasja ali če jih zaračunava v nasprotju s soglasjem (prvi in drugi odstavek 56. člena);
18. če ne pridobi soglasja z vidika pogojev za varnost plovbe (prvi odstavek 64. člena);
19. če med gradnjo ne prijavi spremembe meja obale in morskih globin (drugi odstavek 64. člena);
20. če plovila in plavajoče naprave ovirajo javni promet v pristanišču (prvi odstavek 74. člena);
21. če pluje v pristaniškem območju, ki služi mednarodnemu prometu brez dovoljenja (drugi odstavek 74. člena);
22. če opravlja vodne prireditve in druge aktivnosti brez dovoljenja (tretji odstavek 74. člena);
23. če ladja ne spoštuje pogojev obvezne pilotaže in obvezne vleke plovil (81. in 88. člen);
24. če se po opravljenem nadzorstvu nad gradnjo oziroma predelavo ali katerem koli pregledu ladje spremeni ali predela ladijski trup, njene stroje, naprave ali oprema brez soglasja klasifikacijskega zavoda (99. člen);
25. če pluje ladja zunaj določenih meja plovbe ali v nasprotju z določenimi pogoji (101. člen);
26. če prevaža potnike z ladjo, ki ni potniška, ali vkrca več potnikov, kakor je določeno (102. in 104. člen);
27. če potniška ladja ne spoštuje določil o zbiranju, hranjenju in zagotavljanju podatkov o osebah na ladji (četrti odstavek 65. člena);
28. če ladja, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije, ni opremljena s samodejnim sistemom identifikacije (AIS) in sistemom zapisovanja podatkov (VDR) (šesti odstavek 65. člena);
29. če lastnik oziroma imetnik plavajoče naprave nima dovoljenja za stalni privez, sidranje ali položitev plavajoče naprave na morsko dno (prvi odstavek 149. člena).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 150.000 tolarjev do 400.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 4., 5., 8., 18., 19., 20., 21., 22. ali 29. točke prvega odstavka tega člena.«.
85. člen
V prvem in drugem odstavku 979. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta besedilo »takoj na kraju samem«.
V 2. točki drugega odstavka se doda nova točka »g«, ki se glasi:
»g) če ne pridobi predhodnega soglasja pred opravljanjem čiščenja ladje z nevarnimi plini ali deratizacije (73. člen).«.
86. člen
V 980. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta besedilo »takoj na kraju samem«.
87. člen
V prvem odstavku 981. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta besedilo »takoj na kraju samem«.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta besedilo »takoj na kraju samem« ter se besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»1.če vodi nakladanje in razkladanje ladje v nasprotju s 105. členom;«.
88. člen
V 982. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta besedilo »takoj na kraju samem«.
89. člen
Črta se 983. člen.
90. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 984. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:«.
V 3. točki prvega odstavka se beseda »register« nadomesti z besedo »vpisnik«, številka »218.« pa s številko »217.«.
Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane nov drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
91. člen
V napovednem stavku 985. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, črta pa se besedilo »takoj na kraju samem«.
V 3. točki se beseda »register« nadomesti z besedo »vpisnik«, številka »218.« pa se nadomesti s številko »217.«.
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
»4. nima dovoljenja za plovbo (drugi odstavek 141. člena)«.
92. člen
V 986. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« ter se črta besedilo »takoj na kraju samem«.
93. člen
V 987. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, črta se besedilo »takoj na kraju samem«, številka »5.000« pa se nadomesti s številko »10.000«.
94. člen
V prvem odstavku 988. člena se številka »800.000« nadomesti s številko »500.000«, besedi »denarno kaznijo« z besedo »globo«, zadnji stavek pa se črta.
95. člen
V 989. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, črta se besedilo »takoj na kraju samem« in številka »5.000« se nadomesti s številko »10.000«.
V 1. točki se pred besedo »nima« dodata besedi »na čolnu«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. če čoln nima predpisane označbe (204. člen)«.
96. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-04/94-6/13
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EPA 735-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.