Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 110-22/2006 Ob-13030/06 , Stran 3692
Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, objavlja v skladu s 56. členom in prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32 - uradno prečiščeno besedilo) javni natečaj za prosto delovno mesto: svetovalec v Oddelku za okolje in prostor. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Izbrani kandidat bo opravljal naslednje naloge: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje uradnega jezika. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v enem letu od imenovanja v naziv. K prijavi z življenjepisom ter morebitnimi referencami o dosedanjem delu, morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. V izbirnem postopku se bodo upoštevale le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, priloženih dokazil, referenc iz dosedanjega dela, v kolikor bo potrebno pa tudi na podlagi pisnega preverjanja ali razgovora s kandidati. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4, Tolmin. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – svetovalec v Oddelku za okolje in prostor« na naslov: Upravna enota Tolmin, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin. Rok za prijavo je 8 dni. Rok za vlaganje prijav začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. 05/38-00-800, kontaktni osebi Metka Gregorčič in mag. Darja Urbančič. Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške ali ženske.