Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 100-308/2006-1 Ob-13047/06 , Stran 3692
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih (Ur. l. RS, št. 75/00) prosto delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – pozna področje dejavnosti zavoda, – aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik. Direktor/ica bo po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda imenovan/a za mandatno dobo pet let. Zaželeno je da kandidat/ka predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome. Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat/ka predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj V. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika I in II, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni in/ali dokazilo o najmanj enoletnem šolanju oziroma izobraževanju v tujini. Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda. Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel. 01/306-12-90.