Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-13082/06 , Stran 3676
I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposodobitve javnih zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2006. Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2006, proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposodobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu v višini 81,841.000 SIT. Sredstva so namenjena za: 1. sofinanciranje usposodobitve posestev, obratov in učnih delavnic kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, veterinarskih in živilskih srednjih šol, fakultet in raziskovalno-izobraževalnih centrov v kmetijstvu. II. Upravičenci do sredstev Upravičenci so javni zavodi, ki izvajajo programe javnega izobraževanja, ali raziskovanja s področja kmetijstva in delujejo na območju Republike Slovenije. III. Pogoji za pridobitev sredstev: Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge: – originalno izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije, – predložitev kakovostnega programa aktivnosti za leto 2006, – dokazilo o registraciji za izobraževanje ali raziskave s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva, – vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo programa, – na javni razpis vlagatelj vloži samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja. IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50% priznane višine stroškov programa. Najvišja višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt je 12,000.000 SIT. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 50% od vseh možnih točk. Za priznano vrednost programov se štejejo: – stroški povezani z nabavo opreme in strojev za opremljanje posestev, obratov in delavnic v javnih zavodih. Sredstva bodo vlagatelji lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del planiranih v programu je 6. 10. 2006. V. Merila za izbiro Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili, ki so natančneje razdelana v razpisni dokumentaciji: a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja, b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja), c) obseg kmetijskih površin, oziroma učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje praktičnega izobraževanja. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za 50% sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se sredstva sofinanciranja proporcionalno znižajo pri vseh vlogah. VI. Rok in način prijave Prijava na razpis mora biti poslana s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana do 9. 6. 2006, ali osebno dostavljena istega dne do 14. ure v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, v zaprtih ovojnicah, na katerih je označeno »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – Usposodobitev javnih zavodov«, Na hrbtni strani pa mora biti naveden poln naslov pošiljatelja. VII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, soba št. 303, vsak delovni dan v času trajanja razpisa med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo lahko posredujemo tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba je Jože Kregar, tel. 01/478-93-02, ali e-mail: joze.kregar@gov.si, MKGP, Sektor za šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo na kmetijah, Dunajska 58, Ljubljana VIII. Odpiranje in obravnava vlog Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo dne, 12. 6. 2006 ob 11. uri v sejni sobi v III. nadstropju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki jo je imenovala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo št. 430-17/2006/2. – Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema poziva ne bodo dopolnili, bodo kot nepopolne zavržene. – Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem bodo kot neutemeljene zavrnjene. IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog s sklepom. Zoper sklep vlagatelj vloge lahko vloži na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotovilo, da so bila sredstva nakazana na podlagi neresničnih podatkov, ali nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.