Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 4302-35/2006 Ob-13173/06 , Stran 3676
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov promocije znanstveno raziskovalnih dosežkov, s katero se zagotavlja boljše razumevanje znanosti, poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim, spodbudo za osvajanje novih znanj in celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov z namenom: približevanja znanosti družbi, kot jo predvideva tudi Evropski raziskovalni prostor s širšo družbeno uveljavitvijo vloge znanja in znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju ter popularizacije znanstveno-raziskovalne dejavnosti med mladimi za vzpodbujanje njihovega zavedanja pomena znanosti. Cilji na področju sofinanciranja promocije v letu 2005 so usmerjeni v A) organizacijo dogodkov, ki zagotavljajo: – boljše razumevanje znanosti, – poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim, – spodbudo za osvajanje novih znanj, – celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov, – promocijo znanstvenih institucij, – seznanitev javnosti s konceptom na znanju temelječe družbe in gospodarstva ter vzpodbujanje javne razprave o možnostih hitrejšega razvoja na znanju temelječe družbe v Sloveniji, – javno predstavitev dosežkov slovenskih raziskovalcev kot prispevka razvoju družbe, – spodbujanje dialoga med raziskovalci in ostalimi javnostmi, – predstavitev, še zlasti mladim, možnost poklicnega raziskovalnega delovanja ter spodbujanje na poti oblikovanja v bodoče raziskovalce; B) področje dela z mladimi, s poudarkom na popularizaciji in organizaciji dogodkov znanstveno-raziskovalne vsebine, ki vzpodbujajo kreativnost in radovednost otrok in mladine z novimi didaktičnimi načini izobraževanja za raziskovalno delo z: – razvojem novih demonstracijskih eksperimentov na način, da jih lahko mladi sami izvajajo, – pripravo gradiv za popularizacijo znanosti in znanja med mladimi, – kratkimi interaktivnimi predavanji s področja naravoslovja, družboslovja, tehnike z namenom popularizacije znanosti med mladimi ter večanju njene razumljivosti in izobraževanja, – uvajanjem mladih v skupinsko promocijsko delo pri popularizaciji znanosti med mladimi. II. Aktivnosti, ki že potekajo in so sofinancirane s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, niso predmet tega javnega razpisa. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: a) Na razpis se lahko prijavijo zavodi, skupnosti zavodov, društva, zveze društev in ustanove, ki izvajajo program, opredeljen v 2. točki tega razpisa, pod pogojem, da niso posredni proračunski porabniki. b) Prijavitelj se prijavi na javni razpis z vlogo, skladno z razpisno dokumentacijo. (0brazec: MVZT-PZ-01-2006) c) Vloga na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano vlogo in naslednje samostojne priloge: – predstavitev prijavitelja z navedbo vsebine dejavnosti na raziskovalnem področju, – akt o registraciji oziroma dokazilo o vpisu v register ali drugo ustrezno evidenco, – predstavitev mednarodnih povezav in sodelovanje v mednarodnih projektih, – osnovna predstavitev programa, – mednarodne povezave, – kratek opis dosedanjih aktivnosti na raziskovalnem področju, na področju promocije znanosti in druge dokumentirane reference, – cilje in kratka vsebina programa, – časovna razporeditev programa, – reference o kvalificiranosti vodje programa in ostalih raziskovalcev. Vlogo in samostojne priloge je treba poslati v tiskani obliki na naslov ministrstva, katerim se priloži disketa s posneto vlogo ter ostalimi prilogami v elektronski obliki. 4. Obravnava vlog: v postopku izbora za sofinanciranje programa promocije bo ministrstvo obravnavalo vloge, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na ministrstvo v roku, določenem s tem razpisom. 5. Komisija za vodenje postopka Postopek javnega razpisa vodi komisija za vodenje postopka, ki jo imenuje minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Imenovana komisija oceni vloge, pripravi predlog prejemnikov sredstev in ga predloži v odločanje ministru, pristojnem za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 6. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila: – za tematski sklop A Merila za ocenjevanje vlog prijavljenih v sklop A: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – za tematski sklop B Merila za ocenjevanje vlog prijavljenih v sklop B: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 50,000,000 SIT od tega pod tematskim sklopom: – A) okvirno 30,000,000 SIT, – B) okvirno 20,000,000 SIT. Višino sredstev določi minister na predlog komisije glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v 6. točki tega razpisa. Vsak prijavljen program bo s strani ministrstva sofinanciran do višine največ 5,000.000 SIT. 8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva bodo dodeljena za leto 2006 za izvedbo aktivnosti v letu 2006. 9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelj pošlje vlogo po pošti ali odda osebno na vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do četrtka 8. 6. 2006. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan, določen v razpisu, ali oddana osebno na vložišče do konca delavnika ministrstva. Opremljenost vlog: Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba: »Ne odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje programa promocije znanosti v letu 2006«, – naslov ministrstva, – naslov prijavitelja. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje programa promocije znanosti v letu 2006« je lahko samo ena vloga. 10. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Javno odpiranje vlog bo v petek, dne 9. 6. 2006, ob 10. uri na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v petem nadstropju, v veliki sejni sobi št. 520. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene vloge. Nepravočasno prispelih in nepravilno označenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene vlagatelju. 11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka razpisa. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik med 9. in 14. uro na recepciji Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana ali poiščejo na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, osebno ali po tel. 01/478-46-00, pri Karmen Žitko vsak delavnik med 9. in 12. uro.