Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 430-93/2006/5 Ob-12912/06 , Stran 3675
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. 2. Namen razpisa: s sofinanciranjem želimo povečati število certificiranih žganih pijač z geografskim poreklom ter živil z znakom višje kakovosti. 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje certificiranja žganih pijač z geografskim poreklom ter živil z znakom višje kakovosti. 4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarska interesna združenja in zadruge ter njihove zveze ter fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko, raziskovalno ali trgovinsko dejavnost s kmetijskimi pridelki oziroma živili in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. Če vlagatelj ni hkrati tudi upravičenec, je dolžan priložiti pooblastilo, da vlaga vlogo v imenu in za račun upravičenca. Kmetijski pridelek ali živilo, ki bo predmet certificiranja, mora biti vpisan v register potrjenih označb. Sofinanciranje, ki je predmet tega razpisa, ne sme biti predmet drugih sofinanciranj s strani MKGP, vključujoč evropsko in mednarodno pomoč. 5. Merila za izbor Za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena merila za ocenjevanje. Postopek za ocenjevanje posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: (1) projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja; (2) upravičenci, ki združujejo večje število subjektov; (3) upravičenci iz demografsko bolj ogroženih območji; (4) upravičenci, ki imajo višjo letno proizvodnjo. Natančnejša merila za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za sofinanciranje in določitve višine sofinanciranja, so navedeni v razpisni dokumentaciji. 6. Okvirna višina sredstev Skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje certificiranja žganih pijač z geografskim poreklom ter živil z znakom višje kakovosti je 3,500.000 SIT. Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog, vendar ne more preseči 70% vseh upravičenih stroškov programa oziroma projekta in ne več kot 600.000 SIT na posameznega vlagatelja. 7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: sofinanciranje po tem razpisu so bo končalo v petek, 20. oktobra 2006, to je zadnji rok do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti poročilo in dokazila o opravljenem delu. 8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje vključno do ponedeljka, 29. maja 2006, do 10. ure v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označena:« Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje certificiranja žganih pijač z geografskim poreklom ter živil z znakom višje kakovosti«, na hrbtni strani pa točen naslov vlagatelja. 9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog je javno in bo v ponedeljek, 29. maja 2006 ob 12. uri, v sobi 643, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 10. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od dneva odpiranja vlog. 11. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, v tajništvu Sektorja za varnost in kakovost hrane, soba 601, tel. 01/478-91-26, vsak delavnik med 9. in 15. uro. Dodatne informacije o razpisu lahko dobite pri Mariji Ajdič Francelj na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel. 01/478-93-10, e-pošta: marija.ajdic@gov.si