Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2109. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, stran 5315.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 57/94 in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) ter 14. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99 in 108/01) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na svoji 21. redni seji dne 26. 4. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence
1. člen
Ta sklep ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Gornji Petrovci, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev pravice.
2. člen
Enkraten denarni prispevek za novorojence (v nadaljevanju prispevek) je enkratna denarna pomoč za novorojenega otroka, s katero se upravičencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca, če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in imata v času rojstva stalno prebivališče na območju Občine Gornji Petrovci.
Pravica do prispevka o tem sklepu ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo.
Upravičenec nima pravice zahtevati prispevka, če prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.
4. člen
Upravičenec pridobi pravico do prispevka, ko občina pridobi podatke o rojstvu otroka od pristojnega matičnega organa in ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega sklepa, oziroma najpozneje v 90 dneh po rojstvu otroka.
Občinska uprava obvesti upravičenca o pravici do prispevka po tem sklepu.
5. člen
Višina prispevka za leto 2006 znaša 50.000,00 SIT neto in se upravičencu izroči v obliki bona.
Sredstva za prispevek zagotovi Občina Gornji Petrovci iz proračuna. Občinski svet lahko uskladi višino prispevka ob sprejetju proračuna za posamezno leto.
6. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo Murska Sobota določi, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če je to v korist otroka.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 032-0009/2006-1
Gornji Petrovci, dne 5. maja 2006
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.