Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 20/2006 Ob-13085/06 , Stran 3693
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št. 32/06, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: svetovalec (m/ž) za okolje in prostor. Prosto delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec III., II., I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Okvirne delovne naloge: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu direktorja občinske uprave. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje, za zasedbo delovnega mesta: – imeti mora najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri, – najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj, – aktivno znanje uradnega jezika. Posebni pogoji in dodatna znanja za zasedbo delovnega mesta: – opravljen državni izpit iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv, 89. člen ZJU), – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – poznavanje dela z računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava kandidata, – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od treh mesecev ali pisna izjava kandidata, – fotokopijo vozniškega dovoljenja. Kolikor bo izbrani kandidat podal pisno izjavo iz 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka, bo moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Poskusna doba je 3 mesece. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Pesnica. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi dokazil, priloženih k prijavi in razgovorov s kandidati. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica. Prijave se pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in z navedbo razpisanega delovnega mesta. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 02/654-23-09 (Irena Ribič Hlebec).