Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2096. Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, stran 5287.

Na podlagi sedmega odstavka 93. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K
o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja razvrščanje radioaktivnih odpadkov glede na stopnjo in vrsto radioaktivnosti, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, obseg poročanja o nastajanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter način in obseg vodenja centralne evidence nastajanja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva in vodenja evidenc skladiščenih in odloženih radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.
2. člen
(uporaba)
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za:
1. snovi v plinasti, tekoči ali trdni obliki, predmete ali opremo, ki vsebujejo radioaktivne snovi ali so radioaktivno kontaminirani, tako da presegajo ravni opustitve, če nastanejo kot odpadek sevalnih dejavnosti ali intervencijskih ukrepov ali če jih njihov imetnik namerava ali mora zavreči, ker zanje ni predvidena nadaljnja uporaba ali za njihovo uporabo nima dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji (v nadaljnjem besedilu: radioaktivni odpadki), in
2. izrabljeno gorivo.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. embalaža so izdelki, namenjeni temu, da radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo obdajajo ali držijo skupaj zaradi shranjevanja ali varovanja, zaradi ravnanja z njimi, zaradi njihove dostave ali prestavitve na poti od kraja nastanka v predelavo, med skladiščenjem ali med odlaganjem. V embalažo so vloženi radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo neposredno ali že predhodno embalirani;
2. imetnik je povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ali oseba, ki ima radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo v posesti;
3. javna služba je obvezna državna gospodarska javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
4. merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje so kakovostno ali količinsko izražene zahteve v zvezi z lastnostmi radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, ki jih morajo izpolnjevati radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo zaradi varnosti njihovega skladiščenja ali odlaganja;
5. kritičnost je stanje snovi, ko v njej poteka stabilna jedrska verižna reakcija, ki se sama vzdržuje;
6. odlagališče je jedrski objekt, v katerega se namestijo radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo brez namena, da bi jih ponovno prevzeli;
7. odležavanje je začasno shranjevanje ali zadrževanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva za določen čas, zato da se zmanjša aktivnost radionuklidov ali njihova toplotna moč;
8. opustitev nadzora je postopek v skladu predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, na podlagi katerega se z radioaktivnimi odpadki ne ravna več po predpisih, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji;
9. paket je embalaža skupaj z notranjimi pregradami ali absorpcijskim materialom, radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom. Paket je tudi nepakiran kosovni radioaktivni odpadek ali nepakirano izrabljeno gorivo;
10. pisni postopki so zapisana navodila, po katerih se ravna z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
11. povzročitelj je oseba, katere dejavnost povzroča nastajanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
12. prehodni radioaktivni odpadki so radioaktivni odpadki, pri katerih se prej kot v petih letih odležavanja ali skladiščenja specifična aktivnost vsebovanih radionuklidov zniža na raven, pri kateri imetnik v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, opusti nadzor nad radioaktivnimi odpadki;
13. predelava so naslednji postopki obdelave radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva pred skladiščenjem, prevozom ali odlaganjem:
– postopki predobdelave, s katerimi se radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo pripravi na obdelavo;
– postopki obdelave, s katerimi se spremenijo lastnosti radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi tehničnih, ekonomskih ali varnostnih razlogov, ter
– postopki priprave, s katerimi se pripravijo pakirani ali nepakirani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo v obliko, ki ustreza zahtevam za prevoz, skladiščenje ali odlaganje;
14. premeščanje je interni transport radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva na območju objekta, v katerem se izvaja sevalna dejavnost;
15. ravnanje so vse organizacijske in fizične aktivnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju ali odlaganju radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
16. specifična površinska kontaminacija je aktivnost, izražena v Bq na enoto površine;
17. skladišče je jedrski objekt, v katerem se za določeno časovno obdobje skladiščijo radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo;
18. shramba je prostor, v katerem povzročitelj ali imetnik lahko začasno shranjuje radioaktivne odpadke do njihove predaje v skladišče ali izvajalcu javne službe;
19. zaostala toplota je toplota, ki nastaja zaradi radioaktivnega razpada v radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu.
II. RAZVRŠČANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
4. člen
(razvrščanje radioaktivnih odpadkov)
(1) Radioaktivni odpadki se glede na agregatno stanje delijo na trdne, tekoče in plinaste.
(2) Radioaktivni odpadki v trdni obliki se glede na stopnjo in vrsto radioaktivnosti razvrščajo v naslednje kategorije:
1. prehodno radioaktivni odpadki;
2. zelo nizko radioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu: ZNRAO), za katere lahko upravni organ, pristojen za jedrsko in sevalno varnost (v nadaljnjem besedilu: Uprava), odloči o opustitvi nadzora;
3. nizko in srednje radioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu: NSRAO), za katere pri ravnanju z njimi ni treba upoštevati njihove toplotne moči, razvrščajo pa se v dve skupini:
3.1 kratkoživi NSRAO, pri katerih je specifična aktivnost v radioaktivnih odpadkih vsebovanih sevalcev alfa z razpolovnim časom, daljšim kot 30 let, enaka ali nižja od 4000 Bq/g v posameznem paketu, vendar v povprečju ne več kot 400 Bq/g v celotni količini NSRAO;
3.2 dolgoživi NSRAO, pri katerih specifična aktivnost sevalcev alfa presega omejitve za kratkožive NSRAO;
4. visoko radioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu: VRAO), ki vsebujejo radionuklide, katerih razpad sprošča toliko toplote, da jo je potrebno upoštevati pri ravnanju z njimi;
5. radioaktivni odpadki z naravnimi radionuklidi, ki nastajajo pri pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih surovin ali v drugih industrijskih procesih in niso zaprti vir sevanja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti.
III. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN IZRABLJENIM GORIVOM
5. člen
(pisni postopki)
(1) Ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom se mora izvajati v skladu s pisnimi postopki, katerih izdelavo zagotovi imetnik.
(2) Obseg in vsebina pisnih postopkov sta določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Če je imetnik upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta, morajo biti pisni postopki iz prvega odstavka tega člena pripravljeni v skladu z imetnikovim programom zagotovitve kakovosti in morajo vsebovati sestavine, ki so določene v prilogi 1 tega pravilnika.
6. člen
(program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom)
(1) Imetnik, ki je upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta, mora zagotoviti, da se z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom ravna v skladu s programom gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom (v nadaljnjem besedilu: Program), ki mora biti izdelan v skladu z operativnimi programi Nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.
(2) Program je samostojen dokument, katerega vsebina mora biti v skladu z vsebino varnostnega poročila in ki je izdelan v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in imetnikovim programom zagotavljanja kakovosti, ter mora vsebovati najmanj podatke o:
1. organizaciji dejavnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, vključno z opredelitvijo odgovornosti in navedbo usposobljenosti odgovornih oseb v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih in sevalnih objektih;
2. pisnih postopkih iz prejšnjega člena, standardih in drugih dokumentih, v skladu s katerimi se ravna z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
3. načinu nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter o kategorijah, vrstah, količinah in predvidenih količinah njihovega nastajanja po letih;
4. načinih ravnanja z radioaktivnimi odpadki oziroma izrabljenim gorivom v času nastanka Programa in predvidenih načinih ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
5. tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepih za zmanjševanje nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in preprečitev škodljivih vplivov na zdravje ljudi in radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v času priprave Programa in o predvidenih tovrstnih ukrepih v prihodnosti;
6. predvidenem ravnanju v zvezi s predajo radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva izvajalcu javne službe, njihovim odlaganjem, njihovem izvozom oziroma iznosom v druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), opustitvijo nadzora in drugem ravnanju v zvezi z vodenjem evidence radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
7. zmogljivostih ter stopnjah zasedenosti zmogljivosti za vsa ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom v času priprave Programa in o predvidenih zmogljivostih ter stopnjah zasedenosti v prihodnosti za ta ravnanja;
8. uporabi, izbiri in načrtovanju ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, pri čemer morajo biti ravnanje zasnovano tako, da so upoštevane medsebojne odvisnosti vseh korakov ravnanja od nastanka do odlaganja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, in
9. načinu vodenja evidence skladiščenih oziroma odloženih radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in načinu poročanja v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.
(3) Program se revidira najmanj vsaki dve leti po postopku, določenem za odobritev sprememb v skladu z določbami 83. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon).
7. člen
(načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki)
(1) Imetnik, ki ni upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta, mora izdelati načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
(2) V načrtu ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz prejšnjega odstavka se smiselno prikažejo vsebine iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz prvega odstavka tega člena odobri Uprava v postopku izdaje dovoljenja za uporabo vira sevanja.
IV. POSEBNE ZAHTEVE ZA RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN IZRABLJENIM GORIVOM
8. člen
(sortiranje)
(1) Imetnik mora radioaktivne odpadke sortirati glede na agregatno stanje ter po kategorijah in vrstah.
(2) Imetnik mora določiti vrsto radioaktivnih odpadkov iz prejšnjega odstavka kot tipsko določeno opredelitev lastnosti glede na stisljivost, hlapljivost, topnost, gorljivost, korozivnost in druge fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, če so pomembne za nadaljnje ravnanje z radioaktivnimi odpadki.
9. člen
(predelava in pakiranje)
(1) Predelava radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva se mora izvajati v skladu z načrtom ravnanja z radioaktivnimi odpadki oziroma v skladu s Programom.
(2) Predelani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo morajo biti pakirani v pakete, ki ustrezajo merilom sprejemljivost za prevzem v skladiščenje ali odlaganje.
(3) Embalaža, ki se uporablja za pakiranje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, mora sama in skupaj z vloženimi radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom zagotavljati varnost za predvideni način in predvideno obdobje ravnanja s paketi.
(4) Embalaža mora izpolnjevati tudi zahteve v zvezi z označevanjem, evidentiranjem, merjenjem in drugimi varnostnimi, tehničnimi in organizacijskimi zahtevami v skladu s predpisom, ki ureja vsebino varnostnega poročila za jedrske in sevalne objekte.
(5) Uporabo posamezne vrste embalaže odobri Uprava v postopku za izdajo dovoljenja za uporabo vira sevanja ali odobritve varnostnega poročila ali njegove spremembe.
(6) Imetnik mora k vlogi za odobritev embalaže priložiti načrt in opis embalaže ter rezultate postopkov in analiz ter drugo dokumentacijo, ki potrjuje, da embalaža ustreza predvidenemu namenu.
10. člen
(označevanje)
(1) Vsi paketi z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom morajo biti opremljeni s simbolom za radioaktivnost, ki je določen v predpisu, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti, in oznako, ki omogoča identifikacijo paketa in njegove vsebine.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. enolično identifikacijo paketa v čitljivi in digitalni obliki;
2. maso paketa;
3. kategorijo radioaktivnih odpadkov;
4. vrsto radioaktivnih odpadkov;
5. največjo izmerjeno hitrost doze na površini paketa.
(3) Simbol in oznaka iz prvega odstavka tega člena morata glede trajnosti ustrezati predvidenim načinom ravnanja in biti nameščeni na vidnih mestih ter jasno čitljivi.
(4) S paketov, nad katerimi je bil opuščen nadzor po predpisu, ki ureja sevalne dejavnosti, se morajo odstraniti simboli in oznake iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(shranjevanje)
(1) Imetnik radioaktivnih odpadkov mora radioaktivne odpadke do predaje v skladišče ali opustitve nadzora shranjevati v shrambi.
(2) Zahteve, ki jih mora izpolnjevati shramba, in pogoji shranjevanja so določeni v predpisu, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti.
12. člen
(skladiščenje)
(1) Radioaktivni odpadki se morajo skladiščiti v skladišču radioaktivnih odpadkov, izrabljeno gorivo pa v skladišču izrabljenega goriva.
(2) Uprava v soglasju h gradnji, odobritvi poskusnega obratovanja in dovoljenju za obratovanje jedrskega objekta preveri izpolnjevanje zahtev, ki jih morajo izpolnjevati skladišče in uskladiščeni radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo, ter pogoje skladiščenja.
(3) Imetnik mora zagotoviti skladiščenje za vse radioaktivne odpadke in vse izrabljeno gorivo, ki niso v postopku predelave, premeščanja, ali shranjevanja.
(4) V skladišču je dovoljeno skladiščiti radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki ustrezajo merilom sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje iz 19. člena tega pravilnika.
(5) Radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo je dovoljeno skladiščiti le v embalaži, odobreni za skladiščenje.
(6) Imetnik mora z občasnimi pregledi preverjati, če embalaža ustreza pogojem skladiščenja. Pogostnost in način pregledov embalaže odobri Uprava v postopku odobritve varnostnega poročila.
(7) Imetnik mora skladiščenje izrabljenega goriva in VRAO izvajati tako, da je preprečena kritičnost ter zagotovljeno odvajanje zaostale toplote.
(8) Imetnik, ki ga zavezuje upoštevanje mednarodnih obveznosti glede varovanja in nadzora jedrskih snovi, mora radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo skladiščiti tako, da je omogočeno izvajanje teh obveznosti.
13. člen
(odležavanje)
(1) Imetnik mora izvajati odležavanje trdnih, tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov v shrambah ali skladiščih radioaktivnih odpadkov.
(2) Imetnik mora izvajati odležavanje izrabljenega goriva v skladiščih izrabljenega goriva.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko imetnik izvaja odležavanje neembaliranih plinastih ali tekočih radioaktivnih odpadkov v skladu z dovoljenjem za uporabo virov sevanja ali dovoljenjem za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.
(4) Imetnik mora z občasnimi pregledi preverjati, če embalaža ustreza pogojem shranjevanja. Pogostnost in način pregledov embalaže se določi v varnostnem poročilu.
(5) Če odležavanje radioaktivnih odpadkov oziroma izrabljenega goriva iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena poteka v skladiščih, se za skladišča uporabljajo določbe prejšnjega člena.
(6) Če se pri odležavanju specifična aktivnost vsebovanih radionuklidov zniža pod ravni za opustitev nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, se nad radioaktivnimi odpadki opusti nadzor.
14. člen
(oddajanje in prevzemanje)
(1) Imetnik lahko radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo odda le izvajalcu javne službe.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za izpuste in za radioaktivne odpadke, nad katerimi je opuščen nadzor, ter za radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki jih imetnik začasno zaradi predelave ali trajno zaradi odlaganja izvozi ali iznese v države članice EU.
(3) Imetnik mora pri izvajalcu javne službe pridobiti informacije o merilih sprejemljivosti, ki jih morajo izpolnjevati radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo za prevzem v skladiščenje ali odlaganje.
(4) Imetnik mora pred oddajo radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva izvajalcu javne službe izročiti kopijo dokumentacijo o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu iz evidence imetnika, ki je pomembna za nadaljnje ravnanje z njimi.
(5) Imetnik in izvajalec javne službe morata ob prevzemu dokumentirati prevzem lastništva radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(6) Imetnik, ki je radioaktivne odpadke oddal izvajalcu javne službe, mora o tem v sedmih dneh obvestiti Upravo.
15. člen
(premeščanje)
Imetnik lahko izvaja premeščanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva znotraj jedrskega ali sevalnega objekta v skladu z varnostnim poročilom in pisnimi postopki.
16. člen
(izpuščanje tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov)
(1) Izvajanje sevalne dejavnosti mora potekati tako, da izpusti tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov v okolje ne presegajo odobrenih mejnih vrednosti.
(2) Uprava odobri mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja ali odobritve varnostnega poročila.
(3) Imetnik radioaktivnih odpadkov mora skrbeti, da je izpuščanje tekočih oziroma plinastih radioaktivnih odpadkov v okolje nadzorovano in čim manjše.
(4)Tekoče ali plinaste radioaktivne odpadke, ki niso prehodno radioaktivni odpadki ali jih ni dovoljeno izpuščati v okolje, se morajo predelati v trdno obliko.
17. člen
(prepoved redčenja)
Prepovedano je redčenje radioaktivnih odpadkov ali delitev na več delov z manjšo aktivnostjo, da bi na ta način zadostili pogojem za opustitev nadzora, razen če gre za odobreno izpuščanje tekočih in plinastih radioaktivnih odpadkov iz prejšnjega člena.
18. člen
(odlaganje)
(1) Izrabljeno gorivo in radioaktivne odpadke, ki niso ZNRAO ali odpadki z naravnimi radionuklidi, je dovoljeno odlagati le v odlagališče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(2) Izpolnjevanje zahtev, ki jih mora zagotavljati odlagališče, ter pogojev odlaganja preveri Uprava v postopku izdaje dovoljenj za gradnjo, poskusno obratovanje in obratovanje odlagališča ter njegovo zaprtje.
(3) V odlagališče je dovoljeno odlagati radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki ustrezajo merilom sprejemljivosti za prevzem v odlaganje iz 19. člena tega pravilnika.
(4) Pakirane radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo je dovoljeno odlagati le v embalaži, odobreni za odlaganje.
(5) Odlaganje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva se mora izvajati tako, da je poleg izpolnjevanja ostalih zahtev preprečena kritičnost ter zagotovljeno odvajanje zaostale toplote.
19. člen
(merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje)
(1) Merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva morajo vsebovati omejitve za:
1. vsebnost sevalcev in specifično aktivnost;
2. hitrost doze na površini in na referenčnih razdaljah od površine paketa;
3. specifično površinsko kontaminacijo;
4. trdnost;
5. izlužljivost;
6. korozivnost;
7. kemijsko stabilnost;
8. tvorjenje toplote;
9. degradacijske učinke sevanja, tj. spremembe lastnosti snovi zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem;
10. vnetljivost;
11. tvorjenje in vsebnost plinov;
12. vsebnost strupenih snovi;
13. vsebnost organskih snovi, ki lahko vplivajo na mikrobiološko degradacijo;
14. vsebnost proste tekočine;
15. prisotnost kelatnih in drugih kompleksov;
16. eksplozivnost;
17. gorljivost;
18. odpornost proti koroziji;
19. kritičnost;
20. ustreznost načina označevanja paketov z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
21. ustreznost embalaže in način pakiranja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje zajemati tudi druge omejitve, opredeljene v varnostnem poročilu za posamezno skladišče ali odlagališče, oziroma so lahko omejitve glede posameznih lastnosti iz prejšnjega odstavka izvzete iz meril sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje, če je tako opredeljeno v varnostnem poročilu za posamezno skladišče ali odlagališče.
(3) Merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje se morajo določiti za posamezni paket, za skladiščno ali odlagalno enoto in za celotno skladišče ali odlagališče.
(4) Merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje pripravi upravljavec skladišča oziroma odlagališča. Uprava jih odobri v soglasju h gradnji, pri odobritvi poskusnega obratovanja in v dovoljenju za obratovanje skladišča oziroma odlagališča.
20. člen
(odpadki pri pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih surovin)
(1) Rudarska in hidrometalurška jalovina, ki nastane pri pridobivanju jedrskih mineralnih surovin in vsebuje radioaktivne snovi nad ravnjo opustitve nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, se razvršča v kategorijo radioaktivnih odpadkov z naravnimi radionuklidi.
(2) Rudarska in hidrometalurška jalovina iz prejšnjega odstavka se mora odlagati na odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine.
(3) Uprava v soglasju h gradnji, odobritvi poskusnega obratovanja, v dovoljenju za obratovanje oziroma zaprtje odlagališča presoja izpolnjevanje zahtev, ki jih mora zagotavljati odlagališče rudarske ali hidrometalurške jalovine, ter pogojev odlaganja.
(4) Na odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine se lahko odlagajo tudi drugi radioaktivni odpadki z naravnimi radionuklidi razen zaprtih virov.
(5) Z radioaktivnimi odpadki z naravnimi radionuklidi se mora v času obratovanja objekta za predelavo in pridobivanje jedrskih mineralnih surovin ravnati v skladu z odobrenim varnostnim poročilom.
21. člen
(ravnanje z zelo nizko radioaktivnimi odpadki)
(1) ZNRAO se lahko odlaga kot druge odpadke, reciklira in ponovno uporabi, pod pogojem, da skupinska doza in efektivna doza, ki jo prejme katerikoli posameznik iz prebivalstva, ne presežeta ravni, pri kateri Uprava v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, odloči o opustitvi nadzora nad radioaktivnimi odpadki.
(2) Izpolnitev pogoja iz prejšnjega odstavka se za predlagani način odlaganja, recikliranja ali ponovne uporabe dokazuje v postopku za odobritev pogojne opustitve nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti.
V. EVIDENTIRANJE IN POROČANJE
22. člen
(evidence imetnikov)
(1) Imetnik, ki shranjuje, skladišči, obdeluje ali odlaga radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ter imetnik, ki izpušča radioaktivne odpadke, mora o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu voditi evidence o:
– njihovem shranjevanju,
– njihovi obdelavi v tehnološkem procesu,
– njihovem skladiščenju ali izpuščanju,
– opustitvi nadzora in
– njihovi oddaji izvajalcu javne službe.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka morajo za vsak paket vsebovati podatke o preteklem ravnanju in podatke, ki so pomembni za izpolnjevanje meril sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje ter za nadaljnje postopke ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom.
(3) Evidenca o izpuščanju radioaktivnih odpadkov mora za vsak posamezni izpust vsebovati najmanj podatke o izvoru, količini izpuščenih radioaktivnih snovi in podatke, iz katerih je možno ugotoviti, da niso bile prekoračene odobrene vrednosti izpusta.
(4) Imetnik mora voditi evidence iz prvega odstavka tega člena v skladu s Programom oziroma načrtom ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
(5) Imetnik mora shranjevati dokumentacijo in podatke iz evidence o:
– shranjevanju: še dve leti po prenehanju shranjevanja,
– obdelavi v tehnološkem procesu: še dve leti po zaključku obdelave,
– skladiščenju ali izpuščanju: še deset let po prenehanju skladiščenja ali izpuščanja,
– opustitvi nadzora: še dve leti po opustitvi in
– oddaji radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva izvajalcu javne službe: še dve leti po oddaji.
(6) Imetnik mora v primeru stečaja ali likvidacije predati dokumentacijo iz prejšnjega odstavka in evidence iz prvega odstavka tega člena pravni ali fizični osebi, ki prevzema odgovornost za nadaljnje ravnanje, ter o tem obvestiti Upravo.
(7) Izvajalec javne službe mora shranjevati podatke o odloženih radioaktivnih odpadkih do konca izvajanja dolgoročnega nadzora odlagališča.
23. člen
(centralna evidenca radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva)
(1) V centralni evidenci radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki jo vodi Uprava (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca), se vodijo podatki o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu, ki:
– se nahajajo pri imetnikih,
– so bili izpuščeni v okolje,
– se nahajajo v tujini zaradi predelave,
– so bili oddani izvajalcu javne službe,
– jim je bil opuščen nadzor in
– so bili trajno izvoženi v tujino.
(2) V centralni evidenci se vodijo tudi podatki o letnih napovedih nastajanja radioaktivnih odpadkov, ki bodo predvidoma nastali v času obratovanja jedrskih in sevalnih objektov in pri njihovi razgradnji.
(3) Centralna evidenca se vodi po koledarskih letih nastanka radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(4) Oblika podatkov v centralni evidenci je določena v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, za:
1. trdne ali tekoče radioaktivne odpadke: v Preglednicah I. in I.a;
2. radioaktivne odpadke, ki so bili izpuščeni v okolje: v Preglednicah II. in II.a;
3. letne napovedi nastajanja radioaktivnih odpadkov: v Preglednicah III., III.a in III.b.
24. člen
(posredovanje podatkov v centralno evidenco)
(1) Imetnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva mora posredovati podatke v centralno evidenco v obliki iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(2) Uprava v posvetovanju z imetnikom določi v zvezi s posredovanjem podatkov v centralno evidenco:
1. izraze, ki niso določeni s tem pravilnikom ali Zakonom in se uporabljajo v centralni evidenci;
2. uporabo enega od splošno uveljavljenih zapisov podatkov v elektronski obliki.
(3) Imetnik mora vsako leto do konca februarja posredovati v centralno evidenco v elektronski obliki poročilo o:
1. stanju ob koncu preteklega koledarskega leta;
2. o spremembah inventarja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v preteklem koledarskem letu.
(4) K poročilu iz prejšnjega odstavka mora imetnik priložiti informacije, ki pojasnjujejo spremembe inventarja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(5) Na zahtevo Uprave mora imetnik posredovati ostale podatke in dokumentacijo iz evidenc iz 22. člena tega pravilnika.
25. člen
(izguba, najdba)
(1) Imetnik mora v primeru izgube ali izginotja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva o tem takoj obvestiti Upravo.
(2) Oseba, ki najde radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, mora o tem takoj obvestiti Upravo ter omejiti dostop ljudi do najdenih radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
(uskladitev)
(1) Imetnik mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika:
1. uskladiti ali izdelati pisne postopke za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom iz 5. člena tega pravilnika;
2. izdelati Program iz 6. člena in načrt ravnaja z radioaktivnimi odpadki iz 7. člena tega pravilnika;
3. določiti merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje iz 19. člena tega pravilnika;
4. uskladiti vodenje evidenc imetnikov z določbami 22. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalec javne službe mora v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika izdelati merila sprejemljivosti za prevzem v odlaganje iz 19. člena tega pravilnika.
(3) Imetnik mora začeti s posredovanjem podatkov v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v skladu s 24. členom tega pravilnika 1. januarja 2007.
(4) Imetnik mora v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika začeti z označevanjem novonastalih paketov z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom v skladu z 10. členom tega pravilnika, pakete, ki so nastali pred tem rokom, pa mora opremiti z oznakami v skladu s tem pravilnikom, če jih je treba zaradi ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom premeščati.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
1. Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih snovi v človekovo okolje (Uradni list SFRJ, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 67/02-ZVISJV in 48/04), razen določbe 20. člena, ki se preneha uporabljati eno leto po uveljavitvi tega pravilnika, in
2. Pravilnik o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati v vode (Uradni list SFRJ, št. 3/66 in 7/66 – popr.)
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-40/2006
Ljubljana, dne 6. marca 2006
EVA 2006-2511-0091
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
  Priloga 1: Vsebina pisnih postopkov za ravnanje z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom

+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   |Poglavje    |Pojasnilo vsebine poglavja              |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(1) |Namen      |Pojasnitev namena pisnega postopka.         |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(2) |Obseg      |Določitev obsega uporabe dokumenta – glede na    |
|   |        |sisteme, postopke obdelave, lokacijo ipd. – in    |
|   |        |razmejitev z drugimi postopki.            |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(3) |Odgovornosti  |Navedba odgovornih oseb ter njihovih odgovornosti za |
|   |        |izvedbo dejavnosti v skladu s pisnim postopkom.   |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(4) |Definicije   |Opredelitev ključnih pojmov, oznak in okrajšav.   |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(5) |Reference    |Seznam predpisov, postopkov in standardov ter drugih |
|   |        |dokumentov, na katere se sklicuje pisni postopek.  |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(6) |Predpogoji   |Navedba postopkov in dejavnosti, ki jih je treba   |
|   |        |izvesti, in pogojev, ki jih je treba zagotoviti pred |
|   |        |izvedbo postopka, ter odgovornih oseb za       |
|   |        |zagotavljanje teh predpogojev.            |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(7) |Varnostni ukrepi|Navedba varnostnih ukrepov, ki so potrebni za    |
|   |        |varovanje imetja ter zdravja delavcev ter      |
|   |        |prebivalstva oziroma, ki jih je potrebno zagotoviti |
|   |        |z namenom preprečevanja in zmanjševanja možnosti   |
|   |        |nastopa izrednih stanj.               |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(8) |Omejitve    |Opredelitev omejitev parametrov (mase, tlaka,    |
|   |        |temperature, aktivnosti ipd.), ki zadevajo izvajanje |
|   |        |postopka ter določitev ukrepov v primeru preseganja |
|   |        |omejitev.                      |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(9) |Opis postopka  |Podroben opis postopka po fazah izvajanja.      |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(10) |Preverjanje   |Opredelitev dejavnosti postopka, ki jih je potrebno |
|   |        |preveriti, ter faze postopka, v katerem se      |
|   |        |preverjanje izvaja.                 |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(11) |Merila     |Določitev meril za ocenjevanje uspešnosti izvedbe  |
|   |sprejemljivosti |postopka ter načinov preverjanja.          |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|(12) |Zapis      |Opredelitev oblike, vsebine, časa in mesta      |
|   |        |shranjevanja ter drugih elementov zapisa izvedenega |
|   |        |postopka.                      |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+

  Dokumenti, izdelani v skladu s Prilogo 1, morajo biti opremljeni z
naslovnico, ki vsebuje:
  – naziv dokumenta,
  – številko izdaje,
  – naziv organizacije, ki je dokument izdelala, ter
  – imena, priimke, podpise in datume podpisovanja oseb, ki so dokument
izdelale, pregledale in odobrile.
  Vsaka stran dokumenta mora biti opremljena s številko strani, skupnim
številom strani dokumenta, oznako ali nazivom dokumenta ter oznako izdaje
(revizije).
  Priloga 2: Vsebina Programa gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali   
izrabljenim gorivom

+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(1) |Uvod                                 |
|   |Namen                                 |
|   |Obseg                                 |
|   |Kratek opis dejavnosti imetnika                    |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(2) |Organizacija in način izvajanja dejavnosti              |
|   |Organiziranje dejavnosti ravnanja, evidentiranja in poročanja     |
|   |Organizacijska shema                         |
|   |Opredelitev odgovornih služb in oseb                 |
|   |Opredelitev potrebne usposobljenosti odgovornih oseb in drugih    |
|   |delavcev                               |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(3) |Podatki o dokumentih, na podlagi katerih se izvajajo dejavnosti    |
|   |Odločbe upravnih organov                       |
|   |Predpisi                               |
|   |Standardi                               |
|   |Pisni postopki                            |
|   |Drugi dokumenti                            |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(4) |Podatki o embalaži                          |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(5) |Podatki o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu        |
|   |Vrste                                 |
|   |Načini in mesta nastajanja                      |
|   |Predvidene količine nastajanja                    |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(6) |Postopki in načini ravnanja                      |
|   |Obstoječi                               |
|   |Predvideni                              |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(7) |Vodenje evidence o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu   |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(8) |Ukrepi za zmanjšanje nastajanja radioaktivnih odpadkov ali      |
|   |izrabljenega goriva ter za zmanjšanje sevalnih in drugih vplivov, ki |
|   |so posledica radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva      |
|   |Obstoječi                               |
|   |Predvideni                              |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(9) |Postopki odstranjevanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega    |
|   |goriva                                |
|   |Oddaja izvajalcu javne službe                     |
|   |Izpuščanje                              |
|   |Opustitev nadzora                           |
|   |Izvoz                                 |
|   |Iznos v države članice EU                       |
|   |Odlaganje                               |
|   |Drugo                                 |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(10) |Zmogljivosti tehnoloških postopkov ravnanja              |
|   |Obstoječe zmogljivosti (obdelovalne, skladiščne …)          |
|   |Predvidene zmogljivosti                        |
|   |Stopnje zasedenosti in razpoložljivosti zmogljivosti         |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(11) |Upoštevanje medsebojne odvisnosti vseh faz ravnanja          |
|   |Skladnost obstoječih postopkov ravnanja z zahtevami izvajalca javne  |
|   |službe                                |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|(12) |Usklajenost postopkov ravnanja z operativnimi programi nacionalnega  |
|   |programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom   |
+-----+----------------------------------------------------------------------+

  Dokumenti, izdelani v skladu s Prilogo 2, morajo biti opremljeni z
naslovnico, ki vsebuje:
  – naziv dokumenta,
  – številko izdaje,
  – naziv organizacije, ki je dokument izdelala, ter
  – imena, priimke, podpise in datume podpisovanja oseb, ki so dokument
izdelale, pregledale in odobrile.
  Vsaka stran dokumenta mora biti opremljena s številko strani, skupnim
številom strani dokumenta, oznako ali nazivom dokumenta ter oznako izdaje
(revizije).
  Priloga 3: Vodenje centralne evidence

  Preglednica I: Oblika zapisa o trdnih ali tekočih radioaktivnih odpadkih
ali izrabljenem gorivu v centralni evidenci

+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|Zap. |Naziv    |Pojasnilo              |Zvrst  |Enota   |
|št. |podatka   |                  |    |     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|1  |Evid. št.  |Zaporedna evidenčna številka paketa |Številka|     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|2  |Imetnik   |Imetnik radioaktivnih odpadkov ali |Besedilo|     |
|   |       |izrabljenega goriva         |    |     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|3  |Objekt    |Ime objekta             |Besedilo|     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|4  |Lokacija   |Lokacija paketa v objektu      |Besedilo|     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|5  |Kategorija  |Kategorija radioaktivnih odpadkov  |Besedilo|     |
|   |       |ali izrabljenega goriva       |    |     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|6  |Vrsta    |Tipsko določena opisna opredelitev |Besedilo|     |
|   |       |lastnosti              |    |     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|7  |Datum    |Datum nastanka radioaktivnih    |Datum  |     |
|   |       |odpadkov ali izrabljenega goriva,  |    |     |
|   |       |ki se uporablja zaradi izračuna   |    |     |
|   |       |aktivnosti             |    |     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|8  |Povzročitelj |Povzročitelj radioaktivnih odpadkov |Besedilo|     |
|   |       |ali izrabljenega goriva       |    |     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|9  |Embalaža   |Tipsko odobrena embalaža      |Besedilo|     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|10  |Masa     |Masa paketa             |Številka|kg    |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|11  |Prostornina |Prostornina paketa         |Številka|kubični  |
|   |       |                  |    |meter (m3)|
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|12  |Kontaminacija|Površinska kontaminacija paketa   |Številka|Bq/dm2  |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|13  |Hitrost doze |Največja izmerjena hitrost doze na |Številka|mSv/h   |
|   |       |površini paketa           |    |     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|14  |Obdelava   |Obdelava              |Besedilo|     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|15  |N obdelava  |Nadaljnja obdelava         |Besedilo|     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|16  |Konec    |Predvideno leto, ko bo aktivnost  |Številka|letnica  |
|   |       |paketa padla pod raven opustitve  |    |     |
|   |       |nadzora               |    |     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+
|17  |Radionuklidi |Povezava na Preglednico I.a     |Številka|     |
|   |       |inventar radionuklidov       |    |     |
+-----+-------------+------------------------------------+--------+----------+

  Preglednica I.a: Inventar radionuklidov v paketu*

+---+-----------+--------------------------------+-------------+-------------+
|  |Naziv polja|Pojasnilo            |Zvrst    |Enota    |
+---+-----------+--------------------------------+-------------+-------------+
|1 |Aktivnost |Aktivnost radionuklida na datum |Številka   |mega     |
|  |      |iz Preglednice I        |       |bequerel   |
|  |      |                |       |(MBq)    |
+---+-----------+--------------------------------+-------------+-------------+
|2 |Delež   |Odstotkovni delež aktivnosti  |Številka   |%      |
|  |      |radionuklida v celotni     |       |       |
|  |      |aktivnosti           |       |       |
+---+-----------+--------------------------------+-------------+-------------+
|3 |Radionuklid|Oznaka radionuklida       |Besedilo ali |       |
|  |      |                |številka   |       |
+---+-----------+--------------------------------+-------------+-------------+
|4 |Evid. št. |Številka paketa iz Preglednice I|Številka   |       |
+---+-----------+--------------------------------+-------------+-------------+
  * Preglednica Inventar radionuklidov ima za vsak paket toliko zapisov, kot
je število različnih radionuklidov v paketu

  Preglednica II: Oblika zapisa o izpustih radioaktivnih odpadkov v
centralni evidenci

+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|Zap. |Naziv    |Pojasnilo           |Zvrst   |Enota mere   |
|Št. |podatka   |               |     |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|1  |Evid. št.  |Evidenčna številka izpusta  |Besedilo |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|2  |Imetnik   |Imetnik radioaktivnih     |Besedilo |        |
|   |      |odpadkov           |     |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|3  |Mesto    |Lokacija izpusta       |Besedilo |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|4  |Lat     |Zemeljepisna širina      |Številka |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|5  |Long    |Zemeljepisna dolžina     |Številka |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|6  |Višina   |Nadmorska višina       |Številka |m       |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|7  |Začetek   |Začetek izpuščanja      |Datum   |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|8  |Konec    |Konec izpuščanja       |Datum   |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|9  |Medij    |Plin ali kapljevina      |Besedilo |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|10  |Količina  |Količina izpuščenega medija  |Številka |kubični meter |
|   |      |               |     |(m3)      |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|11  |AS     |Skupna izpuščena aktivnost  |Številka |mega      |
|   |      |               |     |bequerelMBq  |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|12  |AS/AD    |Količnik izpuščeno/dovoljeno |Številka |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+
|13  |Radionuklid |Povezava na Preglednico II.a: |Številka |        |
|   |      |inventar radionuklidov v   |     |        |
|   |      |izpustih           |     |        |
+-----+------------+------------------------------+----------+---------------+

  Preglednica II.a: Inventar radionuklidov v izpustih*

+--+-----------+----------------------------------+-------------+------------+
| |Naziv polja|Pojasnilo             |Zvrst    |Enota    |
+--+-----------+----------------------------------+-------------+------------+
|1 |Aktivnost |Aktivnost radionuklidana datum  |Številka   |mega    |
| |      |izpusta              |       |bequerel  |
| |      |                 |       |(MBq)    |
+--+-----------+----------------------------------+-------------+------------+
|2 |Delež   |Odstotkovni delež         |Številka   |%      |
| |      |aktivnostiradionuklida v celotni |       |      |
| |      |aktivnosti            |       |      |
+--+-----------+----------------------------------+-------------+------------+
|3 |Radionuklid|Oznaka radionuklida        |Besedilo ali |      |
| |      |                 |številka   |      |
+--+-----------+----------------------------------+-------------+------------+
|4 |Evid. št. |Številka izpusta iz Preglednice II|Številka   |      |
+--+-----------+----------------------------------+-------------+------------+
  * Preglednica inventar radonuklidov ima za vsak izpust toliko zapisov, kot
je število različnih radionuklidov v izpustu.

  Preglednica III: Oblika zapisa letne projekcije radioaktivnih odpadkov ali
izrabljenega goriva v centralni evidenci

+------+-----------+---------------------------------+----------+------------+
|Zap. |Naziv   |Pojasnilo            |Zvrst   |Enota mere |
|Št.  |podatka  |                 |     |      |
+------+-----------+---------------------------------+----------+------------+
|1   |Imetnik  |Imetnik radioaktivnih odpadkov  |Besedilo |      |
|   |      |ali izrabljenega goriva     |     |      |
+------+-----------+---------------------------------+----------+------------+
|2   |Objekt   |Ime objekta           |Besedilo |      |
+------+-----------+---------------------------------+----------+------------+
|3   |Leto    |Leto, za katero je izdelana   |Datum   |      |
|   |      |projekcija            |     |      |
+------+-----------+---------------------------------+----------+------------+
|4   |Kategorija |Povezava na Preglednico III.a:  |Številka |      |
|   |      |posameznih kategorij       |     |      |
|   |      |radioaktivnih odpadkov ali    |     |      |
|   |      |izrabljenega goriva       |     |      |
+------+-----------+---------------------------------+----------+------------+

  Preglednica III.a: Posamezne kategorije radioaktivnih odpadkov*

+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
|  |Naziv    |Pojasnilo              |Zvrst  |Enota    |
|  |podatka   |                   |    |      |
+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
|1 |Št. kat.  |Evidenčna številka kategorije    |    |      |
+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
|2 |Kategorija |Kategorija radioaktivnih odpadkov ali|Besedilo|      |
|  |      |izrabljenega goriva         |    |      |
+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
|3 |Qi     |Prostornina             |Številka|kubični   |
|  |      |                   |    |meter (m3) |
+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
|4 |Mi     |Masa                 |Številka|kg     |
+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
|5 |A      |Aktivnost              |Številka|MBq     |
+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
|6 |N obdelava |Nadaljnja obdelava          |Besedilo|Opisno   |
+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
|7 |Konec    |Predvideno leto, ko bo aktivnost   |Številka|številka  |
|  |      |kategorije padla pod mejo opustitve |    |      |
|  |      |nadzora               |    |      |
+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
|8 |Radionuklid |Povezava na Preglednico III.b:    |Številka|      |
|  |      |inventar radionuklidov        |    |      |
+---+------------+-------------------------------------+--------+------------+
  * Preglednica posameznih kategorij ima za vsako leto toliko zapisov, kot
je število različnih predvidenih kategorij odpadkov.

  Preglednica III.b: Inventar radionuklidov*

+---+-----------+---------------------------------+-------------+------------+
|  |Naziv polja|Pojasnilo            |Zvrst    |Enota    |
+---+-----------+---------------------------------+-------------+------------+
|1 |Aktivnost |Aktivnost radionuklida na datum |Številka   |mega    |
|  |      |nastanka             |       |bequerel  |
|  |      |                 |       |(MBq)    |
+---+-----------+---------------------------------+-------------+------------+
|2 |Delež   |Odstotkovni delež aktivnosti   |Številka   |%      |
|  |      |radionuklida v celotni aktivnosti|       |      |
|  |      |kategorije            |       |      |
+---+-----------+---------------------------------+-------------+------------+
|3 |Radionuklid|Oznaka radionuklida       |Besedilo ali |      |
|  |      |                 |številka   |      |
+---+-----------+---------------------------------+-------------+------------+
|4 |Evid. št. |Številka kategorije iz      |Številka   |      |
|  |      |Preglednice III         |       |      |
+---+-----------+---------------------------------+-------------+------------+
  * P reglednica Inventar radionuklidov ima za vsako kategorijo toliko
zapisov, kot je predvideno število različnih radionuklidov v kategoriji.