Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 478-0007/2006 Ob-13174/06 , Stran 3689
I. Prodajalec: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. II. Predmet prodaje so nepremičnine, ki v naravi predstavljajo stavbo v Tolminu, Pod klancem 1, ki stoji na parceli št. 534/35 poslovna stavba 211 m2, s pripadajočim dvoriščem, ki je na parceli št. 534/34 dvorišče 541 m2, k.o. Tolmin. Nepremičnine se nahajajo v obrtni coni na območju bivše vojašnice v Tolminu. Objekt je priključen na razpoložljive komunalne naprave obrtne cone. Ogrevanje prostorov objekta je lokalno. Dostopna asfaltirana cesta je na obeh vzdolžnih straneh objekta, parkiranje je na funkcionalnem zemljišču ob objektu. Osnovna starost objekta ni znana, ocenjuje se na približno 50 let. Po prenehanju prvotne namembnosti objekta opravljene delne preureditve niso bistveno prispevale k povečanju vrednosti nepremičnine. Sedaj se v pritličju opravlja manjša obrtna dejavnost, nadstropje se je uporabljalo za stanovanjske namene in je v splošnem v zelo slabem stanju. Nosilno zidovje je opečno, debeline 50 cm, predelne stene so opečne, stropna konstrukcija nad pritličjem je masivna, nad nadstropjem je lesen in ometan strop, ostrešje je leseno, pokrito z valovitim salonitom in opremljeno s kleparskimi izdelki. Fasada je obdelana, a potrebna obnove. Vsi notranji prostori v stavbi so v slabem stanju in potrebni obnove, enako velja za stavbno pohištvo. Instalacije vode so podometne in prilagojene namembnosti prostorov, instalacije elektrike so pretežno nadometne, njihova varnostna izvedba je vprašljiva. Ogrevanje prostorov je lokalno. Severni prosti del zemljišča je zatravljen, na vzhodni strani stavbe je nekaj lastnih parkirišč. Po lokacijski informaciji Oddelka za okolje in prostor Občine Tolmin z dne 5. 5. 2006, ki je v spisu, te nepremičnine spadajo v območje stavbnih zemljišč. Pritličje objekta na parceli št. 534/35 k.o. Tolmin je oddano v najem z najemno pogodbo, s pravico uporabe dvorišča. Izklicna cena nepremičnin, ki predstavlja gradbeno vrednost objekta ter vrednost komunalno opremljenega stavbnega zemljišča je 30,767.090 SIT ali 128.388,79 EUR. Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Varščina je 3,076.709 SIT (12.838,88 EUR), to je 10% izklicne cene. III. Način, čas in kraj dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, v pravni pisarni v torek, dne 30. 5. 2006, ob 9. uri. IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki najkasneje 30 minut pred začetkom javne dražbe prijavijo svojo udeležbo in priložijo: 1. dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine; 2. fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe); 3. davčno številko oziroma ID številko za DDV; 4. matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe). Zastopniki fizičnih oziroma pravnih oseb morajo komisiji za udeležbo na dražbi predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. V. V ceno nepremičnine niso vključeni stroški cenitve, davek na promet nepremičnin in na dodano vrednost ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati do vknjižbe lastninske pravice. VI. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno. VII. Udeleženci javne dražbe morajo, najkasneje en dan pred pričetkom javne dražbe, plačati varščino navedeno v tem razpisu na enotni zakladniški račun Občine Tolmin št. 01328-0100014970 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim ponudnikom, ki ne bodo uspeli pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi. VIII. Plačilni pogoji: kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zapade v korist Občine Tolmin. IX. Drugi pogoji: 1. Nakup nepremičnin se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 2. Prodajno pogodbo mora uspeli dražitelj s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe. 3. Če uspeli dražitelj v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Tolmin. 4. Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino v last in posest takoj po plačilu celotne kupnine in overitvi pogodbe. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec. X. Pravila dražbe: 1. dražbo vodi komisija imenovana s strani župana, dražba je ustna; 2. draži lahko tisti, ki je vključno en dan pred začetkom javne dražbe plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom; 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo; 4. najnižji znesek zvišanja je 100.000 SIT; 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba; 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno; 7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; 8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene; 9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa; 10. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo; 11. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe; 12. javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). XI. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tolmin ustavi postopek prodaje nepremičnin do sklenitve pravnega posla. Pri tem Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti. XII. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri), lahko tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.