Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka, stran 5321.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za naselje Raka
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka (Uradni list RS, št. 24/01 in 71/01), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško d.d. pod številko projekta UN 214/96.
2. člen
V poglavju »IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV« se v zadnjem stavku 24. člena črta besedilo »v katero je vključeno tudi funkcionalno zemljišče«.
Za drugim odstavkom 24. člena se doda nov odstavek, katerega besedilo glasi:
»Gradbene parcele za nove objekte, ki niso vrisani v kartografskem delu (zapolnitev vrzeli), se določi glede na velikost in namembnost predvidenega objekta, oblikovanost zemljišča ter ob upoštevanju obstoječih posestnih meja in že določenih gradbenih parcel tako, da je omogočena nemotena raba in vzdrževanje objekta.«
3. člen
V poglavju »VIII. TOLERANCE« se za drugim odstavkom 49. člena dodajo trije novi odstavki, katerih besedilo glasi:
»Poleg že določenih objektov v UN je dopustna tudi gradnja novih objektov na Območju ob cesti Raka-Krško in Raka-Smednik, Terasi pobočja nad Štembuhom in Območju izvira Štembuh ter dozidav obstoječih objektov na teh območjih in Pobočju Ljubljane, ki niso vrisani v kartografskem delu, predstavljajo pa zapolnitev vrzeli v prostoru.
Pri načrtovanju navedenih objektov v prostoru je potrebno upoštevati v tem odloku določene urbanistično-arhitektonske pogoje, namembnost objektov, površin in ostale splošne pogoje v okviru posameznih ožjih ureditvenih območij ter gradbeno linijo obstoječih in prikazanih predvidenih objektov.
Dozidave so dopustne, v kolikor se pri tem ohranjajo gabariti objekta, določeni v 17. členu tega odloka, s tem da površina dozidave ne sme presegati 30% zazidane površine osnovnega objekta.«
4. člen
V poglavju »XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se v 53. členu črta besedilo »in komunalni nadzornik v občini«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 3505-2/2006-O502
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.