Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 322-117/2006 Ob-13028/06 , Stran 3685
1. Predmet razpisa: je oddaja v najem sedmih prodajnih mest (kioskov) ob Semedelski cesti v Kopru. 2. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv prijavitelja, – uradni naslov prijavitelja, matično in davčno številko prijavitelja, ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne osebe, – obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti, ki ga izda AJPES, – dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva), – reference prijavitelja, – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe, – izpolnjen obrazec Vloga za prodajo blaga zunaj prodajaln (ne velja za opravljanje gostinske dejavnosti). 3. Merila in pogoji Zbira se pisne prijave za oddajo v najem 7 prodajnih mest (kioskov) na začetku Semedelske ceste v Kopru pred Hlavatyjevim parkom za čas od 15. junija 2006 do 30. septembra 2006, z naslednjo vsebino: – prodaja olivnega olja, medu, raznih čajev, sladkorne pene, kokic, – prodaja umetnin (mini galerija), – prodaja tekstilnih izdelkov z možnostjo tiskanja na izdelke, – prodaja in izdelava keramičnih, glinenih in steklenih izdelkov, – prodaja otroških igrač, – prodaja spominkov, – prodaja tipičnih primorskih izdelkov. Na javni razpis se lahko prijavijo še drugi ponudniki s podobno ponudbo. Delovni čas prodajnih mest je za mesec julij in avgust določen, in sicer najmanj od 10. do 12. in od 16. do 21. ure. V ostalih mesecih si prijavitelj delovni čas določi sam, o vsaki spremembi mora obvestiti odgovorno osebo na MOK. Uporabnina in varščina za posamezno prodajno mesto (kiosk) za ves čas najema (od 1. junija do 30. septembra 2006) znašata 61.000 SIT brez DDV (1.000 SIT je vrednost uporabnine brez DDV, 60.000 SIT je vrednost varščine brez DDV). Pavšalni strošek za elektriko znaša 20.000,00 SIT brez DDV za ves čas najema (od 15. junija do 30. septembra 2006) prodajnega mesta in ni vključen v uporabnino in varščino. Ob podpisu pogodbe poravna izbrani prijavitelj strošek uporabnine in varščine v višini 100% z DDV in pavšalni strošek za elektriko v višini 100% z DDV (dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem ključev prodajnih mest). Varščino se izbranemu prijavitelju vrne, in sicer se mu jo nakaže na TRR najkasneje 30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se najemniku prodajnega mesta vrne varščina so: – podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper, – vrnitev ključa prodajnega mesta, – prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto, – prodajno mesto mora v juliju in avgustu obratovati vse dni; dopustno je, da prodajno mesto ne obratuje 5 dni v navedenem obdobju oziroma tudi več dni, zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer. O vsakem neobratovanju prodajnega mesta je potrebno obvestiti odgovorno osebo na MOK. Kolikor odgovorna oseba s strani MOK ugotovi, da najemnik v juliju in avgustu ne obratuje več kot 5 dni in da o tem ni obvestil odgovorne osebe MOK ali v primeru kršitve najemne pogodbe, se najemniku pogodba prekine. Najemnik mora nemudoma vrniti ključe prodajnega mesta in poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu. V tem primeru najemnik ni upravičen niti do vrnitve varščine niti uporabnine in pavšalnih stroškov za elektriko. Prosto prodajno mesto lahko najame naslednji prijavitelj iz prednostnega seznama prispelih prijav. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najemodajalec bo izbral prijavitelja, ki bo ponudil najpestrejšo ponudbo proizvodov in storitev, ki so navedena pod točko 3., ob predložitvi vseh podatkov in dokazil zahtevanih pod točko 2. tega razpisa. 4. Navodila za pripravo prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 5. Rok in način oddaje prijav: obravnavali bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno do 29. maja 2006 do vključno 12. ure, na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, 322-117/2006«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden prijavitelj. 6. Obravnava vlog: postopek izvede Turistična organizacija Koper. 7. Obvestilo o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 10 dni po odločitvi najemodajalca. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo urejena medsebojna razmerja. 8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, na tel. 05/66-46-217, vsak dan v času uradnih ur.